Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Uvid u registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 

Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/0247/1080/10 i 93/11) je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja.

S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.
 
Dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istoj jedinici lokalne samouprave, dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u različitim jedinicama lokalne samouprave, dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u istoj jedinici područne (regionalne) samouprave te dva ili više vijeća nacionalnih manjina osnovanih u različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave mogu radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa osnovati:
 
 • koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave,
 • koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
 • koordinacije vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske osnovane od vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave.
 
Smatra se da su vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave osnovale koordinaciju vijeća nacionalnih manjina za područje Republike Hrvatske kada je sporazumu o osnivanju ove koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih manjina područne (regionalne) samouprave.
 
Predstavnici nacionalnih manjina jedinica samouprave u postupku osnivanja i prijenosu ovlasti na koordinacije vijeća nacionalnih manjina imaju status vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave u kojoj su izabrani.
 
Vijeće nacionalne manjine i koordinacija vijeća nacionalnih manjina su neprofitne pravne osobe. Svojstvo pravne osobe stječu upisom u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 80/1134/12 i 98/19) i Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 106/11 i 21/20). Sukladno navedenim propisima, u Registar se upisuju i predstavnici nacionalnih manjina te drugi oblici udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.
 
Ovisno o subjektu upisa, zahtjev za upis u Registar podnosi predsjednik vijeća, predsjednik koordinacije,  predstavnik nacionalne manjine, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje drugih oblika udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.
 
Zahtjev za upis u Registar podnosi se na Obrascu broj 1 - Zahtjev za upis u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a uz navedeni se obrazac prilaže u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici:
 
 • dokaz o izboru, odnosno o osnivanju koordinacije, potpisani sporazum,
 • zapisnik s konstituirajuće sjednice vijeća ili osnivačke skupštine koordinacije ili drugog oblika udruživanja nacionalnih manjina,
 • odluka o izboru predsjednika vijeća ili koordinacije i osobe koja će zamjenjivati predsjednika,
 • statut.
 
U skladu s napomenom uz Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22) pristojba se ne plaća.
 
Također, ovlaštena osoba prijavljuje promjene podataka subjekta upisa u Registru, i to promjene:
 • naziva,
 • sjedišta / prebivališta,  
 • područja djelovanja,
 • datuma promjene statuta / sporazuma,
 • osoba ovlaštenih za zastupanje,
 • osobnih podataka te promjenu radi brisanja člana zbog prestanka mandata / članstva.   
 
Promjene podataka u Registru prijavljuju se na Obrascu broj 2 - Prijava promjena podataka u Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uz koji je potrebno priložiti i dokaz o promjeni.

Za obavijesti, potvrde odnosno izvatke u skladu s napomenom uz Tar. br. 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22) pristojba se ne plaća.