Prednost pri zapošljavanju

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu,dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja ne bude primljena u državno tijelo, ako smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, da bi ostvarila navedeno pravo može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijmu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Žalba se podnosi tijelu koje je raspisalo natječaj, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu. Odbor za državnu službu neovisno je tijelo za rješavanje žalbi. sa sjedištem pri Ministarstvu uprave.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:

1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23).

Navedeni Zakon obvezuje državna tijela da prilikom zapošljavanja službenika i namještenika daju prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:
● djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
● djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
● hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
● članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
● dragovoljcu iz Domovinskog rata
● hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
●djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
● djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
● djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
● djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i
● djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i oglasa te ostalu dokumentaciju navedenu u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.

2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10 i 80/10, 93/11)


Odredbom članka 22. stavka 2. navedenoga Zakona pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima.
U popunjavanju mjesta u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 22. navedenog Zakona, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

3. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(„Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20).


Sukladno članku 9. navedenoga Zakona, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

4. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 
(„Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19).

Sukladno članku 48.f navedenog Zakona, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:
1. djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
2. mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona,
3. bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona.
 
Prednost ostvarivanja prava na zapošljavanje ostvaruje se redoslijedom od točke 1. prema točki 3. navedenog članka pod uvjetom da nema kandidata iz članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji imaju prednost.
Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

5. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike 
(„Narodne novine“ 56/22, 127/22, 58/2023, 128/2023, 29/2024 ).

Službeniku i namješteniku, za čijim je radom prestala potreba u državnom tijelu, to državno tijelo je dužno ponuditi prijem u državnu službu, odnosno sklapanje ugovora o radu, ako se u roku od jedne godine ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba.