Pravosudna inspekcija

Pravosudna inspekcija  obavlja poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave u sudovima.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:
 • redovni - u skladu s godišnjim planom nadzora kojeg  donosi ministar pravosuđa do kraja kalendarske godine za iduću godinu,
 • kontrolni - koji se provodi kako bi se utvrdilo je li predsjednik suda poduzeo mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti u obavljanju poslova sudske uprave utvrđenih redovnim nadzorom,
 • izvanredni - koji se provodi povodom pritužbi i predstavki na rada suda, saznanja o nezakonitom ili nepravilnom obavljanju poslova sudske uprave,

Inspekcijski nadzor provodi se kao:
 • neposredan inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u:
 • dokumentaciju,
 • podatke,
 • uvjete i
 • način rada nadziranog suda,
 • posredan inspekcijski nadzor, uvidom u:
 • dostavljenu dokumentaciju i
 • podatke nadziranog suda.

O provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati:
 • podatke o utvrđenim činjenicama,
 • mjere koje se predlažu poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti,
 • mjere koje se predlažu poduzeti radi povećanja učinkovitosti u djelovanju suda te
 • rokovi za poduzimanje mjera.
 
Zapisnik može sadržavati prijedlog ministru pravosuđa da iz osnova predviđenih u odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću podnese prijedlog za razrješenje predsjednika nadziranog suda.
Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavlja se predsjedniku suda. Predsjednik nadziranog suda dužan je pisano se očitovati na zapisnik, najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja.
Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru i očitovanje predsjednika nadziranog suda dostavit će se predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjedniku neposredno višeg suda i Državnom sudbenom vijeću.
 
Predsjednik suda dužan je otkloniti utvrđene nepravilnosti u radu sudske uprave u rokovima utvrđenim u zapisniku o provedenom nadzoru.

O poduzetim mjerama predsjednik suda dužan je pisanim putem obavijestiti predsjednika neposredno višeg suda, predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa i Državno sudbeno vijeće.
Poslove pravosudnog inspektora mogu obavljati osobe koje ispunjavaju uvjete za suca županijskog suda, a nadzor nad pojedinim segmentima sudske uprave (nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem, funkcioniranjem informatičkog sustava, ostvarivanjem prava službenika i namještenika) mogu obavljati i službenici Ministarstva pravosuđa koji ispunjavaju uvjete za višeg stručnog savjetnika ili višeg upravnog savjetnika.