Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Uvid u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Temeljem Zakona o zakladama (NN 106/18, 98/19 i 151/22, u daljnjem tekstu: Zakon), strane zaklade se upisuju u registar stranih zaklada pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Registar stranih zaklada je središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj. 

Strana zaklada u smislu Zakona je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.

Strana zaklada može ostvarivati svoju svrhu na području Republike Hrvatske nakon upisa u registar stranih zaklada, sukladno propisima Republike Hrvatske.

Strana zaklada upisom u registar stranih zaklada ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis prilaže se:
 • izvadak iz registra strane države u koji je strana zakla­da upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
 • ovjerena izjava nadležnog tijela strane zaklade da za stranu zakladu i osobu ovlaštenu za zastupanje strane zaklade ne postoji zapreka u smislu članka 15. stavka 4. Zakona o zakladama
 • akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
 • odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • odluka o imenova­nju osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj o nepostojanju zapreke iz članka 15. stavka 4. Zakona o zakladama
 • ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
 • preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj
 • ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1. - 7.

Odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj sadrži:
 • naziv i sjedište strane zaklade u stranoj državi
 • naziv i sjedište strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • svrhu strane zaklade u stranoj državi
 • svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj
 • imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Na strane zaklade na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o upisu odnosno upisu promjena za zaklade.

Predstavništva stranih zaklada i fundacija koja su bila upisana u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95. i 64/01.) nastavljaju djelovati kao strane zaklade prema odredbama Zakona o zakladama.