Kako postati pravna osoba?

Na koji način pravno regulirati suradnju između probacijskog ureda i tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe?

Ministarstvo pravosuđa, odnosno probacijski ured i tijelo javne vlasti, ustanova ili pravna osoba skapaju ugovor za izvršavanje rada za opće dobro kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana, te uvjeti pod kojima osobe uključene u probaciju izvršavaju rad za opće dobro. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a moguće ga je raskinuti podnošenjem pisanog otkaza drugoj ugovorenoj strani.
 
Kako sklopiti ugovor?
 1. Postoje dva načina koja prethode sklapanju ugovora:
 2. Probacijski ured na području svoje nadležnosti te u skladu s potrebama izvršavanja rada za opće dobro, utvrđuje vrstu i broj tijela javne vlasti, ustanova i drugih pravnih osoba, te s njima sklapa ugovor o suradnji (ugovor za izvršavanje rada za opće dobro).
 3. Tijelo javne vlasti, ustanova i druga pravna osoba, kontaktira najbliži probacijski ured, iznosi svoje potrebe, te predlaže suradnju. Potom se dogovara sastanak, te slijedi sklapanje ugovora za izvršavanje rada za opće dobro.
Ugovor je sklopljen – što dalje?

Po primitku sudske presude ili rješenja, odnosno rješenja državnog odvjetnika, nadležni probacijski ured poziva osobu koja je uključena u probaciju.
Nakon razgovora s osobom uključenom u probaciju, probacijski ured kontaktira najprimjerenije raspoloživo tijelo javne vlasti, ustanovu ili pravnu osobu, te dogovara početak i dinamiku rada vodeći računa o:
 • utvrđenim sposobnostima i mogućnostima počinitelja (npr. zdravstveno stanje, stručna sprema, radni odnos)
 • potrebama tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe.
Probacijski ured donosi rješenje o rasporedu na rad, kojim se određuje mjesto, početak i dinamika rada za opće dobro. Rješenje se dostavlja osobi uključenoj u probaciju i tijelu javne vlasti, ustanovi ili pravnoj osobi u kojoj će se izvršavati rad.

Primjer Ugovora
 
 
Koje su obveze tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe u kojoj se izvršava rad za opće dobro tijekom izvršavanja rada?
 1. određuje osobu koja će:
 • nadzirati rad i ponašanje osobe uključene u probaciju
 • voditi evidenciju o broju odrađenih sati rada za opće dobro
 1. popunjenu evidenciju o broju odrađenih sati rada za opće dobro dostavlja probacijskom uredu nakon:
 • u potpunosti izvršenog rada za opće dobro ili
 • nakon polovine izvršenog rada za opće dobro ukoliko je određen u trajanju dužem od 400 sati
            Evidenciju potpisuje odgovorna osoba tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe.

Primjer Evidencije o broju odrađenih sati rada
 1. razmjenjuje informacije s probacijskim službenikom vezane uz izvršavanje rada za opće dobro 
 
Koje su obveze osobe uključene u probaciju  tijekom izvršavanja rada za opće dobro?
 1. dolazak na rad sukladno dobivenom rješenju o rasporedu na rad i dogovoru s nadređenom osobom u tijelu javne vlasti, ustanovi ili pravnoj osobi
 2. primjereno ponašanje na radu (adekvatna komunikacija sa zaposlenicima, ne ometanje radnog procesa i sl.)
 3. slijeđenje uputa nadređene osobe tijekom rada
 
Što ukoliko osoba uključena u probaciju nedovoljno surađuje ili stvara poteškoće tijekom izvršavanja rada za opće dobro?

Ukoliko se radi o manjim nejasnoćama, primjedbama i sl. – predstavnik tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osoba izvještava probacijskog službenika (može i usmeno), koji će odmah reagirati.
U situacijama većih problema (neopravdani nedolasci na posao, neprimjereno ponašanje tijekom rada i dr.) - predstavnik tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osoba pismeno izvještava probacijskog službenika i dostavlja evidenciju o broju odrađenih sati rada.
 
Troškovi tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe tijekom izvršavanja rada za opće dobro?

Nema troškova.
 
Osobe uključene u probaciju ne dobivaju novčanu naknadu za rad za opće dobro, naknadu za topli obrok, niti naknadu za troškove putovanja do mjesta rada.
Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa osigurat će osobe uključene u probaciju od profesionalnog oboljenja i nesreće na radu.
 
Za dodatne informacije, kontaktirajte lokalni probacijski ured.