O radu za opće dobro

Sukladno aktualnim zakonskim odredbama rad za opće dobro (ROD) izvršava se kao zamjena za kaznu zatvora kada je kazna zatvora u trajanju do jedne godine zamijenjena radom za opće dobro, pri čemu jedan dan zatvora iznosi dva sata ROD-a (maksimalno 730 sati)  ili  kao zamjena za novčanu kaznu do tristo šezdeset dnevnih iznosa, pri čemu se jedan dnevni iznos zamjenjuje s dva sata ROD-a, temeljem Kaznenog zakona
Osnovni smisao rada za opće dobro je omogućiti počinitelju da izvrši izrečenu kaznenu sankciju na slobodi, odnosno da protiv počinitelja koji ispuni obvezu rada za opće dobro, državni odvjetnik odustane od kaznenog progona.
Koristi ovakvog pristupa su višestruke:
  1. resocijalizacija počinitelja,  koji na ovaj način ima mogućnost zadržati zaposlenje i očuvati socijalne veze s obitelji i šire,
  2. dobrobit zajednice u kojoj odrađuje rad za opće dobro,
  3. ekonomičnost, s obzirom da se ne pokreće dugotrajni i skupi kazneni postupak kada se radi o izvršavanju obveze izrečene rješenjem državnog odvjetnika, odnosno počinitelj izvršava sankciju u izvaninstitucionalnim uvjetima (izvršavanje kazne zatvora je skuplje od izvršavanja alternativnih sankcija).
 
Svih dvanaest probacijskih ureda, nadležni za organiziranje i nadzor izvršavanje rada za opće dobro, aktualno surađuju s ukupno 1137 pravne osobe i tijela javne vlasti. Tijekom 2016. godine uspostavljena je suradnja s 81 pravnom osobom i tijelima javne vlasti.
 
Sukladno zakonskim propisima, probacijski uredi upućuju osuđenike na izvršavanje rada za opće dobro u bolnice, ustanove za psihički bolesne osobe, domove za starije i nemoćne, centre za odgoj i obrazovanje, centre za rehabilitaciju, gradske  i općinskim društvima Hrvatskog crvenog križa, Caritas, škole, vrtiće, muzeje, knjižnice, društva i udruge koje se bave zaštitom životinja, razne humanitarne udruge, dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe, sportske klubove, poduzeća koja se bave komunalnim djelatnostima, tijela javne vlasti i dr.
Probacijska služba također surađuje s tijelima javne vlasti (npr. općine, državna tijela vlasti). Suradnja se odvija na način da se osobe uključene u probaciju upućuju temeljem rješenje o upućivanju koje izrađuje probacijski ured, bez obveze sklapanja ugovora o suradnji. Međutim, u nekim slučajevima probacijski uredi i tijela javne vlasti sklapaju ugovore s ciljem jasnije definiranih uloga u procesu izvršavanja rada za opće dobro.
Tijekom izvršavanja rada za opće dobro, rad osuđenika je praćen kroz savjetodavne razgovore probacijskog službenika i osuđenika, putem Evidencija o odrađenim satima rada, redovitih kontakata probacijskih službenika s odgovornim službenikom u pravnoj osobi, te obilascima osuđenika na mjestu izvršavanja rada za opće dobro.
Osoba uključena u probaciju biti će raspoređena na izvršavanje rada za opće dobro u tijelo javne vlasti Rješenjem o upućivanju na rad za opće dobro. Ne postoji zakonska obveza sklapanja Ugovora s tijelima javne vlasti.
Kada se radi o trgovačkim društvima, bez obzira je li osnivač npr. općina ili grad, obvezno je sklapanje Ugovora. Naime, najčešće se radi o komunalnim društvima koja su u vlasništvu lokalne samouprave, a obzirom da ova društva nerijetko imaju širok spektar djelatnosti,  potrebno je jasno definirati da osuđenici mogu biti raspoređeni samo na obavljanje pomoćnih poslova od komunalnog značenja ili poslove od isključivog interesa za lokalnu zajednicu.
Rad za opće dobro je besplatan i ne smije služiti postizanju dobiti, a njegovim izvršavanjem treba se postići korist za društvenu zajednicu i opća svrha izvršavanja kaznenopravne sankcije.
 
Što je rad za opće dobro ?
Rad za opće dobro izriče sud kao zamjenu za izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili zamjenu za novčanu kaznu. Može se izreći i kao obveza koju određuje državni odvjetnik, kada odbacuje kaznenu prijavu ili odustaje od kaznenog progona.
Rad za opće dobro može se izreći u maksimalnom trajanju do 730 sati rada, koje je počinitelj dužan izvršiti u roku od mjesec dana do dvije godine.
Osnovni smisao je da počinitelj kaznenog djela izvrši svoju kaznu/obvezu na slobodi, a u korist i za dobrobit zajednice. Rad za opće dobro je svojevrsno „vraćanje duga“ zajednici.
 
Gdje se izvršava rad za opće dobro?
Tijela javne vlasti, ustanove i druge pravne osobe moraju svojom djelatnošću obuhvaćati poslove humanitarnog, ekološkog i komunalnog značenja, kao i druge poslove od općeg nacionalnog interesa i interesa za lokalnu zajednicu.
Osobe uključene u probaciju rad za opće dobro izvršavaju na pomoćnim poslovima unutar osnovne djelatnosti tijela javne vlasti, ustanova ili drugih pravnih osoba.
 
Na koji način pravno regulirati suradnju između probacijskog ureda i tijela javne vlasti, ustanove ili pravne osobe?
Ministarstvo pravosuđa, odnosno probacijski ured i tijelo javne vlasti, ustanova ili pravna osoba skapaju ugovor za izvršavanje rada za opće dobro kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana, te uvjeti pod kojima osobe uključene u probaciju izvršavaju rad za opće dobro. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a moguće ga je raskinuti podnošenjem pisanog otkaza drugoj ugovorenoj strani.