Priopćenje ministra pravosuđa Orsata Miljenića

Povodom nedavne polemike o odnosu izvršne i sudbene vlasti, kao ministar pravosuđa ističem da je Vlada Republike Hrvatske poštivala i da će poštivati sve pravomoćne sudske odluke.

U skladu s načelom trodiobe vlasti, izvršna vlast nema nikakav utjecaj na sudbenu vlast niti ga želi imati. Sudbena vlast je u cijelosti neovisna te za svoj rad i postupanje odgovara isključivo tijelima sudbene vlasti. 
 
Svaka grana vlasti ima Ustavom točno određene ingerencije i u tim se okvirima treba kretati uz puno poštivanje ovlasti i obveza drugih grana vlasti.

Držim da su javne polemike i iznošenje različitih stavova o svim segmentima rada pojedine grane vlasti poželjni te da se, obzirom na institucionalnu i stvarnu neovisnost svih grana vlasti, njima ne ugrožava zakonito postupanje bilo koje od njih.

Ipak, pri tome trebamo imati na umu da je zadaća svih grana vlasti jačati povjerenje građana u institucije vlasti te na najbolji način obavljati poslove i dužnosti za koje nas građani plaćaju. Nijedno pravo koje uzimamo sebi ne smijemo zanijekati drugome, pa tako ni pravo na javnu kritiku našeg rada, naravno pod uvjetom da time ne kršimo načelo trodiobe vlasti i punog poštovanja svih institucija i njihovih odluka.

Ono protiv čega se svi zajednički trebamo boriti nisu javne polemike i kritike rada bilo koje grane vlasti, nego mogući pokušaji pritajenih utjecaja na sve grane vlasti, a koji stvarno mogu ugroziti funkcioniranje institucija našeg društva.

Sve drugo su uobičajeni nesporazumi koje trebamo rješavati u međusobnoj komunikaciji i dijalogu.

Orsat MiljenićPisane vijesti | Priopćenja i prezentacije