Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela

Ministarstvo pravosuđa provodi projekt „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ (eng. Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS) u suradnji s Hrvatskim pravnim centarom i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Projekt sufinanciraju Opća uprava Europske komisije za pravosuđe u sklopu Programa za pravosuđe EU i projektni partneri.

Provedba projekta traje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine.

Ciljevi projekta:

  • unaprijediti znanje o optimalnom zakonodavnom okviru i okviru za provedbu relevantnih odredaba Direktive o pravima žrtava (Direktiva  2012/29/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP)  te izraditi preporuke za njihovo poboljšanje,
  • izraditi instrumenate za ranu i individualnu procjenu potreba za zaštitom i podrškom, kao i protokol za suradnju relevantnih službi i institucija koje rade sa žrtvama kaznenih djela.


Korisnici:

  • članovi profesionalnih skupina koje sudjeluju u pružanju podrške i zaštite žrtvama kaznenih djela,
  • žrtve kaznenih djela, posredno.
 

Aktivnosti:

Radi ostvarivanja prvog cilja provest će se istraživanje postojećeg regulatornog i proceduralnog okvira za primjenu Direktive o pravima žrtava, koje treba identificirati dobre prakse, ali i prepreke njenoj punoj primjeni.
Provest će se i empirijsko istraživanje radi mapiranja potencijala i resursa organizacija civilnog društva (OCD-a) u području podrške žrtvama kaznenih djela.
Rezultati ovih istraživanja bit će predstavljeni na konferenciji o individualiziranoj procjeni potreba žrtava kaznenih djela, na kojoj će biti predstavljeni i primjeri domaće i europske dobre prakse u tom kontekstu.

Drugi dio projekta bit će usmjeren na ostvarivanje drugog cilja -  izradu instrumenata za ranu i individualnu procjenu potreba žrtava kaznenih djela za zaštitom i podrškom, kao i protokola o suradnji i međusobno upućivanje relevantnih službi i institucija za pomoć i potporu žrtvama -  kako bi žrtve na učinkovit način mogle biti upućene na potrebni daljnji tretman od strane institucija s kojima prvima stupe u kontakt.

Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati rada na projektu, a osobito novi alati i protokoli o suradnji nastali tijekom provedbe projekta. 


Odbor projekta "Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela"

U okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ konstituiran je Odbor projekta koji će zajednički planirati projektne aktivnosti, raspravljati pitanja važna za provedbu projekta, predlagati načine rješavanja potencijalnih problema i odlučivati o raspodjeli zadataka, te evaluirati projekt po njegovom završetku.

Odbor se sastoji od četiri članice:

  • Maje Bukše (zamjenice ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH),
  • Vesne Grubić (direktorice Hrvatskog pravnog centra),
  • Nikice Hamer Vidmar (predstavnice Ministarstva pravosuđa RH, Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima) i
  • Elizabete Ivičević Karas (profesorica na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

 
Prva sjednica odbora održana je 29. siječnja 2016. godine.