Natječaj za izbor kandidata RH za suca pri Europskom sudu za ljudska prava

Na temelju točke V. stavka 2. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava („Narodne novine“ broj 139/2009., 95/2010. i 119/2011.), Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava

Uvjeti koje podnositelji prijava za suca pri Europskom sudu za ljudska prava moraju ispunjavati:
  1. moraju biti visokoga moralnog ugleda, sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
  2. moraju ispunjavati uvjete koji se traže za obavljanje visokih sudačkih dužnosti ili moraju biti pravnici priznati kao ugledni stručnjaci, sukladno odredbi članka 21. stavka 1. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
  3. ne smiju biti stariji od 65 godina na dan 1. siječnja 2021. godine, sukladno odredbi članka 23. stavka 2. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja propisuje da mandat suca istječe kada napuni 70 godina;
  4. moraju aktivno vladati jednim te pasivno drugim službenim jezikom Vijeća Europe, sukladno odredbama Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1646 (2009). Rezolucija je objavljena na službenoj web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (https://mpudt.gov.hr/Default.aspx);
  5. moraju preuzeti obvezu da će, ako budu izabrani, tijekom svoga mandata prestati obavljati svaku djelatnost koja bi bila inkompatibilna s njihovom neovisnosti, nepristranosti ili sa zahtjevom punoga radnog vremena njihove službe, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Konvencije Vijeća Europe za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na javni natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Za potrebe ovog natječaja smatra se da su uvjeti za obavljanje visokih sudačkih dužnosti u Republici Hrvatskoj propisani odredbama članka 51. stavka 4. i stavka 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19). 

Uvjeti za pravnike koji su priznati kao ugledni stručnjaci jesu: da je podnositelj prijave u široj stručnoj i znanstvenoj javnosti svojim radovima i javnim zalaganjem prepoznat kao ugledni pravni stručnjak, da je doktor pravnih znanosti i da ima najmanje 12 godina radnog iskustva ili da je magistar pravnih znanosti i da ima najmanje 15 godina radnog iskustva.

Podnositelji prijava uz pisanu prijavu moraju priložiti životopis na hrvatskom te engleskom ili francuskom jeziku, sukladno standardiziranom obrascu CV-a koji je sastavni dio teksta Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1646 (2009).
Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava može provesti provjeru znanja podnositelja prijava službenih jezika Vijeća Europe, ako ocijeni da je to potrebno.

Podnositelji prijava u pisanoj prijavi trebaju, između ostalog, navesti razloge zbog kojih podnose prijavu na javni natječaj i obrazložiti zbog čega smatraju da su pogodni za obavljanje dužnosti suca Europskog suda za ljudska prava te navesti iskustva koja imaju u području ljudskih prava. Također, moraju dostaviti dokaze o ispunjenosti uvjeta navedenih pod točkom 2. 

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava će, ako ocijeni da je to potrebno, obaviti razgovor s podnositeljima prijava koji uđu u uži izbor.

Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava će dostaviti usvojeni prijedlog o izboru tri kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava, Vladi Republike Hrvatske da ga utvrdi te proslijedi Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

U skladu s procedurom koju je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe 10. studenog 2010. godine, prije upućivanja liste kandidata Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, potrebno je dobiti mišljenje Savjetodavnog panela stručnjaka o tome zadovoljavaju li predloženi kandidati propisane preduvjete.

Suca će izabrati Parlamentarna skupština Vijeća Europe na razdoblje od devet godina i on ne može biti ponovno biran. Bez obzira na trajanje, mandat suca istječe kad navrši 70 godina života.

Rok za podnošenje pisanih prijava popraćenih životopisima je trideset dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se šalju Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Ulica Grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidature za suca Europskog suda za ljudska prava«.
                                                               
                                                                                Povjerenstvo za izbor kandidata Republike
                                                              Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava

 
 

Lista kandidata


Na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o kandidatima RH za suca pri Europskom sudu za ljudska prava.

Navedenom Odlukom, a sukladno prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava, kao kandidati Republike Hrvatske za suca pri Europskom sudu za ljudska prava izabrani su: dr.sc. Davor Derenčinović, Lovorka Kušan i dr.sc. Marin Mrčela.

U travnju 2021. godine Republika Hrvatska je dostavila Glavnom tajništvu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe dostavila listu od tri kandidata Republike Hrvatske za suca Europskog suda za ljudska prava.