Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru propisana je obveza upisa barem jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa s time da je subjekt upisa zahtjev za upis dužan podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja.
Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (čl. 52. st.1) propisano je kako se zahtjev za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte podnosi na propisanom obrascu.
Obrazac ispunjen elektronički dostavlja se sudskom registru nadležnog trgovačkog suda osobno, putem pošte ili elektroničkim putem (e-mailom).
 
Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem nadležnom trgovačkom sudu putem e-maila:
 
Trgovački sud u Bjelovaru: Renata.Grgic@tsbj.pravosudje.hr
Trgovački sud u Osijeku: pisarnica@tsos.pravosudje.hr
Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu: natasa.drazic@tssb.pravosudje.hr
Trgovački sud u Pazinu: sudski.registar@tspa.pravosudje.hr
Trgovački sud u Rijeci: sudski.registar@tsri.pravosudje.hr
Trgovački sud u Splitu: sudski.registar@tsst.pravosudje.hr
Trgovački sud u Varaždinu:  sudski.registar@tsvz.pravosudje.hr
Trgovački sud u Zadru: Iva.Uhoda@tszd.pravosudje.hr
Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku: Vesna.Antic@tssi.pravosudje.hr
Trgovački sud u Zagrebu: sluzbeniksudskiregsitar@tszg.pravosudje.hr
Trgovački sud u Dubrovniku: ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
 
Da bi zahtjev za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte koji se podnosi elektroničkim putem bio valjan potrebno je da isti bude ovjeren elektroničkim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.
Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte.