Rezultati istraživanja o transparentnosti rada lokalnih i regionalnih jedinica

Osnovni podaci o lokalnoj jedinici

Strategija suzbijanja korupcije, među ostalim, predviđa transparentnost te navodi da se sva nadležna tijela javne vlasti obvezuju na osiguranje transparentnosti u donošenju odluka. Ujedno, Strategija suzbijanja korupcije kao strateški dokument suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj u prvi plan stavlja pravo građana na pristup informacijama.

Prioritetnim ciljevima u realizaciji Strategije smatraju se stvaranje preduvjeta za suzbijanje korupcije na svim razinama kao i jačanje integriteta, odgovornosti i  transparentnosti u radu tijela državne vlasti te jačanje povjerenja građana u državne institucije.

U svrhu uvida u transparentnost rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je u suradnji sa Ministarstvom uprave izradilo opširan upitnik koji je sadržavao pitanja podijeljena prema sljedećim područjima:

 • osnovni podaci o lokalnoj jedinici
 • ciljevi i planovi
 • integritet i etika
 • pristup informacijama
 • izvještaji o radu i financijski izvještaji
 • javna nabava
 • zapošljavanje
 • financijsko upravljanje i kontrola
 • unutarnja revizija
 • sponzorstva i donacije
 • sustav nepravilnosti
 • mjesna samouprava
 • ostalo
 

Spomenuti upitnik su ispunjavale sve općine, svi gradovi i sve županije u Republici Hrvatskoj. Projekt je trajao pet mjeseci. Prema podacima sustava u kojem se upitnik i popunjavao, za odgovor na sva ova pitanja bilo je potrebno odvojiti prosječno sat vremena. Napominje se da se u tablicama koje slijede nalaze podaci u onom obliku u kojem su ih unijeli predstavnici jedinica.

Važno je istaknuti da su jedinice popunjavale i potpisivale i izjavu o točnosti podataka, a koja izjava se za svaku općinu, grad ili županiju nalazi na kraju skeniranog upitnika.

Pregledom podataka koje su o broju stanovnika unijele županije i onih koji se nalaze na službenim internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku utvrđeno je da postoje razlike. Naime, osim Ličko- senjske županije, niti jedan predstavnik županije nije unio podatke istovjetne onima koje Državni zavod za statistiku navodi na svojim internetskim stranicama[1]. Upravo iz tog razloga, postavlja se pitanje točnosti podataka. Napominje se da su jedinice bile zamoljene da upišu podatke sa popisa stanovništva 2011. godine upravo kako bi se spomenuti podaci usporedili sa podacima Državnog zavoda za statistiku.

ŽUPANIJA PODACI PREMA DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU PODACI PREMA ODGOVORIMA PREDSTAVNIKA ŽUPANIJA
Zagrebačka
317,606
317,642
Krapinsko-zagorska
132,892
133,064
Sisačko-moslavačka
172,439
172,977
Karlovačka
128,899
128,749
Varaždinska
175,951
176,046
Koprivničko-križevačka
115,584
115,582
Bjelovarsko-bilogorska
119,764
119,743
Primorsko-goranska
296,195
296,123
Ličko-senjska
 50,927
 50,927
Virovitičko-podravska
  84,836
  84,586
Požeško-slavonska
  78,034
  78,031
Brodsko-posavska
158,575
158,559
Zadarska
170,017
170,398
Osječko-baranjska
305,032
304,899
Šibensko-kninska
109,375
109,320
Vukovarsko-srijemska
179,521
180,117
Splitsko-dalmatinska
454,798
455,242
Istarska
208,055
208,440
Dubrovačko-neretvanska
122,568
122,783
Međimurska
113,804
114,414
Grad Zagreb
790,017
792,875
Republika Hrvatska
            4,284,889
            4,290,517

Nadalje, sve jedinice su zamoljene da dostave imena čelnika jedinice sa kontaktima, te da upišu da li ti čelnici obavljaju funkciju volonterski ili profesionalno. Ukoliko je obavljaju profesionalno, bilo je potrebno upisati iznos osnovice i koeficijenta. Sve to trebalo je dostaviti i za zamjenike čelnika jedinice. Ujedno, postavljeno je i pitanje predsjednika i članova predstavničkog tijela sa potrebnim upisivanjem iznosa naknade koju primaju. Objedinjeni pregled čelnika, njihovih zamjenika i članova predstavničkih tijela se nalazi u privitku ovog Izvješća.

Provedbom Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2010-2012, uočeno je da tijekom provedbe samog Programa, a koja je trajala tri godine (2010.-2012.) nisu sva trgovačka društva na državnoj razini koja su u većinskom vlasništvu države bila predmetom provedbe ovog Programa. Jednako tako, nije ustanovljena niti jedinstvena državna lista na kojoj bi se nalazio popis svih tih trgovačkih društava. Ovo istraživanje je predstavljalo jedinstvenu priliku da se utvrdi koliko trgovačkih društava i javnih ustanova djeluje na lokalnom nivou te da se na jednom mjestu nalaze svi podaci. Ukupno 146 jedinica se izjasnilo da nemaju trgovačkih društava u svome vlasništvu, njih 288 ima javno objavljene podatke o trgovačkim društvima u vlasništvu jedinice, a 142 jedinice nemaju podatke javno objavljene.
 

 
DA
NE
NEMA TRGOVAČKIH  DRUŠTAVA U SVOM VLASNIŠTVU
Da li su podaci o trgovačkim društvima javno objavljeni?
50.00%
24.65%
25.35%
Da li su podaci o javnim ustanovama javno objavljeni?
44.44%
55.56%
-


ZAKLJUČCI I PREPORUKE:

Utvrđeno je da na razini Republike Hrvatske djeluje 429 općina, 126 gradova i 20 županija te Grad Zagreb. Tijekom ispunjavanja upitnika, neke jedinice su imale znatnih problema iz razloga što posjeduju jedno računalo, a i to jedno je u kvaru. Osim toga, broj zaposlenih u nekim jedinicama bio je ograničavajući faktor u pogledu brzine ispunjavanja upitnika. Smatra se važnim razmotriti novi način ustroja Republike Hrvatske kako bi došlo do osnivanja većih jedinica od postojećih. Utvrđuje se da općine, gradovi i županije na različit način honoriraju rad svojih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika.  Smatra se korisnim sačiniti analizu te utvrditi kolika je ukupna masa plaća koja se ovog trenutka uplaćuje iz proračuna jedinica te razmotriti mogućnost ujednačavanja. 


[1] Izvor: internetska stranica Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr), Popis stanovništva 2011.
Ciljevi i planovi

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja. Prema Članku 8. istog Zakona općine, gradovi i županije imaju Statut. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, grada, odnosno županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza. Sukladno tome osnovni koraci jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave  trebali bi biti definiranje misije i glavnih ciljeva.

Također, Strateški dokument jedinice sadrži definiranu viziju i misiju temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12). Sadržaj misije određuje svrhu osnivanja jedinice, područje poslovanja, aktivnosti te definiranje zajedničkih vrijednosti. Vizija jedinice obuhvaća između ostalog i misiju jedinice, osnovnu filozofiju i vrijednosti koje se nastoje promovirati, osnovne strategije i osnovne smjernice za ocjenu uspješnosti djelovanja jedinice te neke najvažnije odluke i etičke standarde kojih se ista nastoji pridržavati. Strateški ciljevi jedinice se postavljaju na osnovi jasne definirane vizije i misije. Definiranje i objavljivanje vizije i misije na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava njihovu učinkovitost i transparentnost. Putem upitnika o transparentnosti rada jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave gradovima, općinama, županijama te Gradu Zagrebu su postavljena sljedeća pitanja:

 • Postoje li definirana vizija i misija i jesu li objavljene na početnoj mrežnoj stranici?

 • Ima li jedinica Strateški dokument kojim su postavljeni dugoročni strateški ciljevi jedinice? 

 • Je li jedinica donijela Godišnji plan rada (ili Program) za 2012.g. u skladu sa Strateškim dokumentom? 

 • Je li jedinica donijela Proračun za 2012.g. i je li isti usklađen s aktivnostima iz Godišnjeg plana (ili Program) za 2012.? 


Prema dobivenim podacima iz upitnika je vidljivo da više od polovice jedinica nema definiranu viziju i misiju, dok je manji postotak njih 40,77 % definiralo viziju i misiju te ih objavio na svojoj mrežnoj stranici. Samo polovica jedinica ima donesen Strateški dokument. Na temelju Zakona o proračunu jedinice su obvezne donijeti godišnji Proračun. Upitnik pokazuje da su skoro sve jedinice ispunile zakonsku obvezu te donijele Proračun za 2012. godinu koji je usklađen s aktivnostima iz Godišnjeg rada.

 

DA

NE

Postoje li definirana vizija i misija i jesu li objavljene na početnoj mrežnoj stranici?

40,80%

59,20%

Ima li jedinica Strateški dokument kojim su postavljeni dugoročni strateški ciljevi jedinice? 

51,22%

48,78%

Je li jedinica donijela Godišnji plan rada (ili Program) za 2012.g. u skladu sa Strateškim dokumentom? 

36,63%

63,37%

Je li jedinica donijela Proračun za 2012.g. i je li isti usklađen s aktivnostima iz Godišnjeg plana (ili Program) za 2012.?

92,88%

7,12%


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Uspjeh upravljanja jedinica, uz ostale  elemente, svakako obuhvaća i kreiranje vizije i misije. Definiranu viziju i misiju je potrebno objaviti na mrežnoj stranici kako bi bile svima poznate i jasne.
 
Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave bi se svakako trebale  aktivirati u području strateškog planiranja. Strateški dokument bi trebao imati jasno postavljene ciljeve iz kojih bi bilo vidljivo kako bi jedinica trebala izgledati za desetak ili dvadesetak godina.  Definirani ciljevi bi trebali biti mjerljivi, ostvarivi, realni i jasni. Takav dokument bi trebao pomoći u planiranju strateškog razvoja jedinice.
Integritet i etika

Etika i integritet su područja čija je važnost posebno naglašena u Strategiji suzbijanja korupcije. Tako je jedan od općih ciljeva Strategije jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti i s tim u vezi jačanje povjerenja građana u državne institucije.

Iako se izrijekom ne navodi jačanje integriteta tijela lokalne vlasti, dijelovi Strategije koji se odnose na integritet i etiku državnih službenika mogu se analogno primijeniti i na službenike i dužnosnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Jedna od mjera dosadašnjih Akcijskih planova, a koja postoji i u novom je održavanje edukacije državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika i službenika na temu sprječavanje sukoba interesa što pokazuje da se i lokalne vlasti moraju aktivno uključiti u jačanje etike, integriteta i transparentnosti svojih institucija.

Upitnikom su jedinicama lokalne i područne postavljena pitanja da li su donijele dokument koji sadrži pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanje sredstvima organizacije, povjerljivost i nepristranost i slično: 

 • Postoji li objavljen dokument koji sadrži  pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima?
 • Postoji li objavljen dokument koji sadrži  pravila vezana za upravljanje sredstvima organizacije?
 • Postoji li objavljen dokument koji sadrži pravila vezana za povjerljivost i nepristranost?
 • Da li je donesen dokument koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa?
 • Je li su svi zaposlenici upoznati sa dokumentom koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa?

Članci 15. i 16. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 40/11, 13/12), a koji bi se također mogao primijeniti na službenike lokalnih vlasti, predviđaju imenovanje povjerenika za etiku, dok članak 17. propisuje njihova prava i obveze. Vezano s tim, upitnikom su jedinicama postavljena slijedeća pitanja: 

 • Je li imenovan povjerenik za etiku?
 • Je li određen način postupanja povjerenika za etiku u slučaju primljene pritužbe o kršenju kodeksa etike?
 • Jesu li kontakti (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.) povjerenika za etiku objavljeni na početnoj  mrežnoj stranici jedinice?
 • Jesu li svi zaposlenici jedinice informirani o povjereniku za etiku (mjesto, e-mail, tel., fax.)?
 • Je li povjerenik za etiku održao izobrazbu svim zaposlenicima u cilju promoviranja etičkog postupanja?
 • Koliko je službenika ukupno prošlo izobrazbu iz pitanja u cilju promoviranja etičkog postupanja u prošloj godini?
 • Je li povjerenik za etiku izvijestio (barem godišnje) o provedbi poslova iz svoje nadležnosti?
 • Koliko je pritužbi o kršenju etike zaprimljeno u 2011.g. do datuma sastavljanja ovog izvještaja?
 • Koliko je pritužbi o kršenju etike riješeno u 2011.g. do datuma sastavljanja ovog izvještaja?

Na pitanje postoji li objavljen dokument koji sadrži pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima samo je 5% jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave odgovorilo potvrdno. Velik postotak je i jedinica koje nisu donijele dokument koji regulira povjerljivost i nepristranost (oko 88%). Povjerenik za etiku imenovan je u samo 10% jedinica (manje od 60). 

INTEGRITET I ETIKA DA NE
Postoji li objavljen dokument koji sadrži  pravila vezana za darove i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima? 5.38% 94.62%
Postoji li objavljen dokument koji sadrži  pravila vezana za upravljanje sredstvima organizacije? 42.88% 57.12%
Postoji li objavljen dokument koji sadrži pravila vezana za povjerljivost i nepristranost? 12.50% 87.50%
Da li je donesen dokument koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa? 16.49% 83.51%
Je li su svi zaposlenici upoznati sa dokumentom koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa? 87.76% 12.24%
Je li imenovan povjerenik za etiku? 9.57% 90.43%
Je li određen način postupanja povjerenika za etiku u slučaju primljene pritužbe o kršenju kodeksa etike? 78.33% 21.67%
Jesu li kontakti (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.) povjerenika za etiku objavljeni na početnoj  mrežnoj stranici jedinice? 42.37% 57.63%
Jesu li svi zaposlenici jedinice informirani o povjereniku za etiku (mjesto, e-mail, tel., fax.)? 89.66% 10.34%
Je li povjerenik za etiku održao izobrazbu svim zaposlenicima u cilju promoviranja etičkog postupanja? 26.67% 73.33%
Je li povjerenik za etiku izvijestio (barem godišnje) o provedbi poslova iz svoje nadležnosti? 20.34% 79.66%

U samo četvrtini jedinica koje su imenovale povjerenika za etiku, isti je održao izobrazbu zaposlenicima u cilju promoviranja etičkog postupanja- ukupno 208 zaposlenika u 29 ustrojstvenih jedinica lokalnih vlasti je prošlo izobrazbu. U preostalim jedinicama nije bila organizirana izobrazba ili podaci nisu dostavljeni.

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE Koliko je službenika ukupno prošlo izobrazbu iz pitanja u cilju promoviranja etičkog postupanja u prošloj godini?
GRAD ČAKOVEC 50
GRAD DARUVAR 3
GRAD KUTJEVO 7
GRAD NOVI VINODOLSKI 17
GRAD OPATIJA 1
GRAD SPLIT 10
GRAD VRLIKA 4
GRAD ZABOK 18
OPĆINA BELICA 1
OPĆINA BIBINJE 1
OPĆINA ČAVLE 11
OPĆINA DOMAŠINEC 2
OPĆINA DRENOVCI 1
OPĆINA FUŽINE 6
OPĆINA IVANSKA 2
OPĆINA JAKŠIĆ 5
OPĆINA KUMROVEC 1
OPĆINA LJUBEŠĆICA 3
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 3
OPĆINA SKRAD 3
OPĆINA SOPJE 2
OPĆINA STARO PETROVO SELO 1
OPĆINA STRAHONINEC 2
OPĆINA SVETI ĐURĐ 3
OPĆINA TOVARNIK 3
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 1
OPĆINA ZDENCI 3
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 40
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 4
UKUPNO: 208

U 2011. godini u svega šest jedinica bilo je pritužbi na kršenje etike, i to uglavnom po jedan zabilježen slučaj. U preostalim jedinicama nije bilo pritužbi odnosno podaci nisu dostavljeni.
 
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE Koliko je pritužbi o kršenju etike zaprimljeno u 2011.g. do datuma sastavljanja ovog izvještaja? Koliko je pritužbi o kršenju etike riješeno u 2011.g. do datuma sastavljanja ovog izvještaja?
GRAD OPATIJA 1 1
GRAD PAKRAC 1 1
OPĆINA STARIGRAD 1 1
OPĆINA VELA LUKA 1 0
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 1 1
UKUPNO: 5 4

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Iz upitnika je vidljivo da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uopće nije donio dokument kojim se reguliraju darovi i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima (preko 94%), odnosno povjerljivost i nepristranost (preko 87%). S obzirom da je samo 16% jedinica donijelo dokument koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa, vidljivo je da je potreban velik napredak kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost nastanka sukoba interesa lokalnih službenika i dužnosnika.

Kako bi se povećala transparentnost njihova rada, a posebno s obzirom da su to jedinice koje izravno vrše vlast na lokalnoj razini, nužno je usvojiti dokument kojim bi ta pravila bila jasno određena.

Sukob interesa je čest problem, kako na razini državnih službenika i dužnosnika, tako i na onoj lokalnoj, stoga je, uz donošenje dokumenta vezanog za ovo područje, od iznimne važnosti i nastavak edukacije na istu temu.

Preko 90% jedinica nije uopće imenovalo povjerenika za etiku, a i od onih koje jesu, manje od polovice je objavilo njegove kontakte na svojim mrežnim stranicama. Ne čudi stoga niti mali broj službenika koji su prošli izobrazbu u cilju promoviranja etičkog postupanja (208 sveukupno).

Sve navedeno dovodi do zaključka da jedinice lokalne i područne samouprave moraju puno više pozornosti pridati razvoju etike i integriteta s obzirom da je i u Strategiji suzbijanja korupcije to navedeno kao jedan od osnovnih problema u cjelokupnoj antikorupcijskoj politici.

S obzirom da etički kodeks trenutno postoji samo za državne službenike, trebalo bi razmisliti i o donošenju istog takvog dokumenta na razini lokalne odnosno regionalne samouprave kako bi se unaprijedio etički standard na svim razinama vlasti.
Pristup informacijama

Strategija suzbijanja korupcije kao jedan od svojih općih ciljeva predviđa „Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela državne vlasti i s tim u vezi jačanje povjerenja građana u državne institucije“.

S tim u vezi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao nadležna tijela javne vlasti dužna su osigurati transparentnost pri donošenju odluka iz svog djelokruga, te osigurati građanima pravo na pristup informacijama.

U skladu sa navedenim, Ministarstvo pravosuđa sastavilo je upitnik koji sadržava niz pitanja kojim će se utvrditi transparentnost rada jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravo na pristup informacija temeljno je ljudsko pravo koje je zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10)[1]; međunarodnim ugovorima, npr. Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama; te zakonima od kojih je najznačajniji Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.). Od ostalih zakona treba istaknuti: Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011); Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/2007, 86/2012); Zakon o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 108/1996, 79/2007) koji se primjenjuje u pogledu poslovne i profesionalne tajne; Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/2004, 84/2011); Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, br. 105/1997, 64/2000, 65/2009, 125/2011); odredbe Zakona o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana („Narodne novine“ br. 150/2011). Zaštita „zviždača“ regulirana je i relevantnim odredbama u posebnim propisima (npr. isključenje javnosti u sudskim i upravnim postupcima).

Važno je napomenuti da je upitnik u području kojim ispituje transparentnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave rađen po još uvijek važećem prethodno navedenom  Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.), dok je u postupku donošenje novog, pošto je Vlada Republike Hrvatske 15. studenog 2012. godine sa sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog novog Zakona o pravu na pristup informacijama u kojem se, među ostalim, predviđa proširenje lista informacija koje su tijela javne vlasti dužna objaviti na svojim internetskim stranicama.
 
Upitnik sadržava dvadeset i dva pitanja iz područja prava na pristup informacijama koja se odnose na transparentnost rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Sukladno članku 22. važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.), tijelo javne vlasti, tj. odlukom određeni službenik za informiranje u obvezi je uredno voditi Katalog informacija koji sadržava sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama[2]. Odredbama novog ZPPI-a koji je u postupku donošenja nije predviđen katalog informacija, već su tijela javne vlasti obvezna dostaviti dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, tj. HIDRA-u[3]. Stoga je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave[4]  postavljeno pitanje:

 • Je li ustrojen Katalog informacija i sadržava li sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, čl. 22 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) ?

Člankom 10. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeran i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti, pa su temeljem te odredbe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi to poštivati.  ZPPI koji je u postupku donošenja detaljnije propisuje koje akte tijela javne vlasti na svojim internetskim stranicama na lako pretraživ način moraju objaviti. Vezano za prethodno navedenu odredbu Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) tijelima jedinica,  postavljena su slijedeća pitanja:

 • Je li Katalog informacija objavljen na početnoj stranici mrežne stranice jedinice?
 • Je li Statut jedinice objavljen na web stranicama?
 • Jesu li objavljeni poslovnik i drugi opći akti?
 • Da li se službeni glasnik objavljuje na Internet stranicama? Ako da otkada?
 • Da li su potpuno u elektronskom obliku na mrežnim stranicama objavljeni svi  službeni glasnici od 2010. do 2012. godine?
 • Na koji način je osigurana dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku?
 • Jesu li objavljeni na početnoj mrežnoj stranici jedinice materijali i odluke koje je donio čelnik jedinice?
 • Jesu li na mrežnoj stranici jedinice dostupne odluke čelnika u 2011. i 2012. o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno je u skladu sa zakonskim propisima (čl.48. ZJPRLS)?
 • Jesu li objavljeni na početnoj mrežnoj stranici jedinice dnevni redovi sjednica i materijali/ odluke koje je donijelo predstavničko tijelo jedinice?
 • Jesu li kontakt podaci službenika za informiranje (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.) dostupni na početnoj mrežnoj stranici jedinice?
 • Koliko je zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama zaprimljeno u prošloj godini?
 • Koliko je zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama riješeno u prošloj godini?
 • Postoji li izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za prošlu godinu na mrežnoj stranici jedinice?
 • Postoji li objavljen cjenik za usluge pružanja informacija?
 • Postoji li objavljen cjenik ponovne uporabe informacija?

Na temelju članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama u skladu s odredbama ovoga Zakona koji je propisan podzakonskim propisom ministra nadležnog za poslove opće uprave[5]. Stoga je jedinicama postavljeno pitanje:

 • Je li ustrojen službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 137/04)?

Člankom 22. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) propisano je da je tijelo javne vlasti obvezno  radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje), pa je stoga jedinicama postavljeno pitanje:

 • Je li imenovana osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama- službenik za informiranje prema Zakonu?

Službenik za informiranje u obvezi je izvijestiti tijelo javne vlasti o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama[6]. Po novom ZPPI-u koji je u postupku donošenja u obvezi je tijelo kao takvo, a ne izričito službenik. Na to se odnosi pitanje: 

 • Je li službenik za informiranje izvijestio nadležno tijelo prema čl. 25. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.)?

Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 154/11. i 17/12.) predviđena je obveza objave podataka o radnom vremenu uprave jedinice na početnoj mrežnoj stranici jedinice[7] te je stoga jedinicama postavljeno pitanje:

 • Postoje li podaci o radnom vremenu uprave jedinice na početnoj mrežnoj stranici jedinice?

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Sukladno članku 19. stavku 3. Zakona, Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo propisalo je Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 38/11), te su tijela javne vlasti u koje spadaju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi uskladiti cjenik sa cjenikom kako propisuje Agencija za zaštitu osobnih podataka. Stoga je jedinicama postavljeno pitanje: 

 • Jesu li cjenici usklađeni sa cjenikom kojeg propisuje Agencija za zaštitu osobnih podataka?

           
Člankom 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) propisano je da je voditelj zbirke osobnih podataka dužan  službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi dogovarajući način kontakt podaci  (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.), pa je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave postavljeno pitanje:

 • Jesu li kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.) dostupni na početnoj mrežnoj stranici jedinice?
 
 
DA
NE
Je li je ustrojen Katalog informacija i sadržava li  sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup (čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN, 172/03, 144/10, 77/11))?
83,51%
16,49%
 Je li je Katalog informacija objavljen na početnoj stranici mrežne stranice jedinice?
48,02%
51,98%
Je li  ustrojen službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN br. 137/04).
63,89%
36,11%
Je li imenovana osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje prema Zakonu?
90,78%
9,22%
Je li Statut jedinice objavljen na web stranicama?
85,07%
14,93%
Jesu li objavljeni poslovnik i drugi opći akti?
84,03%
15,97%
Da li se službeni glasnik objavljuje na internet stranicama? Ako da otkada?
73,04%
26,96%
Da li su  potpuno u elektronskom obliku na mrežnim stranicama objavljeni svi službeni glasnici od 2010. do 2012. godine?
70,21%
29,79%
Jesu li objavljeni na početnoj mrežnoj stranici jedinice materijali i odluke koje je donio čelnik jedinice?
47,40%
52,60%
Jesu li  na mrežnoj stranici jedinice dostupne odluke čelnika u 2011. i 2012. o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu,a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno je u skladu sa zakonskim propisima (čl. 48. ZJPRLS)
36,24%
63,76%
Jesu li objavljeni na početnoj mrežnoj stranici jedinice dnevni redovi sjednica i materijali/ odluke koje je donijelo predstavničko tijelo jedinice?
55,23%
44,77%
Jesu li kontakt podaci službenika za informiranje (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.)  dostupni na početnoj mrežnoj stranici jedinice?
55,23%
44,77%
Je li službenik za informiranje izvijestio nadležno tijelo prema čl. 25. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, 172/03, 144/10, 77/11)?
66,43%
33,57%
Postoji li izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za prošlu godinu na mrežnoj stranici jedinice?
9,20%
90,80%
Postoje li podaci o radnom vremenu uprave jedinice na početnoj mrežnoj stranici jedinice?
57,91%
42,09%
Postoji li objavljen cjenik za usluge pružanja informacija?
22,78%
77,22%
Postoji li objavljen cjenik ponovne uporabe informacija?
6,27%
93,73%
Jesu li cjenici usklađeni sa cjenikom kojeg propisuje Agencija za zaštitu osobnih podataka?
30,13%
69,87%
Jesu li kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.)  dostupni na početnoj mrežnoj stranici jedinice?
22,47%
77,53%

Analizirajući pitanje načina na koji je osigurana dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku, po dobivenim odgovorima razvidno je da velik broj jedinica  navodi da su svi objavljeni u elektronskom obliku. Većina njih osigurava dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku preko njihovih upravnih tijela, koja u svom djelokrugu posla čuvaju arhivsku građu, a do njih se može doći bilo osobnim uvidom ili putem prava na pristup informacijama. Neke jedinice navode da su im sve informacije dostupne na oglasnoj ploči, dok neke općine i gradovi navode da se njihovi oglasnici objavljuju u službenim glasnicima bilo županija pod čijom su nadležnošću ili u nekim drugim glasnicima. Također neke jedinice uopće nisu navele na koji je način osigurana dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku. Stoga su jedinicama potrebne daljnje smjernice i upute od strane Ministarstva uprave glede razjašnjenja ovog pitanja.
 
Donja tablica prikazuje na koji su način jedinice osigurale dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku.
 

NAZIV JEDINICE

Na koji način je osigurana dostupnost službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku?

GRAD BAKAR

Osobnim uvidom u tiskane službene glasnike u službenim prostorima Grada Bakra

GRAD BELI MANASTIR

dostupni su u Službi gradonačelnika i Gradskog vijeća

GRAD BELIŠĆE

U Uredu gradonačelnika grada Belišća svakoj zainteresiranoj osobi

GRAD BENKOVAC

Izravnim uvidom u Gradskoj upravi Grada Benkovca i Znanstvenoj knjižnici u Zadru

GRAD BIOGRAD NA MORU

neposredno u Gradskoj upravi

GRAD BJELOVAR

Mogućnost dobivanja preslike iz uvezanih primjeraka koji se čuvaju u Tajništvu Grada Bjelovara.

GRAD BUJE-BUIE

Službene novine su dostupne na ulazu u gradsku upravu Grada Buja (oglasna ploča). Službene novine se dostavljaju u Državni arhiv u Pazinu i HIDRA-u.

GRAD BUZET

Svi brojevi službenog glasila od osnutka Grada Buzeta objavljeni su na web stranici.

GRAD CRES

Zainteresirani mogu izvršiti uvid u „Službene novine“ PGŽ – tiskano izdanje kod službenika za informiranje

GRAD CRIKVENICA

Osobnim uvidom u Uredu Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85

GRAD ČABAR

tiskano izdanje Službenih novina PGŽ

GRAD ČAKOVEC

Moguće ih je dobiti na uvid u upravi Grada Čakovca.

GRAD ČAZMA

Službeni glasnik dobiju svi gradski vijećnici, ustanove, tvrtke, u Gradskoj upravi, u Gradskoj knjižnici …

GRAD DARUVAR

U Upravi Grada Daruvara

GRAD DELNICE

Grad Delnice kao pretplatnik Službenih novina uvijek dobije 2 broja istih

GRAD DONJA STUBICA

U tiskanom obliku u arhivi Grada Donja Stubica.

GRAD DONJI MIHOLJAC

neposrednim uvidom u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca

GRAD DRNIŠ

Oglasna ploča grada Drniša

GRAD DUBROVNIK

Pismohrana Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik

GRAD DUGA RESA

Mogu se u Gradskoj službi dobiti u papirnatom obliku.

GRAD DUGO SELO

dostupnost u tiskanom obliku u Stručnim službama Grada Dugog Sela, Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo i Gradskoj knjižnici Dugo Selo

GRAD ĐAKOVO

Službeni glasnik je dostupan u:
Gradskoj knjižnici i čitaonici u Đakovu,
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu,
Mjesnim odborima na području grada.
Postoji mogućnost pretplate na isti.

GRAD ĐURĐEVAC

- u Gradskoj upravi - svi
- u Gradskoj knjižnici Đurđevac - Službene novine od 1995. godine

GRAD GAREŠNICA

Svi Službeni glasnici su javno dostupni u Tajništvu Grada Garešnice.

GRAD GLINA

ne

GRAD GOSPIĆ

Dostupnost službenim glasnicima Grada Gospića
moguća je uvidom u iste u upravnim
tijelima Grada, a moguća je i pretplata na iste.

GRAD GRUBIŠNO POLJE

Službene prostorije Grada i Gradska knjižnica.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

u tiskanom izdanju

GRAD HVAR

Mogu se dobiti u tiskanom obliku u Službi tajništva Grada Hvara

GRAD ILOK

Uvid u Gradskoj službi Grada Iloka

GRAD IMOTSKI

DOSTAVOM I OSOBNIM TRAŽENJEN U UREDU GRADA

GRAD IVANEC

Na web stranicama Grada Ivanca u registru prema područjima objavljuju se svi akti Grada Ivanca, pa su tako objavljen svi akti od 2005. godine. Službeni vjesnik se u tiskanom izdanju dostavlja mjesnim odborima

GRAD IVANIĆ-GRAD

svi su objavljeni

GRAD JASTREBARSKO

mogu se dobiti na uvid u nadležnom upravnom tijelu Grada

GRAD KARLOVAC

ARHIVA GRADSKE UPRAVE

GRAD KASTAV

Tiskanjem Službenih novina Primorsko goranske županije

GRAD KLANJEC

Grad Klanjec objavljuje svoje akte u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije te je dostupnost osigurana na web stranici županije i službenog glasnika.

GRAD KNIN

Objavom na oglasnoj ploči

GRAD KOMIŽA

Uvidom u uvezane godišnjake

GRAD KOPRIVNICA

Glasnici Grada Koprivnice za razdoblje od 1993. do 2002. godine nalaze se u  Gradu Koprivnici i Državnom arhivu, Ispostava Koprivnica, Oružanska 25, a zainteresirani za uvid u Glasnike  mogu se obratiti Gradu Koprivnici putem besplatnog gradskog telefona,

GRAD KORČULA

uvid u tiskano izdanje koje se čuva u Gradu Korčuli,a po potrebi se mogu umnožavati
(primjerak među ostalim dobiva i Gradska knjižnica Ivan Vidali)

GRAD KRALJEVICA

papir

GRAD KRAPINA

GRADSKA UPRAVA I ARHIVA

GRAD KRIŽEVCI

Službeni vjesnik dostupan je u Gradskoj knjižnici i u Gradskoj upravi

GRAD KRK

Sve je objavljeno u elektronskome obliku.

 GRAD KUTINA

Sl. novine se pored elektronskog oblika objavljuju kao dodatak lokalnim novinama „Moslavački list“ , uvezuju se i čuvaju u Gradu Kutini

GRAD LABIN

Službene novine Grada Labina čuvaju se u Uredu grada

GRAD LEPOGLAVA

Potrebno se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu

GRAD LIPIK

u Pisarnici Grada

GRAD  LUDBREG

Službeni glasnici uvezani su i ukoričeni u posebne knjige po godinama i nalaze se u arhivi Grada Ludbrega.

GRAD MALI LOŠINJ

Neposrednim uvidom u dokumentaciju

GRAD MAKARSKA

U tiskanom obliku se dijele na porti zgrade Grada Makarske, javnim ustanovama, gradskim tvrtkama.

GRAD METKOVIĆ

U Uredu Gradonačelnika - tiskani oblik

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

U upravi Grada Mursko Središće su dostupni svi Službeni glasnici Međimurske županije s objavljenim općim i posebnih aktima grada.

GRAD NAŠICE

U upravnim tijelima gradske uprave Grada Našica, u tiskanom izdanju.

GRAD NIN

Svaki broj Službenog glasnika tiska se u potrebnom broju primjeraka koji su dostupni građanima u gradskoj upravi

GRAD NOVA GRADIŠKA

Uvidom u Gradskoj upravi i dostavom putem pošte

GRAD NOVALJA

uvidom u Uredu grada

GRAD NOVI MAROF

u tiskanom obliku, u gradskoj upravi i u svim mjesnim odborima

GRAD NOVI VINODOLSKI

posebno su objavljeni svi akti gradskog vijeća

GRAD NOVIGRAD

uvidom u gradskoj upravi, na upit

GRAD OBROVAC

Dostavljeni su u Državni arhiv i Knjižnicu i čitaonicu pri Pučkom otvorenom učilištu Obrovac, a dostupni su i u gradskoj upravi gdje se mogu dobiti na uvid ili u preslici.

GRAD OGULIN

u gradskoj upravi u uvezenim knjigama

GRAD OMIŠ

Čuvaju se ukoričeni po godinama u Uredu gradonačelnika. Moguć je uvid i kopiranje po potrebi.

GRAD OPATIJA

svi su objavljeni

GRAD OPUZEN

GRADSKA KNJIŽNICA OPUZEN

GRAD ORAHOVICA

 Dostavljaju se pravnim osobama na području grada i susjednim JLS

GRAD OROSLAVJE

U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Oroslavja.

GRAD OSIJEK

putem zahtjeva zainteresiranih stranaka, uvid ili dostava kopije

GRAD OTOČAC

U TAJNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA OTOČCA

GRAD OTOK

Službeni vjesnici Vukovarsko-srijemske županije u kojima se objavljuju akti Grada Otoka tiskaju se i dostavljaju u sjedište Grada Otoka gdje su dostupni zainteresiranim građanima.

GRAD OZALJ

dostava preslika osobnom dostavom ili putem pošte

GRAD PAKRAC

Može se izvršiti uvid u Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

GRAD PAZIN

Osobnim preuzimanjem ili poštom na upit

GRAD PETRINJA

Omogućen uvid u Stručnoj službi Grada.

GRAD PLETERNICA

Na osobno traženje, pismenim ili usmenim putem.

GRAD PLOČE

službenom dostavom udrugama, MO, gradskim JU i TD,vijećnicima,županiji   te svima ostalima po zahtjevu

GRAD POREĆ

U pisarni.

GRAD POŽEGA

Uvidom u Pisarnici Grada Požege

GRAD PREGRADA

U tiskanom obliku mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

GRAD PRELOG

Uvid u sve odluke Gradskog vijeća, nekadašnjeg Poglavarstva te gradonačelnika dostupne su u Upravi Grada Preloga

GRAD PULA

službene novine dostupne su u Uredu Grada Pule, tvrdo ukoričeni uvezi označeni po godinama

GRAD RAB

www.sn.pgz.hr

GRAD RIJEKA

U arhivi Grada Rijeke

GRAD ROVINJ

Direktnim uvidom u prostorijama gradske uprave na zahtjev

GRAD SAMOBOR

Službene vijesti moguće je zatražiti osobnim dolaskom u sobi 108 (Urudžbeni ured) u radno vrijeme gradske uprave, ponedjeljkom od 8:00 do 17:00, utorak do petak 8:00 - 15:00 sati

GRAD SENJ

Mogućnost kupnje

GRAD SINJ

Na oglasnoj ploči i u Pisarnici Grada

GRAD SISAK

U arhivi Grada Siska ( u digitalnom i papirnatom obliku)

GRAD SKRADIN

www.sibensko-kninska-zupanija.hr

GRAD SLATINA

Objavljeni su na oglasnoj ploči u gradskoj upravi, a svim građanima isti su dostupni u uredima Upravnih odjela i službi gradske uprave Grada Slatine.

GRAD SLAVONSKI BROD

Tiskano izdanje

GRAD SLUNJ

U upravnim tijelima Karlovačke županije, te u upravnim tijelima Grada Slunja

GRAD SOLIN

u pisano obliku

GRAD SPLIT

u tiskanom obliku

GRAD STARI GRAD

U Jedinstvenom upravnom odjelu dostupni su na uvid

GRAD SVETA NEDELJA

U elektronskom obliku objavljeni su svi službeni Glasnici Grada u razdoblju od 2005. godine do danas. Glasnici objavljeni prije 2005. godine nalaze se u arhivu.

GRAD SVETI IVAN ZELINA

OSOBNIM UVIDOM UZ PRESLIKU PO ZAHTJEVU

GRAD TRILJ

U pisanom obliku

GRAD TROGIR

izrada preslike

GRAD UMAG

Pristup informacija

GRAD VALPOVO

Na uvid u Uredu gradonačelnika.

GRAD VARAŽDIN

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

dostava publikacija Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijsko referalnoj agenciji Zagreb, dostava publikacija predsjednicima mjesnih odbora,

GRAD VELIKA GORICA

Pisano izdanje

GRAD VINKOVCI

Putem pretplate i putem zahtjeva

GRAD VIROVITICA

Posudbom u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Dostavom trgovačkim društvima, ustanovama…
Dostavom na zahtjev
Pregledom i fotokopiranjem zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama

GRAD VIS

službeni glasnici dostavljaju se putem pošte

GRAD VODICE

Ukoričena knjiga

GRAD VODNJAN

u papirnatom obliku po zahtjevu

GRAD VRBOVEC

Uvidom u Uredu gradonačelnika Grada Vrbovca, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati, ili putem zahtjeva za dostavu preslike

GRAD VRBOVSKO

GRADSKA PISMOHRANA

GRAD VRGORAC

u gradskoj arhivi

GRAD VRLIKA

Oglasna ploča

GRAD VUKOVAR

- Fizički - uvidom u Gradskoj upravi

GRAD ZABOK

stranke mogu u Gradskoj upravi dobiti kopiju tiskanog primjerka Službenog glasnika Krapinsko zagorske županije ili nabavom kod Izdavača

GRAD ZADAR

u tiskanom obliku

GRAD ZAGREB

Knjžnica Stručne službe gradonačelnika
Trg Stjepana Radića 1
Zagreb

GRAD ZAPREŠIĆ

Nalaze se u Službenom glasniku Zagrebačke županije.

GRAD ŽUPANJA

- u prijemnom uredu i kod portira se nalaze primjerci službenog glasnika dostupni javnosti - besplatno-

OPCINA BROD MORAVICE

- u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brod Moravice

OPĆINA  SUHOPOLJE

podjelom predsjednicima mjesnih odbora i članovima Općinskog vijeća

OPĆINA  ŠKABRNJA

PUTEM OGLASNE PLOČE, PUTEM DIREKTNOG ZAHTJEVA I DOSTAVE NA UVID I DOSTAVA ISTOG.

OPĆINA  VUKA

Dostavom svim vijećnicima, dostavom nadležnim institucijama, objavom na oglasnim pločama općine.

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

u papirnatom obliku

OPĆINA ANTUNOVAC

na upit, fotokopiranjem

OPĆINA BABINA GREDA

U Općini Babina Greda i Općinskoj narodnoj knjižnici Babina Greda

OPĆINA BALE

Šaljemo poštom ili ga stranke preuzimaju u pisarnici

OPĆINA BARBAN

u jedinstvenom upravnom odjelu

OPĆINA BARILOVIĆ

Dostavom općinskim vijećnicima, predsjednicima mjesnih odbora i na oglasnoj ploči općine Barilović

OPĆINA BAŠKA

U prostorijama Općine Baška i na web stranici www.baska.hr

OPĆINA BAŠKA VODA

U službenim prostorijama Općine Baška Voda

OPĆINA BEBRINA

pisanom obliku

OPĆINA BEDEKOVČINA

poštom

OPĆINA BEDNJA

Svi su objavljeni

OPĆINA BELICA

svi su objavljeni ( ako je potrebno imamo ih u arhivi općine u tiskanom obliku za one koji se ne koriste internetom).

OPĆINA BEREK

U sjedištima mjesnih odbora, na oglasnoj ploči u zgradi općine, u holu općine na adresi Berek 77

OPĆINA BERETINEC

arhiva JUO

OPĆINA BILICE

U zgradi općine u analognom obliku

OPĆINA BILJE

Na zahtjev u Općini Bilje

OPĆINA BISKUPIJA

u prostorijama općine

OPĆINA BISTRA

osobnim podizanjem u JUO Općine Bistra

OPĆINA BIZOVAC

u prostorijama općinske uprave

OPĆINA BLATO

Svi su objavljeni, a dostupni su i u pismohrani Općine Blato

OPĆINA BOL

PRISTUP INFORMACIJAMA

OPĆINA BOSILJEVO

Putem oglasne ploče i mjesnih odbora

OPĆINA BOŠNJACI

U arhivi Općine.

OPĆINA BRCKOVLJANI

Osobnim uvidom u Dugoselsku kroniku.

OPĆINA BRDOVEC

Uvidom u općinskoj upravi.

OPĆINA BRELA

nalaze se tiskani u općini Brela i dostupni su svima

OPĆINA BRESTOVAC

Neposredno u općinskoj upravi,oglasna ploča

OPĆINA BREZNICA

Službeno glasili, oglasne ploče po cijelom području Općine

OPĆINA BREZNIČKI HUM

- u prostoru hodnika kraj oglasne ploče općine

OPĆINA BRINJE

Mogu se vidjeti na licu mjesta u Općini Brinje.

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

Upravni odjel općine 

OPĆINA BRTONIGLA

Uvidom u sjedištu Općine Brtonigla, davanjem preslika ili slanjem na mail adresu podnositelja zahtjeva

OPĆINA BUDINŠČINA

Uvidom u objavljeni Službeni glasnik KZŽ u Općini Budinščina.

OPĆINA BUKOVLJE

u arhivi Općine Bukovlje se nalaze u tiskanom izdanju

OPĆINA CERNA

Čuvaju se u Općini Cerna svi Službeni-vjesnici od 1993. godine

OPĆINA CERNIK

Uvid u iste  u Uredu u Općini

OPĆINA CEROVLJE

svi su objavljeni

OPĆINA CESTICA

Na internetskim stranicama http://www.glasila.hr/svvz.htm

OPĆINA CETINGRAD

u općinskim službama

OPĆINA CISTA

Na zahtjev stranke dostavljamo im ga u pisanom obliku, odluke se objavljuju na oglasnoj ploči

OPĆINA CRNAC

Osobnim uvidom u Službeni glasnik

OPĆINA ČAČINCI

UVIDOM U PROSTORIJAMA OPĆINSKE UPRAVE

OPĆINA ČAĐAVICA

Osobnim uvidom u prostorijama Općine Čađavica, Kolodvorska 2, Čađavica svakog radnog dana od 7-15 sati

OPĆINA ČAGLIN

svi su arhivirani u Općini Čaglin

OPĆINA ČAVLE

svi su objavljeni

OPĆINA ČEMINAC

u sjedištu Općine

OPĆINA ČEPIN

Službeni glasnici dostupni su u prijemnom uredu Općine, odnosno u arhivu Općine

OPĆINA DARDA

u prostoriji Općine Darda

OPĆINA DAVOR

na internetskim str. BPŽ-je

OPĆINA DEKANOVEC

oglasna ploča

OPĆINA DESINIĆ

dolaskom na uvid i traženje u prostorije jedinstvenog upravnog odjela Općine Desinić

OPĆINA DEŽANOVAC

Svi službeni glasnici nalaze se u
- općini Dežanovac, Jedinstveni upravni odjel
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
- Državni arhiv u bjelovaru

OPĆINA DICMO

Na zahtjev zainteresiranih omogućen je uvid te kopiranje istih

OPĆINA DOBRINJ

neposredni uvid kod Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj

OPĆINA DOMAŠINEC

Općina Domašinec ima sve Službene glasnike Međimurske županije u svojoj arhivi u tiskanom obliku. Dostupnost je svakodnevna

OPĆINA DONJA DUBRAVA

uvid u Općini

OPĆINA DONJA MOTIĆINA

U tisknaom obliku

OPĆINA DONJA VOĆA

Mogu se dobiti u prostorijama Općine.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

oglasna ploča

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Mogu se pogledati u prostorijama Općine u tiskanom obliku.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

u iste se ne može izvršiti uvid u prostorijama Općine Donji KUkuruzari

OPĆINA DONJI LAPAC

u arhivi Općine Donji Lapac

OPĆINA DONJI VIDOVEC

u Uredu Općine Donji Vidovec

OPĆINA DRAGALIĆ

Oglasne ploče po naseljima općine

OPĆINA DRAGANIĆ

Isti su dostupni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić

OPĆINA DRAŽ

Službeni glasnici su dostupni u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draž kao i na zborovima mještana

OPĆINA DRENOVCI

Dostavom istih na važnije poislovne subjekte u Općini, te na neposredan zahtjev fizičkih i pravnih osoba

OPĆINA DRENJE

Putem oglasne ploče

OPĆINA DRNJE

pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje

OPĆINA DUBRAVA

Svi su objavljeni, a dostavljaju se i u pisanom obliku - knjige

OPĆINA DUBRAVICA

- Putem službenika za informiranje
- najnoviji broj glasnika je uvijek izložen na ulazu u općinsku zgradu te je u papirnatom obliku dostupan bilo kojoj zainteresiranoj osobi

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

svi su objavljeni

OPĆINA DUGI RAT

MOGU SE DOBITI NA UVID U PROSTORIJAMA OPĆINE DUGI RAT.

OPĆINA DUGOPOLJE

preslike se mogu preuzeti u općinskim službama

OPĆINA DVOR

Na zahtjev se mogu dobiti u Općini Dvor

OPĆINA ĐELEKOVEC

Svi su objavljeni na www.kckzz.hr

OPĆINA ĐULOVAC

mogu se dobiti u JUO općine, a u postupku je izrada nove web stranice na kojoj će biti objavljeni svi službeni glasnici

OPĆINA ĐURĐENOVAC

Uvid u Općini Đurđenovac sukladno Odluci o pravu na pristup informacijama i ustrojavanju Kataloga informacija Općine Đurđenovac

OPĆINA ĐURMANEC

u pismenom obliku

OPĆINA ERDUT

PISANIM PUTEM

OPĆINA ERNESTINOVO

Službeni glasnici dostupni su u Općini Ernestinovo, vijećnici obvezno dobiju primjerak, a isto tako i članovi mjesnih odbora

OPĆINA ERVENIK

u Službenoim vjesniku Šibensko-kninske županije koji se dobiva poštom.

OPĆINA FARKAŠEVAC

U jedinici lokalne samouprave u papirnatom obliku

OPĆINA FAŽANA

Opći akti objavljeni u elektronskom obliku u Službenim novinama Istarske Županije

OPĆINA FERDINANDOVAC

Uvid u jedinici
Oglasna ploča jedinice

OPĆINA FERIČANCI

mogučnost pretplate ili uvidom

OPĆINA FUNTANA

u tiskanom obliku

OPĆINA FUŽINE

Tiskani oblik u arhivi

OPĆINA GALOVAC

Objava na oglasnoj ploči općine i dostupni su u prostorijama općine.

OPĆINA GARČIN

Na web stranici Brodsko-posavske županije

OPĆINA GENERALSKI STOL

u Jedinstveno upravnom odjelu Općine Generalski Stol

OPĆINA GOLA

Općin Gola nema svoje službeno glasilo

OPĆINA GORIČAN

na oglasnoj ploći općine

OPĆINA GORJANI

Na temelju usmenog ili pismenog zahtjeva zainteresirane strane osobnim dolaskom u prostorije Općine Gorjani ili putem tel/faxa, pošte ili e-maila.

OPĆINA GORNJA RIJEKA

Svi Službeni glasnici su objavljeni

OPĆINA GORNJA STUBICA

Može ih se dobiti na uvid u prostorijama Općine Gornja Stubica

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

u pisanom obliku i na oglasnoj ploči.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

Svi službeni glasnici su objavljeni u elektronskom obliku.

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

Nalaze se u općinskoj arhivi.

OPĆINA GRAČAC

osobnim uvidom u tiskano izdanje Službenog glasnika Zadarske županije kod službenika Općine Gračačc

OPĆINA GRAČIŠĆE

Svi su dostupni u elektronskom obliku

OPĆINA GRADAC

NA OGLASNOJ PLOČI

OPĆINA GRADEC

Glasnici su dostupni u arhivu Općine Gradec.

OPĆINA GRADINA

Tiska se u više primjera, dostavlja se mjesnim odborima, vjećnicima a i dostupan je u uredu JUO-a općine Gradina

OPĆINA GRADIŠTE

U prostorijama općine Gradište

OPĆINA GROŽNJAN

arhiva

OPĆINA GUNDINCI

općina nema službeni glasnik objave idu preko glasnika županije

OPĆINA GUNJA

Na zahtjev se dostavljaju.

OPĆINA GVOZD

u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd

OPĆINA HERCEGOVAC

osobnim uvidom u Općini Hercegovac

OPĆINA HLEBINE

-Uvidom u Službeni glasnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine

OPĆINA HRVACE

Oglasna ploča i prijamni ured općine.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

 u pisarnici Općine

OPĆINA HUM NA SUTLI

Uvezen u knjige u općini Hum na Sutli

OPĆINA IVANKOVO

Primjerci Službenog vjesnika na raspolaganju su građanima u Općini Ivankovo

OPĆINA IVANSKA

Osobnim uvidom u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na oglasnoj ploči

OPĆINA JAGODNJAK

neposrednim uvidom u prostorijama Općine

OPĆINA JAKOVLJE

Svi galsnici objavljeni prije 2005. godine mogu se podići u općini.

OPĆINA JAKŠIĆ

Po zahtjevu korisnika, besplatno ga dajemo korisniku.

OPĆINA JALŽABET

Nalaze se u Općini.

OPĆINA JANJINA

SVI SU OBJAVLJENI U ELEKTRONSKOM OBLIKU A POSTOJE I U ARHIVI OPĆINE

 OPĆINA JARMINA

/

OPĆINA JASENICE

Radi se o 3 broja iz 2009. godine koji su dostupni u općinskoj upravi

OPĆINA JASENOVAC

Dostupni su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac

OPĆINA JELENJE

u prostorijama općine jelenje

OPĆINA JELSA

Dostupni su putem upućivanja zahtjeva službeniku za informiranje

OPĆINA JESENJE

u prostorijama općine

OPĆINA JOSIPDOL

Uvidom u tiskane primjerke Glasnika

OPĆINA KALI

u prostorijama općine Kali

OPĆINA KALINOVAC

Uvidom u Općini Kalinovac

OPĆINA KALNIK

Akti Općine Kalnik objavljuju se u tiskovnom izdanju Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije

OPĆINA KAMANJE

Glasnici se objavljuju na oglasnim pločama u Općini te na oglasnim pločama po mjesnim odborima. Ujedno, glasnici su dostupni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kamanje

OPĆINA KANFANAR

ARHIVA

OPĆINA KAPELA

Sve brojeve 'Županijskog glasnika' Općina redovito dobiva od županije putem pošte 43203 Kapela i uredno ih pohranjuje u arhivi.

OPĆINA KAPTOL

službeni glasnici arhivirani su u arhivi Općine Kaptol i na zahtjev stranaka dostupni su na uvid

OPĆINA KAROJBA

Putem internet stranica Grada Pazina

OPĆINA KAŠTELIR- LABINCI

dostupni su u jedinstvenom upravnom odjelu općine

OPĆINA KIJEVO

papirnatom obliku

OPĆINA KISTANJE

U papirnatom obliku.

OPĆINA KLANA

SVI SU OBJAVLJENI U ELEKTRONSKOM OBLIKU

OPĆINA KLENOVNIK

ne znam

OPĆINA KLINČA SELA

Prije 2010. godine postoje primjerci u Arhivi općine

OPĆINA KLIS

Preuzimanjem u Općini

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Izdanja Službenih novina Općine Kloštar Ivanić i Glasnika Zagrebačke županije dostupni su u Upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Službeni glasnici se čuvaju u arhivi Općine

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Službeni glasnici nalaze se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINA KOLAN

Na službenim stranicama Zadarske županije

OPĆINA KONAVLE

Uvidom u arhivu

OPĆINA KONČANICA

kopiranjem i dr.

OPĆINA KONJŠČINA

Objavljeni su svi

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Svi su objavljeni u elektronskom obliku.

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

Putem pošte

OPĆINA KOSTRENA

uvidom u arhivu Općinske uprave

OPĆINA KOŠKA

Svaki primjerak službenog glasnika Općine Koška od 1994. godine moguće je dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu Općine

OPĆINA KOTORIBA

Mogu se dobiti na uvid u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

tiskano izdanje

OPĆINA KRAŠIĆ

pisanom obliku

OPĆINA KRAVARSKO

u papirnatom obliku u prostorijama Općine

OPĆINA KRIŽ

Glasnik Zagrebačke županije u kojem Općina Križ objavljuje odluke i druge opće akte može se pronaći na Internet stranicama Zagrebačke županije ili u Općini Križ

OPĆINA KRNJAK

Na zahtjev stranke može se dobiti glasnik u pismohrani su svi glasnici koji nisu u elektronskom obliku

OPĆINA KRŠAN

Svi su objavljeni u tiskanom obliku (objavljeni na web stranici Općine Kršan)

OPĆINA KUKLJICA

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kukljica

OPĆINA KULA NORINSKA

U prostorijama općinskih ureda

OPĆINA KUMROVEC

web stranica Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr

OPĆINA LAKVIČIĆI

OPĆINA, I NA OGLASNOJ PLOČI

OPĆINA LANIŠĆE

u pismenom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu

OPĆINA LASINJA

U OPĆIN I LASINJA

OPĆINA LASTOVO

U Jedinstvenom upravnom odjelu.

OPĆINA LEĆEVICA

Osobno u  JUO Općine Lećevica

OPĆINA LEGRAD

UVIDOM U TISKANE SLUŽBENE GLASNIKE KOJI SE NALAZE U PROSTORIJAMA OPĆINE LEGRAD

OPĆINA LEKENIK

svi su objavljeni

OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ

Tiskani način.

OPĆINA LIPOVLJANI

Na web stranici službenih glasila Općine Lipovljani

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE

u papirnatom obliku.

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO

uvidom u arhivu

OPĆINA LOBOR

u papirnatom obliku u prostorijama Općine Lobor

OPĆINA LOKVE

Uvidom u Općini Lokve

OPĆINA LOPAR

Putem službenika za informiranje

OPĆINA LOVAS

Općina Lovas nema svoj službeni glasnik

OPĆINA LOVINAC

Uvidom u prijemnom uredu, te objavljivanjem pojedinih akata na oglasnoj ploči Općine Lovinac.

OPĆINA LOVRAN

SVU SU OBJAVLJENI U ELEKTRONSKOM OBLIKU

OPĆINA LOVREĆ

neposrednim uvidom

OPĆINA LUKA

Dostupnost im je osigurana mogućnosti pregleda u prostorijama općine

OPĆINA LUKAČ

U prostorijama Općine Lukač,po Mjesnim odborima na podurčju općine Lukač

OPĆINA LUMBARDA

na upit građana šaljemo na sve načine (putem pošte ili na e-mail)

OPĆINA LUPOGLAV

U pisanom obliku Službenih novina Grada Pazina

OPĆINA LJUBEŠĆICA

Službeni vjesnik je dostupan u sjedištu Općine Ljubešćica i dostavljaju se predsjednicima mjesnih odbora (5)

OPĆINA MAČE

U tiskanom obliku u prostorijama Općine Mače.

OPĆINA MAGADENOVAC

PRETPLATOM

OPĆINA MAJUR

Na Oglasnoj ploči u prostorijama Općine na zahtjev

OPĆINA MALA SUBOTICA

Javna glasila i oglasna ploča općine

OPĆINA MALI BUKOVEC

Na javnom oglasnom prostoru Općinske zgrade

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Svi su objavljeni u elektronskom obliku.

OPĆINA MARČANA

mogućnosšću pretplate ili uvidoim u sjedištu Općine odnosno putem naučnih knjižnica

OPĆINA MARIJA BISTRICA

U prostorijama Općine Marija Bistrica, u Općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica, u Nacionalnoj knjižnici u Zagrebu

OPĆINA MARIJA GORICA

U prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica osigurana je dostupanost preslika službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku.

OPĆINA MARIJANCI

U PISANOM OBLIKU

OPĆINA MARINA

uvidom  u Općini Marina

OPĆINA MARKUŠICA

Putem Službenog vijesnika VSŽ

OPĆINA MARTIJANEC

Dostupni su i u tiskanom izdanju.

OPĆINA MARTINSKA VES

U fizičkom obliku u prostorijama Općine Martinska Ves

OPĆINA MARUŠEVEC

Dostupni su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec

OPĆINA MATULJI

Oglasna ploča Općine Matulji, web stranici i dnevnim novinama.

OPĆINA MEDULIN

U arhivi

OPĆINA MIHOVLJAN

u papirnatom obliku

OPĆINA MIKLEUŠ

putem pošte

OPĆINA MILNA

osobnim uvidom

OPĆINA MLJET

uvid u Općini i slanje: Državni arhiv u Dubrovniku, Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu, HIDRA, Dubrovačko-neretvanska županija, Predstojnik Ureda državne uprave u DNŽ

OPĆINA MOLVE

Obraćanjem Županijskoj upravi nadležnoj za izdavanje Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

ne raspolažemo podacima

OPĆINA MOTOVUN

službeni glasnici prijašnjih godina su skenirani i svi su objavljeni u elektronskom obliku

OPĆINA MUĆ

objava na oglasnim pločama općine MUĆ

OPĆINA MURTER-KORNATI

tiskani primjerak dostavlja se vijećnicima

OPĆINA NEDELIŠĆE

Arhiva Općine Nedelišće, arhiva Međimurske županije

OPĆINA NEGOSLAVCI

neposredno u službenim prostorijama Općine

OPĆINA NEREŽIŠĆA

Službeni glasnici su dostupni i u tiskanom obliku.

OPĆINA NETRETIĆ

U Općini Netretić

OPĆINA NIJEMCI

mogućnost uvida u općinskoj arhivi

OPĆINA NOVA BUKOVICA

uvidom u prostorima Općine Nova Bukovica

OPĆINA NOVA KAPELA

Dostupno u općinskoj Upravi Općine Nova Kapela

OPĆINA NOVA RAČA

Dostupni su u Općini Nova Rača kao i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

Putem pošte

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski, svakim radnim danom od 7,00 - 15,00 sati.

OPĆINA NOVO VIRJE

Svi opći akti objavljeni su u elektronskom obliku u ''Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije''

OPĆINA OKRUG

Zakon o pravu na pristup informacijama

OPĆINA OKUČANI

Svi su objavljeni.

OPĆINA OPRISAVCI

http://www.bpz.hr/sluzbeni__vjesnik/default.aspx

OPĆINA OREBIĆ

neposredno, po zahjevu

OPĆINA OREHOVICA

U tiskanom obliku

OPĆINA ORIOVAC

oglasna ploča

OPĆINA ORLE

Svi službeni glasnici nalaze se na uvidu u Općinskoj vijećnici.

OPĆINA OTOK

oglasna ploča, uvid u prostorijama Općine

OPĆINA PAKOŠTANE

dostavom državnim tijelima, fotokopiranjem, skeniranjem, uvidom, faxiranjem itd. , snimanjem CD-a,

OPĆINA PAŠMAN

U OPĆINI PAŠMAN

OPĆINA PERUŠIĆ

U ARHIVI OPĆINE

OPĆINA PETERANEC

Službeni glasnici koji nisu objavljeni u elektronskom obliku mogu se pronaći u pismohrani Općine Peteranec

OPĆINA PETLOVAC

sadržano je u arhivi općine

OPĆINA PETRIJANEC

Svi službeni glasnici u kojima se objavljuju dokumenti općine dostupni su na stranicama izdavača www.glasila.hr

OPĆINA PETRIJEVCI

uvidom u arhiv Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci i dostavom

OPĆINA PIĆAN

oglasne ploče

OPĆINA PIROVAC

Svi su objavljeni u elektronskom obliku.

OPĆINA PISAROVINA

Svi su objavljeni u elektronskom i pisanom obliku

OPĆINA PITOMAČA

Arhiva Općine Pitomača

OPĆINA PLAŠKI

Oglasna ploća Općine Plaški
Knjižnica i čitaonica Plaški

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
(SA SJEDIŠTEM U KORENICI)

PRISTUPOM INFORMACIJAMA

OPĆINA PODBABLJE

U prostorijama općine.

OPĆINA PODCRKAVLJE

Po zahtjevu stranke mogu se pregledati u pismohrani općine Podcrkavlje. Pismohrana obuhvaća sve objavljene brojeve Službenog vjesnika od 1993/1994 do 2012.

OPĆINA PODGORA

Javno dostupni na upit i uvid u Općini Podgora.

OPĆINA PODGORAČ

- u tiskanom izdanju
- svim zainteresiranima je omogućen osobni uvid i kupnja pojedinih izdanja

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

na osobni zahtjev

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

Takovih nema.

OPĆINA PODSTRANA

Svi su objavljeni

OPĆINA PODTUREN

Općina Podturen posjeduje Službene glasnike u tiskanom izdanju. Na zahtjev korisnika odobrava se uvid.

OPĆINA POJEZERJE

U općinskom uredu

OPĆINA POKUPSKO

Mogu se dobiti nakonp odnošenja pisanog zahtjeva.

OPĆINA POLAČA

na osobni zahtjev, i na adresama:
1. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji,
2. Zadarska županija,
3. Državni arhiv u Zadru
4. Sveučilište u Zadru,
5. Znanstvena knjižnica u Zadru,
6. HIDRA Zagreb

OPĆINA POLIČNIK

uvidom u prostorijama Općine Poličnik

OPĆINA POPOVAC

JAVNO SU DOSTUPNI U PROSTORIJAMA OPĆINE.

OPĆINA POPOVAČA

U arhivi Općine Popovača na usmeni i pismeni zahtjev

OPĆINA POSEDARJE

u prostorijama Općine Posedarje

OPĆINA POSTIRA

Dostavljaju se na zahtjev.

OPĆINA POVLJANA

Pošta ili mail

OPĆINA PREKO

U pismohrani Općine Preko

OPĆINA PRESEKA

U uredima općina i gradova te u sjedištu županije.

OPĆINA PRGOMET

- uvidom u jedinici lokalne samouprave svakim radim danom

OPĆINA PRIBISLAVEC

evidenciju vodi MŽ

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Nalaze se u pismohrani općine Primorski Dolac u tiskanom izdanju

OPĆINA PRIVLAKA

Uvid je moguć obaviti u Zadarskoj Županiji, Upravni odjel za pravne i opće poslove

OPĆINA PRIVLAKA

U službenim prostorijama Općine Privlaka

OPĆINA PROLOŽAC

U OPĆINI JAVNO- UVIJEK DOSTUPAN,  OGLASNA PLOČA

OPĆINA PROMINA

u službenim prostorijama jedinstvenog upravnog odjela

OPĆINA PUČIŠĆA

Nalaze se u narodnoj knjižnici 'Hrvatski skup' i mogu se dobiti na zahtjev u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pučišća

OPĆINA PUNAT

Službeni glasnici dio su registraturnog gradiva Općine Punat i svatko može dobiti na uvid i presliku tražene odluke ili broja.

OPĆINA PUŠĆA

Mogućnost je dobivanja istih u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.

OPĆINA RADOBOJ

URED OPĆINE RADOBOJ

OPĆINA RAKOVEC

glasnici od 1994. do 2002. mogu se dobiti u Stručnoj službi Skupštine Zagrebačke županije

OPĆINA RAKOVICA

Pregledom ili kopiranjem istih u uredu Općine

OPĆINA RASINJA

putem oglasne ploče, općinskog glasnika

OPĆINA RAŠA

Poslovnim i drugim subjektima našeg okruženja već se godinama dostavlja na njihove adrese, a po traženju dostavljaju se i ostalim zainteresiranima

OPĆINA RAVNA GORA

Općina Ravna Gora nema svoj službeni glasnik, sve akte objavljuje u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

OPĆINA RAŽANAC

U Općini

OPĆINA REŠETARI

 

OPĆINA RIBNIK

Izradom preslike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik.

OPĆINA ROGOZNICA

Putem pošte, uvidom u Šibensko - kninskoj županiji - tajništvo

OPĆINA ROVIŠĆE

Može ih se dobiti na uvid u prostorijama Općine Rovišće.

OPĆINA RUGVICA

uvid u općini

OPĆINA RUNOVIĆI

na oglsanoj ploči Općine Runovići

OPĆINA RUŽIĆ

Svi su objavljeni

OPĆINA SABORSKO

 U prostorijama općine Saborsko.

OPĆINA SALI

Koristimo Službeni glasnik Zadarske županije

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

U jedinstvenom upravnom odjelu

OPĆINA SEGET

na zahtjev

OPĆINA SELCA

U službi protokola i općinskoj knjižnici

OPĆINA SELNICA

Može se izvršiti uvid u prostorijama Općine Selnica.

OPĆINA SEMELJCI

OGLASNE PLOČE U SVIM NASELJIMA  OPĆINE

OPĆINA SEVERIN

uvidom u prostorijama Općine

OPĆINA SIBINJ

Javnost se informira dijeljenjem glasnika na području cijele Općine, u svako domaćinstvo

OPĆINA SIKIREVCI

u općini sikirevci-tajništvo

OPĆINA SIRAČ

U prostorijama Općine Sirač

OPĆINA SKRAD

Nemamo glasnika

OPĆINA SLIVNO

U arhivu Općine

OPĆINA SMOKVICA

Mogućnost uvida u Tajništvu Jedinice.

OPĆINA SOKOLOVAC

Svi službeni glasnici od 1994. godine dostupni su u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sokolovac.

OPĆINA SOPJE

Tiskani primjerci u prostorijama općine Sopje,
na oglasnoj tabli općine Sopje

OPĆINA SRAČINEC

na stranicama izdavača, www.glasila.hr, u prostorijama Općine Sračinec, ili ih šaljemo na upit u elektroničkom obliku korisnicima

OPĆINA STANKOVCI

Pročelnik JUO osigurava dostupnost službenih glasnika

OPĆINA STARA GRADIŠKA

dostupni u arhivu općine

OPĆINA STARI JANKOVCI

Dolaskom u prostorije Općine ili Vukovarsko - srijemske županije

OPĆINA STARI MIKANOVCI

na zahtjev u prostorijama Općine

OPĆINA STARO PETROVO SELO

U PROSTORIJAMA OPĆINE

OPĆINA STON

u arhivi

OPĆINA STRAHONINEC

Tiskani primjerci službenih glasnika nalaze se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Strahoninec.

OPĆINA STRIZIVOJNA

Uvid svakom u prostorijama općine Strizivojna,dostava Ministarstvu financija, uredu Državne revizije županijskom uredu za javne financije

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

u prostorijama Općine Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice

OPĆINA STUPNIK

U prostorijama Općine Stupnik.

OPĆINA SUĆURAJ

izdaje se na zahtjev i objavljuje na oglasnoj ploči

OPĆINA SUKOŠAN

Putem oglasnih ploča

OPĆINA SUNJA

Dostupni su u službenim prostorijama općinske uprave

OPĆINA SUTIVAN

u pisanom obliku nalaze se u Općini
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Hrvatske bratske zajednice 4 Zagreb
Sveučilišna knjižnica u Splitu, Zagrebačka 3
HIDRA,Zagreb, Trg maršala Tita 3,

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

u Općini

OPĆINA SV. LOVREČ

Podneskom zahtjeva Općini Sv. Lovreč

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

svi su objavljeni

OPĆINA SVETA MARIJA

prodaja preko Međimurske županije
godišnja pretplata iznosi 330 kuna

OPĆINA SVETA NEDELJA

Svi su objavljeni a može ih se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu.

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Papirnati oblik - u prostorijama Općine Sveti Đurđ

OPĆINA SVETI ILIJA

IMAMO PRIMJERKE GLASNIKA U PROSTORIJAMA OPĆINE

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

Službeni glasnici objavljeni su na web stranici Koprivničko-križevačke županije.

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

U arhivi Općine Sveti Juraj na Bregu

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE

Službene glasnike objavljuje Krapinsko-zagorska županija

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

U pisarnici Općine Sveti Petar Orehovec

OPĆINA SVETVINČENAT

Vlastito tiskano izdanje

OPĆINA ŠANDROVAC

uvidom u Općinske glasnike općine Šandrovac koje su dostupne u prostorijama JUo OPćine Šandrovac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00h

OPĆINA ŠENKOVEC

ured Općine

OPĆINA ŠESTANOVAC

u uredu Općine Šestanovac, Dr. Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac

OPĆINA ŠODOLOVCI

dostupni su u prostorijama sjedišta Općine Šodolovci

OPĆINA ŠOLTA

mogu se zatražiti u uredima Općine Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote

OPĆINA ŠTITAR

Nalaze se kod oglasne ploče u prostorijama Općine.

OPĆINA ŠTRIGOVA

URED OPĆINE

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Svi se objavljuju, a moguće ih je dobiti i u tiskanom obliku u pisarnici Općine.

OPĆINA TINJAN

neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente, izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

OPĆINA TISNO

Arihiva u pisarnici Općine

OPĆINA TKON

Dolaskom u prostorije OPćine Tkon.

OPĆINA TOMPOJEVCI

U uredu Općine Tompojevci

OPĆINA TOPUSKO

Dostupni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine

OPĆINA TORDINCI

Katalog informacija

OPĆINA TOUNJ

/

OPĆINA TOVARNIK

Tri primjerka Službenog vjesnika nalaze se u Općini Tovarnik -tajništvo

OPĆINA TRIBUNJ

objava Registra službenih objava od 2006-2011 g na web stranicama Općine Tribunj

OPĆINA TRNAVA

U PROSTORIJAMA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TRNAVA

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

svi su objavljeni

OPĆINA TRPANJ

www.dnz.hr

OPĆINA TRPINJA

na zahtjev, u Općini Trpinja

OPĆINA TUČEPI

arhiva

OPĆINA TUHELJ

na zahtjev u Jedinstvenom upravnom odjelu - usmeno ili pismeno

OPĆINA UDBINA

U Županiji Ličko-senjskoj

OPĆINA UNEŠIĆ

U sjedištu općine

OPĆINA VELA LUKA

Putem Službenika za informiranje i službenika u Upravnim odjelima.

OPĆINA VELIKA

U arhivi.

OPĆINA VELIKA KOPANICA

SVI SE OBJAVLJUJU NA WEBU

OPĆINA VELIKA LUDINA

Može se podići u Općini Velika Ludina

OPĆINA VELIKA PISANICA

na osobni zahtjev zainteresiranih

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

u Općini i na oglasnoj ploči

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

 Na oglasnoj ploči Općine i u službenim prostorijama Općine.

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC

Dostava poštom svim zainteresiranima

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

općina nema sl.glasnik-akti se objvljuju u županijskom sl.glasniku, a on se objavljuje na županijskim inernet stranicama  - zainteresirani građani službeni glasnik mogu dobiti u Općini

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

Neposredno u prostorijama Općine

OPĆINA VILJEVO

SLUŽBENI GLASNIK SE ŠTAMPA I UVEZUJE TE SE MOŽE PREUZETI U PROSTORIJAMA OPĆINE VILJEVO

OPĆINA VINICA

Mogu se dobiti na uvid u prostorijama Općine

OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA

temeljem izvornih odluka Općinskog vjeća

OPĆINA VIR

U TISKANOM IZDANJU

OPĆINA VIRJE

mogućnost neposrednog uvida u traženi dokument

OPĆINA VISOKO

mogu se zatražiti na uvid u jedinstvenom upravnom odjelu općine

OPĆINA VIŠKOVCI

Na temelju popunjavanja Zahtjeva na pristup informacijama fizička ili pravna osoba može dobiti tražene podatke

OPĆINA VIŠKOVO

Svi akti Općine Viškovo objavljeni u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ dostupni su u elektronskom obliku

OPĆINA VIŠNJAN

DOSTAVLJAJU SE STRANKAMA NA UPIT U PAPIRNATOM OBLIKU

OPĆINA VIŽINADA

svakodnevno u JUO Općine Vižinada-Visinada

OPĆINA VLADISLAVCI

Zainteresirane osobe mogu besplatno dobiti primjerak 'Službenog glasnika' Općine Vladislavci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vladislavci (original ili fotokopiju određenog općeg akta). Najčešće se traži primjerak sa objavom Prostornog plana uređenja

OPĆINA VOĆIN

Službeni glasnici Općine Voćin objavjuju se na oglasnoj ploči

OPĆINA VOJNIĆ

Uvidom na licu mjesta, u Općini Vojnić

OPĆINA VRATIŠINEC

Uvidom u pisani oblik općinskih odluka i akata.

OPĆINA VRBANJA

Tiskani oblik u Općini Vrbanja

OPĆINA VRBJE

Dostavljaju se u pisanom materijalu Službeni vjesnici Brodsko posavske županije

OPĆINA VRBNIK

Nije naveden

OPĆINA VRHOVINE

Putem JUO svakog dana u radno vrijeme

OPĆINA VRPOLJE

Nalaze se u Arhivi Općine Vrpolje.

OPĆINA VRSAR

uvidom u Jedinstvenom upravnom odjelu

OPĆINA VRSI

Putem Jedinstvenog upravnog odjela

OPĆINA ZADVARJE

U PROSTORIJAMA OPĆINE ZADVARJE

OPĆINA ZAGORSKA SELA

Dostupni su na uvid, uz mogućnost preslike u uredu općine svakog radnog dana.

OPĆINA ZAGVOZD

PREUZETI SE MOŽE U PROSTORIJAMA OPĆINE ZAGVOZD.

OPĆINA ZDENCI

Preuzimanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Zdenci

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

U arhivi Općine Zlatar Bistrica  u tiskanom izdanju nalaze se svi objavljeni službeni glasnici.

OPĆINA ZMIJAVCI

Prema zahtjevu stranke

OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC

Dostupni su u prostorijama općine

OPĆINA ŽAKANJE

Svi službeni glasnici istaknuti su na Oglasnoj ploči Općine Žakanje, šalju se Karlovačkoj županiji, Ministarstvu financija, Državnom uredu za reviziju, HIDRI, svim vijećnicima Općine Žakanje

OPĆINA ŽUMBERAK

 

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

mogućnost uvida u pismohrani Općine

ŽUPANIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKA

Uvid u tiskani oblik Županijskog glasnika u Tajništvu Bjelovarsko-bilogorske županije

ŽUPANIJA BRODSKO_POSAVSKA

tisak službenog glasila

ŽUPANIJA DUBROVAČKO- NERETVANSKA

Omogućen uvid na adresi: Tajništvo županije, Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik,

ŽUPANIJA ISTARSKA

Besplatnom dostavom pojedinim subjektima i pretplatom na tiskano izdanje Službenih novina Istarske županije

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Dostava Glasnika Karlovačke županije u tiskanom obliku

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA

neposredni uvid u Stručnoj službi KCKZŽ, kao i u drugim upravnim odjelima Županije

ŽUPANIJA KRAPINSKO- ZAGORSKA

Dostavom županiji, gradovima i općinama s područja Županije kojih se akti objavljuju u službenom glasilu, dostavom ostalim pretplatnicima na službeno glasilo, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i Gradskoj knjižnici Krapina. Isto tako, zainteresirane oso

ŽUPANIJA LIČKO- SENJSKA

Putem pretplate

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

Osobnim uvidom kod Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.

ŽUPANIJA POŽENSKO- SLAVONSKA

Putem prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

ŽUPANIJA PRIMORSKO- GORANSKA

Svi su objavljeni u digitalnom i tiskanom obliku

ŽUPANIJA SISAČKO- MOSLAVAČKA

Svi su objavljeni. Službeni glasnici od 1993. do 2000. su arhivirani i dostupni su na zahtjev.

ŽUPANIJA SPLITSKO- DALMATINSKA

Od 1994. Službeni glasnik se dostavlja svim gradovima i općinama, te ustanovama, školama i ostalima. Glasnici se u Tajništvu nalaze u uvezima od početka objave.

ŽUPANIJA ŠIBENSKO- KNINSKA

Svi su dostupni na web stranicama

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

Uvezeni i pravilno arhivirani, i u katalogu su informacija

ŽUPANIJA VIROVITIČKO- PODRAVSKA

- mogu se dobiti u arhivi tajništva

ŽUPANIJA VUKOVARSKO- SRIJEMSKA

mogu se dobiti na uvid u Tajništvu županije i Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

ŽUPANIJA ZADARSKA

na upit Službeni glasnik Zadarske županije dostavlja se u preslici

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

Primjerci Glasnika Zagrebačke županije koji nisu objavljeni u elektronskom obliku dostupni su u Stručnoj službi Skupštine Zagrebačke županije

 
Analizirajući pitanja broja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama zaprimljenih i riješenih u prošloj godini, proizlazi da je više od polovice  jedinica navelo da je barem zaprimilo jedan zahtjev, dok su ostale jedinice navele da nisu imale nijedan zahtjev ili da nije vođena posebna evidencija o njihovom broju. Uglavnom su svi zaprimljeni zahtjevi riješeni, dok su neki prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.) odbačeni ili odbijeni jer je na drugi način osigurana njihova dostupnost ili jedinice nisu raspolagale tim zahtjevima.
 
Donja tablica prikazuje jedinice koje su zaprimile barem jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama u prošloj godini te koliko ih je riješeno.
 

NAZIV JEDINICE

Koliko je zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama zaprimljeno u prošlog godini? (Upisati broj i napomene po potrebi)

Koliko je zahtjeva za ostvarivanja prava na pristup informacijama riješeno u prošlog godini? (Upisati broj i napomene po potrebi)

GRAD BELI MANASTIR

4

4

GRAD BELIŠĆE

2 zahtjeva uz napomenu da je grad Belišće putem službene web stranice omogućio svim građanima postavljanje pitanja tako da svatko ima pravo postaviti pitanje iz domene rada lokalne samouprave te na njega dobiva odgovor putem e-maila, na svako postavljeno pitanje.

2

GRAD BENKOVAC

5

5

GRAD BIOGRAD NA MORU

174

174

GRAD BJELOVAR

4

4

GRAD BUJE-BUIE

28

28

GRAD CRES

6

5 - 5 zahtjeva je riješeno pozitivno, a 1 je odbijen jer grad Cres nije raspolagao potrebnom informacijom

GRAD CRIKVENICA

9

9

GRAD ČAKOVEC

2

2

GRAD ČAZMA

1

1

GRAD DARUVAR

2

2

GRAD DELNICE

3

3

GRAD DONJA STUBICA

1

1

GRAD DONJI MIHOLJAC

1

1

GRAD DRNIŠ

1

1

GRAD DUBROVNIK

4

4

GRAD DUGA RESA

54

54

GRAD DUGO SELO

23

23

GRAD ĐAKOVO

2

2

GRAD GAREŠNICA

2

2

GRAD GOSPIĆ

5

5

GRAD GRUBIŠNO POLJE

2

2

GRAD HVAR

3

3

GRAD ILOK

5

5

GRAD IVANIĆ-GRAD

2

2

GRAD JASTREBARSKO

3

2

GRAD KARLOBAG

3

3

GRAD KARLOVAC

30

30

GRAD KASTAV

3

3

GRAD KAŠTELA

2 u 2011.

2

GRAD KLANJEC

1

1

GRAD KNIN

1

1

GRAD KOPRIVNICA

2

2

GRAD KORČULA

3

3

GRAD KRALJEVICA

30

30

GRAD KRAPINA

14

14

GRAD LABIN

2

2

GRAD LEPOGLAVA

2

2

GRAD LIPIK

1

1

GRAD  LUDBREG

1

1

GRAD MALI LOŠINJ

3

3

GRAD METKOVIĆ

1

1

GRAD NIN

9

9

GRAD NOVA GRADIŠKA

2

2

GRAD NOVALJA

2

2

GRAD NOVI MAROF

1

1

GRAD NOVI VINODOLSKI

3

3

GRAD NOVSKA

3

3

GRAD OBROVAC

5

5

GRAD OGULIN

23

23

GRAD OMIŠ

9

9

GRAD OPATIJA

6

6

GRAD OPUZEN

5

5

GRAD OSIJEK

51

49

GRAD OTOČAC

3

3

GRAD OTOK

1

1

GRAD OZALJ

4

4

GRAD PAKRAC

6

2

GRAD PAZIN

6

6

GRAD PETRINJA

5

5

GRAD PLETERNICA

2

2

GRAD PLOČE

2

2

GRAD POREĆ

27

27

GRAD POŽEGA

6

6

GRAD PREGRADA

1

1

GRAD PULA

3

3

GRAD RAB

3

3

GRAD RIJEKA

26

26

GRAD ROVINJ

6

6

GRAD SAMOBOR

7

6

GRAD SENJ

8

8

GRAD SINJ

7

7

GRAD SISAK

50

50

GRAD SLATINA

2

2

GRAD SLAVONSKI BROD

2

2

GRAD SLUNJ

1

1

GRAD SPLIT

57

51 (za 6 zahtjeva postupak je u tijeku)

GRAD STARI GRAD

2

2

GRAD SVETA NEDELJA

3

3

GRAD SVETI IVAN ZELINA

1

1

GRAD ŠIBENIK

13

13

GRAD TROGIR

8

5 usvojenih 2 obavijesti (čl.15.st.2 ) a 1 odbijen (čl.8.st.1)

GRAD UMAG

9

9

GRAD VALPOVO

1

1

GRAD VARAŽDIN

27

23

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

4

4

GRAD VINKOVCI

2

2

GRAD VIS

3

2

GRAD VODICE

5

5

GRAD VODNJAN

2

2

GRAD VRBOVEC

3

3

GRAD VRGORAC

4

4

GRAD VRLIKA

1

1

GRAD VUKOVAR

4

4

GRAD ZABOK

2

2

GRAD ZAGREB

21

19

GRAD ZAPREŠIĆ

1

1

GRAD ZLATAR

3

3

GRAD ŽUPANJA

1

1

OPCINA BROD MORAVICE

1

1

OPĆINA BABINA GREDA

9

8 riješeno u roku
1 zahtjev riješen izvan roka

OPĆINA BAŠKA

2

2

OPĆINA BAŠKA VODA

29

28 ( jedan zahtjev nije riješen zbog neraspolaganja traženom informacijom

OPĆINA BEBRINA

1

1

OPĆINA BEDNJA

3

3

OPĆINA BEREK

1

1

OPĆINA BERETINEC

1

1

OPĆINA BIBINJE

13

13

OPĆINA BILJE

1

1

OPĆINA BISKUPIJA

1

1

OPĆINA BISTRA

1

1

OPĆINA BOL

10

10

OPĆINA BOSILJEVO

1

1

OPĆINA BOŠNJACI

3

3

OPĆINA BRCKOVLJANI

13

13

OPĆINA BRDOVEC

1

1

OPĆINA BRELA

2

0

OPĆINA BREZNICA

Radi se o usmenim zahtjevima koje su i riješene usmenim putem.

Radi se o usmenim zahtjevima koje su i riješene usmenim putem.

OPĆINA BRINJE

1

1

OPĆINA BRTONIGLA

2

2

OPĆINA CERNA

1

1

OPĆINA CERNIK

1

1

OPĆINA CEROVLJE

2

2

OPĆINA CESTICA

U 2011. godini je pristiglo 17 zahtjeva

17

OPĆINA CETINGRAD

37

37

OPĆINA CISTA

2

2

OPĆINA ČAGLIN

10

Riješeno je svih 10 zahtjeva i to 9 u zakonskom roku a 1 izvan roka

OPĆINA ČEPIN

1

1

OPĆINA DEŽANOVAC

3

3

OPĆINA DICMO

3

3

OPĆINA DOMAŠINEC

1

1

OPĆINA DONJA DUBRAVA

3

3

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

3

3

OPĆINA DONJI LAPAC

1

1

OPĆINA DRAGALIĆ

1

1

OPĆINA DRAGANIĆ

2

2

OPĆINA DRAŽ

3

3

OPĆINA DRNJE

2

2

OPĆINA DUBRAVA

52
Upućena su 52 usmena zahtjeva i zatražena usmeni odgovori.
Pismenih zahtjeva nije bilo

52

OPĆINA DUBRAVICA

1

1

OPĆINA DUGOPOLJE

5

5

OPĆINA DVOR

1

1

OPĆINA ĐULOVAC

1

1

OPĆINA ĐURĐENOVAC

Stranice se trenutno izrađuju i popunjavaju

Stranice se trenutno izrađuju i popunjavaju

OPĆINA ERDUT

1

1

OPĆINA ERVENIK

2

2

OPĆINA FARKAŠEVAC

1

1

OPĆINA FAŽANA

2

2

OPĆINA FUŽINE

2

2

OPĆINA GALOVAC

3

3

OPĆINA GORIČAN

2

2

OPĆINA GORJANI

1

1

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

1

1

OPĆINA GRAČAC

3

3

OPĆINA GRAČIŠĆE

7

7

OPĆINA GRADEC

2

2

OPĆINA GROŽNJAN

76

67

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

7

7

OPĆINA IVANKOVO

2

2

OPĆINA IVANSKA

13

13

OPĆINA JAGODNJAK

1

1

OPĆINA JAKŠIĆ

1

1

 OPĆINA JARMINA

1

1

OPĆINA JASENOVAC

1

1

OPĆINA JELSA

27

27

OPĆINA KALINOVAC

1

1

OPĆINA KAMANJE

2

2

OPĆINA KAPELA

1

1

OPĆINA KLAKAR

1

1

OPĆINA KLIS

2

2

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

2

2

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

2

2

OPĆINA KOLAN

1

1

OPĆINA KONAVLE

2

2

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

1

1

OPĆINA KOSTRENA

5

5

OPĆINA KRAVARSKO

24

24

OPĆINA KRIŽ

1

1

OPĆINA KRNJAK

5

5

OPĆINA LAKVIČIĆI

1

1

OPĆINA LASINJA

1

1

OPĆINA LEGRAD

2

2

OPĆINA LEKENIK

1

1

OPĆINA LIPOVLJANI

1

1

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE

1

1

OPĆINA LOVAS

1

1

OPĆINA LOVINAC

2

2

OPĆINA LOVRAN

4

4

OPĆINA LUKA

2

2

OPĆINA LUKAČ

6

6

OPĆINA LUMBARDA

1

1

OPĆINA LUPOGLAV

2

2

OPĆINA LJUBEŠĆICA

5

5

OPĆINA MAGADENOVAC

4

4

OPĆINA MALI BUKOVEC

1

1

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

1

0

OPĆINA MARČANA

9

9

OPĆINA MARIJA GORICA

1

1

OPĆINA MARIJANCI

4

4

OPĆINA MARINA

2011. godine 3 zahtjeva, 2012. godine 0 zahtjeva

2011.godine riješeno, 2012. godine 0

OPĆINA MARTIJANEC

7

7

OPĆINA MARTINSKA VES

2

2

OPĆINA MARUŠEVEC

1

1

OPĆINA MATULJI

8

8

OPĆINA MEDULIN

6

6

OPĆINA MILNA

1

1

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

3

3

OPĆINA MURTER-KORNATI

2

2

OPĆINA NEDELIŠĆE

1

1

OPĆINA NETRETIĆ

2

2

OPĆINA NOVA BUKOVICA

1

1

OPĆINA NOVA RAČA

12

12

OPĆINA NOVIGRAD 

1

1

OPĆINA OKRUG

7

7

OPĆINA OMIŠALJ

1

1

OPĆINA OREBIĆ

2

2

OPĆINA OREHOVICA

1

1

OPĆINA ORLE

2

2

OPĆINA OTOK

1

1

OPĆINA PAKOŠTANE

bilo je  mnogo zahtjeva ( davanje preslika prostornih planova, odluka predstavničkog tijela itd. )

svi zahtjevi za pristup informacijama su riješeni

OPĆINA PETLOVAC

1

1

OPĆINA PETRIJEVCI

3

3

OPĆINA PIROVAC

2

2

OPĆINA PLAŠKI

2

2

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
(SA SJEDIŠTEM U KORENICI)

1

1

OPĆINA PODBABLJE

5

5

OPĆINA PODCRKAVLJE

4

4

OPĆINA PODGORA

5

5

OPĆINA PODGORAČ

1

1

OPĆINA PODTUREN

1

1

OPĆINA POLAČA

4

4

OPĆINA POLIČNIK

3

3

OPĆINA POSEDARJE

1

0

OPĆINA POSTIRA

1

1

OPĆINA POVLJANA

1

1

OPĆINA PREKO

2

2

OPĆINA PRESEKA

4

4

OPĆINA PRGOMET

25. usmenih zahtjeva u 2011. godini

25

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

15

15

OPĆINA PRIMOŠTEN

26

26

OPĆINA PRIVLAKA

1

1

OPĆINA PRIVLAKA

2

2

OPĆINA PROLOŽAC

1

1

OPĆINA PUČIŠĆA

nije vođen poseban upisnik

nije vođena posebna evidencija

OPĆINA PUNAT

6

6

OPĆINA PUNITOVCI

2

2

OPĆINA PUŠĆA

1

1

OPĆINA RAKOVEC

2

2

OPĆINA RAKOVICA

3

3

OPĆINA RAVNA GORA

1

1

OPĆINA RAŽANAC

2

2

OPĆINA REŠETARI

5

5

OPĆINA RIBNIK

7

7

OPĆINA SABORSKO

5

5 (3 zahtjeva su usvojena, 1 odbijen, 1 odbačen)

OPĆINA SEGET

3

3

OPĆINA SELCA

1

1

OPĆINA SELNICA

2

2

OPĆINA SEMELJCI

5

5

OPĆINA SEVERIN

1

1

OPĆINA SIKIREVCI

3

3

OPĆINA SOKOLOVAC

1

1

OPĆINA STARA GRADIŠKA

1

1

OPĆINA STARI JANKOVCI

9

9

OPĆINA STARI MIKANOVCI

1

1

OPĆINA STARIGRAD

28

28

OPĆINA STRIZIVOJNA

2

2

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

1

1

OPĆINA STUPNIK

2

2

OPĆINA SUĆURAJ

5

5

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

 2011. godine 0, u 2012. godini 1

2012. godine 1

OPĆINA SVETI ĐURĐ

1

1

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

11

11

OPĆINA SVETVINČENAT

1

1

OPĆINA ŠANDROVAC

2

2

OPĆINA ŠENKOVEC

2 za prisustvovanje sjednici vijeća

2 udovoljena zahtjeva

OPĆINA ŠODOLOVCI

1

1

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

9

9

OPĆINA ŠTRIGOVA

1

1

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

4

4

OPĆINA TKON

2

2

OPĆINA TOMPOJEVCI

2

2

OPĆINA TOPUSKO

2

2

OPĆINA TOVARNIK

3

3

OPĆINA TRNAVA

1

1

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

2

2

OPĆINA TRPANJ

3

3

OPĆINA TUČEPI

1

1

OPĆINA VELA LUKA

3

3

OPĆINA VELIKA LUDINA

3

3

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

2

2

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

1

0

OPĆINA VIDOVEC

4

4

OPĆINA VIŠKOVCI

3

3

OPĆINA VIŠKOVO

4

4

OPĆINA VOĆIN

2

2

OPĆINA VRATIŠINEC

1

1

OPĆINA VRBANJA

1

1

OPĆINA VRHOVINE

3

3

OPĆINA VRSAR

4

3

OPĆINA VRSI

5

5

OPĆINA ZADVARJE

2

2

OPĆINA ZAGORSKA SELA

1

1

OPĆINA ZAGVOZD

9

9

OPĆINA ZLATAR BISTRICA

1

1

OPĆINA ŽAKANJE

2

2

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

6

6

ŽUPANIJA BJELOVARSKO- BILOGORSKA

1

1

ŽUPANIJA BRODSKO_POSAVSKA

6

6

ŽUPANIJA DUBROVAČKO- NERETVANSKA

3

3

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

4

3 usvojena zahtjeva
1 odbijen

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA

3

3

ŽUPANIJA KRAPINSKO- ZAGORSKA

2

1, od 2 zaprimljena zahtjeva jedan je odbačen kao nepotpun.

ŽUPANIJA LIČKO- SENJSKA

9

9

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

2

2

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

5

5

ŽUPANIJA PRIMORSKO- GORANSKA

8

7+1 odbijen (anoniman, nije se moglo utvrditi kome dostaviti odgovor)

ŽUPANIJA SISAČKO- MOSLAVAČKA

33

33

ŽUPANIJA SPLITSKO- DALMATINSKA

31

31

ŽUPANIJA ŠIBENSKO- KNINSKA

4

4

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

5

5

ŽUPANIJA VUKOVARSKO- SRIJEMSKA

2

2

ŽUPANIJA ZADARSKA

126
Samo su se dva novinara i jedna udruga pozvali na Zakon o pravu na pristup informacijama.

126

ŽUPANIJA ZAGREBAČKA

6

6


Neke jedinice su navele da nisu  vodile posebne evidencije glede zahtjeva za pravo na pristup informacijama, neke da ih je bilo mnogo ali nisu navele broj, te ih stoga treba educirati da ubuduće  vode posebne evidencije, a sukladno tome na svojim mrežnim stranicama objavljuju izvješće o provedbi prava na pristup informacijama za prošlu godinu. Smatramo da bi županije kao jedinice regionalne (područne) samouprave trebale općinama i manjim gradovima koji su pod njihovom nadležnošću pomoći u vođenju evidencija, sve dok te jedinice ne educiraju vlastite kadrove.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Većina jedinica ima ustrojen Katalog informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.).

Gotovo 2/3 jedinica ustrojilo je službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 137/04).

Većina jedinica imenovala je mjerodavnu osobu ovlaštenu za ostvarivanje prava na pristup informacijama, službenika za informiranje.

Iz rezultata upitnika proizlazi da se gotovo 3/4 službenih glasnika jedinica objavljuje na Internet stranicama te ih je isto tako skoro 3/4 jedinica objavilo potpuno u elektronskom obliku u razdoblju između 2010. i 2012. godine.

Većina jedinica zaprimila je barem jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama u prethodnoj godini i uglavnom su ih riješile, dok su ostale jedinice navele da nisu zaprimile niti jedan zahtjev ili nisu vodile evidencije o njima.

U 22,47% jedinica  kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.)  dostupni su na početnoj mrežnoj stranici jedinice.

Slijedom prethodno navedenih podataka može se zaključiti da većina jedinica na transparentan način objavljuje svoje statute, opće odluke i druge opće akte te da ima objavljene službene vjesnike u elektroničnom obliku na internet stranicama.

Stoga se smatra da su jedinicama potrebne od strane Ministarstva uprave daljnje smjernice, preporuke i mišljenja glede razjašnjenja tog pitanja, kao i osposobljavanje kadrova koji će kvalitetno i profesionalno osigurati dostupnost traženih glasnika.

Iako više od 90% jedinica ima imenovanog službenika za informiranje iz prethodno navedenog proizlazi da je potrebna daljnja edukacija službenika jedinica iz područja prava na pristup informacijama, kako bi kvalitetnije izvršavali svoje zakonske obveze glede prava na pristup informacijama.
 
[1] Čl. 38. st. 4.- „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijma moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju, te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“
[2]  Čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.):
 (1) Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
(2) Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada.
(3) Službenik za informiranje:
1) obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
2) unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.
(4) Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga, a za što je neposredno odgovoran čelniku tijela javne vlasti.
 
[3] Hrvatska informacijsko- dokumentacijska referalna agencija
[4] U nastavku jedinicama
[5] Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 137/04).
[6] Čl. 25. st. 1.- Sva tijela javne vlasti dužna su surađivati s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup informacijama te mu dostaviti izvješće o provedbi ovoga Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja
[7] Čl. 39. st.1.- Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima državne uprave uređuju se pobliže pravilnikom o unutarnjem redu tijela državne uprave.
Čl. 39. st. 2.- Tijela državne uprave dužna su putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama tijela državne uprave, odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu tijela državne uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima i drugim strankama.
 
Izvještaji o radu i financijski izvještaji

Izvještaj o radu i financijski izvještaji te njihovo objavljivanje jačaju odgovornost u radu, transparentnost te namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava.

Primjenom načela transparentnosti iz čl.12.  Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12)  naglašava se zakonska obveza objave proračuna i projekcije u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i razine usvajanja navedenog akta, točnije, članak 12. Zakona o proračunu propisuje:
„(1)Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelom transparentnosti.
(2) Proračun i projekcija i izmjene i dopune proračuna i projekcije te odluka o privremenom financiranju objavljuju se u »Narodnim novinama« – službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Narodne novine«), odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.“
 
Za proračune jedinica revizija se prema godišnjem programu Državnog ureda za reviziju obavlja barem jednom godišnje temeljem Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03).

Sukladno tome u upitnik smo uvrstili sljedeća pitanja:

 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja (Godišnji obračun proračuna za 2011.g.)?
 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o radu (Godišnji izvještaj o radu za 2011.g.)?
 • Je li objavljen Proračun jedinice za 2012. te sve izmjene i dopune (ukoliko ih je bilo) te svi akti vezani uz proračun prema Zakonu o proračunu?
 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice izviješća (mišljenje) državnog revizora o reviziji financijskog poslovanja jedinice za 2010.g.?
 • Kada je zadnji put obavljena vanjska revizija financijskog poslovanja jedinice?
 
 

DA

NE

Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja (Godišnji obračun proračuna za 2011.g.)?

  65,80%  

  34,20% 

Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o radu (Godišnji izvještaj o radu za 2011.g.)?

  38,61%

  61,39%

Je li objavljen Proračun jedinice za 2012. te sve izmjene i dopune (ukoliko ih je bilo) te svi akti vezani uz proračun prema Zakonu o proračunu?

  83,13%

  16,87%

Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice izviješća (mišljenje) državnog revizora o reviziji financijskog poslovanja jedinice za 2010.g.?

  14,83%

  85,17%

Kada je zadnji put obavljena vanjska revizija financijskog poslovanja jedinice?

 

 


Na osnovi dobivenih odgovora vidljivo je da više od pola jedinica njih 65.80%, ima objavljene informacije o radu, podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja. Također, velika većina jedinica, odnosno njih 83,07 %  je objavila Proračun za 2012. godinu  te sve izmjene i dopune zajedno s aktima koji su vezani uz Proračun.
 
Slijedi posebna tabela s odgovorima na pitanje „Kada je zadnji put obavljena vanjska revizija financijskog poslovanja jedinice?“
 
NAZIV JEDINICE Kada je zadnji put obavljena vanjska revizija financijskog poslovanja jedinice? (Upisati datum i tko je proveo vanjsku reviziju)
GRAD  LUDBREG Od 16.01. do 15.06.2012. godine - Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin.
GRAD BAKAR 15.06.2012. g.
Državni ured za reviziju
GRAD BELI MANASTIR  30. svibnja 2012. godine , Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
GRAD BELIŠĆE 2011. godine. Državni ured za reviziju
GRAD BENKOVAC 15.01.2012. Državni ured za reviziju
GRAD BIOGRAD NA MORU siječanj 2012. - Državna revizija
GRAD BJELOVAR Revizija je obavljena u mjesecu ožujku i travnju 2012., izvještaj Revizije dostavljen je 6 kolovoza 2012. godine, a Gradsko vijeće Grada Bjelovara prihvatilo je izvješće na 26. sjednici održane dana 13. rujna 2012.
GRAD BUJE svibanj-srpanj 2012. g. , Državni ured za reviziju,Područni ured Pazin
GRAD BUZET 17. 01. do 2.05.2012. g. Državna revizija
GRAD CRES 13.07.2011.
Reviziju za 2010. godinu obavio je Državni ured za reviziju – Rijeka
GRAD CRIKVENICA od ožujka do lipnja 2012. - Državna revizija
GRAD ČABAR 20.07.2011.;Državni ured za reviziju
GRAD DARUVAR Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar;kolovoz 2012
GRAD DONJA STUBICA 11. svibnja 2011. g., Državni ured za reviziju, područni ured Krapina
GRAD DONJI MIHOLJAC Revizija obavljena u razdoblju od svibnja do srpnja 2012. godine, a obavio ju je Državni ured za reviziju.
GRAD DRNIŠ Travanj  2012. godine
GRAD DUBROVNIK Državna revizija, srpanj 2012.
GRAD DUGA RESA Revizija financijskog poslovanja za 2011. god. provedena je od strane Državne revizije ove godine od 10.04. do 11. 07. 2012.
GRAD DUGO SELO Državni ured za reviziju,Područni ured Zagreb,  u razdoblju od 18. travnja do 02. rujna 2011. godine
GRAD ĐAKOVO od 27. 2. do 19. 7. 2012. godine
Državni ured za reviziju
GRAD ĐURĐEVAC Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica - obavljena revizija u razdoblju od 18. siječnja do 16. svibnja 2012. godine
(Izvješće - 16. svibnja 2012. godine)
GRAD GAREŠNICA Sve dosadašnje revizije je radio Ured državne revizije (posljednja u 2011. godini)
GRAD GLINA siječanj 2012.g. Državna revizija
GRAD GOSPIĆ Nisu obavljane ovakve aktivnosti.
GRAD GRUBIŠNO POLJE 25.5. 2011 do 30.6. 2011. g.  Državni ured za reviziju
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA Ured za državnu reviziju, Područni ured Sisak
30. travnja 2011.
GRAD HVAR Od 28.03.2012. do 07.06.2012.godine., Državni ured za reviziju, Područni ured Split
GRAD ILOK svibanj 2011. , Državni ured za reviziju
GRAD IMOTSKI Svake godine u 5 mjesecu, Državna revizija
GRAD IVANEC 16.01.2012. do 25.05.2012. Državni ured za reviziju, Piodručni ured Varaždin, Vesna Jurec, Biserka Benko
GRAD IVANIĆ-GRAD 14. lipnja 2012. g.,Državnog ureda za reviziju
GRAD JASTREBARSKO 27. veljače do 04. lipnja 2012. g., Državni ured za reviziju
GRAD KARLOVAC Od 23.01.-28.05.2012
Državni ured za reviziju  područni ured Karlovac, a u tijeku je revizija učinkovitosti naplate od strane Državne revizije područni ured Sisak i ista nije dovršena
GRAD KASTAV lipanj 2012.g.
Državni ured za reviziju u Rijeci
GRAD KLANJEC 26.04.2011. g. Državni ured za reviziju
GRAD KNIN Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik
- Revizija za 2011. godinu - 18. rujna 2012. godine
GRAD KOPRIVNICA ožujak 2012. g. Državni ured za reviziju
GRAD KORČULA od 27. 02. do 7. 08. 2012. g, Ured za državnu reviziju-Područni ured Dubrovnik
GRAD KRALJEVICA svibanj 2011.g.
Državni ured za reviziju
Područni ured Rijeka
GRAD KRAPINA 1.6-13.9.2012. g. , Državni ured za reviziju , Područni ured Krapina
GRAD KRIŽEVCI 17.1. - 21.5.2012., Državni ured za reviziju
GRAD KRK U tijeku je revizija financijskoga poslovanja, započela je 27.7.2012. još nije dovršena. Obavlja je Državni ured za reviziju.
GRAD KUTINA 10.5.2012 Državni ured za reviziju
GRAD KUTJEVO 14.04.2011. g.
GRAD LABIN lipanj 2012. g. ,Vanjsku reviziju Grada Labina proveo je Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin.
GRAD LEPOGLAVA 27.03.2012.g., Državni ured za reviziju
GRAD LIPIK 2011. Državni ured za reviziju
GRAD MAKARSKA od veljače do svibnja 2012. Državna revizija
GRAD MALI LOŠINJ 15.11.2012. g., Državni ured za reviziju
GRAD METKOVIĆ 12.04.2012. g.
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 08.06.2011.g.
GRAD NAŠICE 27. veljače - 8. lipnja 2012. godine.-Državna revizija PU Osijek.
GRAD NIN 06. srpnja 2011
Državni ured za reviziju - Područni ured Zadar
GRAD NOVA GRADIŠKA Od 23. siječnja do 21. svibnja 2012. g. od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Slavonski Brod.
GRAD NOVALJA svibanj/lipanj 2012 Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić
GRAD NOVI VINODOLSKI  
24. srpnja 2012. g., Državni ured za reviziju. Područni ured Rijeka
 
GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA srpanj 2012.
UDR Pazin
GRAD OBROVAC Državni ured za reviziju proveo je reviziju financijskog poslovanja jedinice u 2010. godini. Revizija je trajala u razdoblju od 17. 02. 2011. do 26. 04. 2011. godine.
GRAD OGULIN 2.03.2012. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak
 
GRAD OMIŠ od 16. travnja do 11. listopada 2012. g.
Državni ured za reviziju
GRAD OPUZEN 21.02 do 04.05 2011;Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik
GRAD ORAHOVICA svibanj 2011.godine, Državni ured za reviziju, Područna služba Virovitica
GRAD OROSLAVJE 09.01.2011.
GRAD OSIJEK 1. listopada 2012. Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
GRAD OTOČAC U vremenu od siječnja do travnja 2012. godine, Državni ured za reviziju, Područni ured u Gospiću
GRAD OTOK od 25. 5. do 19. 7. 2011. Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju Vinkovci
GRAD PAG 2011. godine, Državni ured za reviziju za 2010.g.
GRAD PAKRAC Državni ured za reviziju, 2012.g.
GRAD PETRINJA 2012. godine Državni ured za reviziju
GRAD PLETERNICA Državni ured za reviziju, za 2011. godinu
GRAD PLOČE Državni ured za reviziju veljača 2012. g.
GRAD POREČ - PARENZO 9.07.2012. g. ,Državni ured za reviziju
GRAD POŽEGA 7.3.2012-23.7.2012. g., Državni ured za reviziju
GRAD PREGRADA  13.04.2012. g.,  Državni ured za reviziju
GRAD PULA 23. srpnja 2012. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
GRAD RAB Upisati datum
Od 11. srpnja do kraja listopada 2012. g.
GRAD RIJEKA 30.04.2012;Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
GRAD ROVINJ od 27. veljače -31.srpnja 2012. g.
Državni ured za reviziju; Područni ured Pazin
GRAD SAMOBOR Tijekom nekoliko mjeseci 2012. provedena od Državnog reda za reviziju 
GRAD SENJ srpanj 2012. g.
GRAD SINJ 04-07 mjesec 2012. godine
Državni ured za reviziju Split
GRAD SISAK 11.9.2012. g.,  Državni ured za reviziju
GRAD SKRADIN veljača-lipanj 2011 za 2010.g. Ured državne revizije
GRAD SLATINA 09.07.2012. g., Državni ured za reviziju,Područni ured Virovitica
GRAD SLAVONSKI BROD 18.07.2012. g. Državni ured za reviziju, Požega
GRAD SLUNJ travanj 2011. (Državni ured za reviziju)
GRAD SOLIN Veljača 2012. g.
GRAD SPLIT 16.04. - 07.11.2012. g.  ;Državni ured za reviziju - Područni ured Split
GRAD STARI GRAD 09. svibnja 2011. godine - DUR Područni ured Split
GRAD SUPETAR 2011. g.
GRAD SVETA NEDELJA 03.11.2011. g. Državni ured za reviziju
GRAD SVETI IVAN ZELINA 27.02. do 05.06.2012. g.
Državni ured za reviziju
GRAD ŠIBENIK Ožujak 2012. g.
GRAD TRILJ 18. 09. 2012. g. Državni ured za reviziju
GRAD TROGIR 29.02.2012 Državni ured za reviziju područni ured Split
GRAD UMAG srpanj 2012. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
GRAD VALPOVO 2012. g.
GRAD VARAŽDIN u tijeku je - Državni ured za reviziju
GRAD VARAŽDNSKE TOPLICE 21. ožujka 2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, gđa Jelena Oršolić
GRAD VELIKA GORICA 27.08.-25.10.2012.;Državni ured za reviziju
GRAD VINKOVCI 25.05.2012. g. DUR
GRAD VIROVITICA 14. lipnja 2012. g. -Državni ured za reviziju,Područni ured Virovitica
GRAD VIS   2009. g. gđa. Marija Vukasović
GRAD VODNJAN - DIGNANO 28.05.2012. g. - DUR PU Pazin
GRAD VRBOVEC 05. lipanj - 03. rujan 2012. g., ;Državni ured za reviziju, Zagreb
GRAD VRBOVSKO 17.06.2011, g. Državni ured za reviziju
GRAD VRGORAC svibanj,2012.
GRAD VRLIKA 14. lipnja 2011.;Državni ured za reviziju, Područni ured u Splitu
GRAD VUKOVAR 16. siječnja - 19. lipnja 2012. g.
Državni ured za reviziju, Biserka Čanak i Manda Matorić
GRAD ZABOK u razdoblju od 02. travnja do 15. srpnja 2012. godine.
Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina - proveo reviziju financijskog poslovanja Grada Zaboka
GRAD ZADAR 6.08.2012. g., Državni ured za reviziju-Područni ured Zadar
GRAD ZAGREB 23.04.2012. g.
Državni ured za reviziju
GRAD ZAPREŠIĆ Kolovoz 2012. g., Državna unutarnja revizija.
GRAD ZLATAR 05.07.2011. Proveo ju je Područni ured Krapina - Nadica Knok i Blanka Matuša
OĆINA VIDOVEC 2011. g.  Državna revizija
OPĆINA
DAVOR
08.srpnja 2011.;Državni ured za reviziju;Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA
DELNICE
30.04.2012.;Ured Državne revizije
OPĆINA
NOVO VIRJE
19. siječnja 2009. godine, a reviziju je proveo Državni ured za reviziju, Stjepan Cik, voditelj tima
OPĆINA
POVLJANA
Svibanj 2012;Državni ured za reviziju
OPĆINA
PRIVLAKA
za 2009.g. provedeno u 2010.g. Državni ured za reviziju
OPĆINA
TOPUSKO
22. 9. 2011. Državni ured za reviziju - Područni ured Sisak
OPĆINA  SUHOPOLJE 2010. Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica
OPĆINA  ŠKABRNJA zadnja detaljna revizija u 2009. godini
a svake godine imamo reviziju proračuna i financijskih izvještaja od strane
Državni ured za reviziju
područni ured Zadar
OPĆINA  TOVARNIK
A.G.MATOŠA 2
32249 TOVARNIK
19.07.2011. g.  Državni ured za reviziju Područni ured Vukovar.
OPĆINA  VUKA 13.srpnja 2011.g., Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 2010. g. Državni ured za reviziju, Vinkovci
OPĆINA ANTUNOVAC 2006. revizija Plesnić
OPĆINA BABINA GREDA svibanj,2010. g. (poslovanje u 2009. godini)
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE Državni ured za reviziju Pazin 2010.
OPĆINA BARBAN Državni ured za  reviziju, Područni ured Pazin,29.06.2011. g.
 
OPĆINA BARILOVIĆ U travnju 2011. g.
OPĆINA BAŠKA 12.06.2012. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
OPĆINA BAŠKA VODA 18.01.2010.
Marija Rako, Davor Božić
Državna revizija Ispostava Split
OPĆINA BEBRINA 17.01.-11.04.2011.godine;obavio je Državni ured za reviziju
OPĆINA BEDEKOVČINA 2009. godine
OPĆINA BEDENICA 23.09.2011. DUR
OPĆINA BEDNJA Postupci revizije su provedeni u razdoblju od 25. svibnja 2011. do 26. srpnja 2011. za 2010. godinu od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Varaždin u sastavu ovlaštenih državnih revizorica Jelene Oršolić i Đurđe Labaš
OPĆINA BELICA Državni ured za reviziju. područni ured Čakovec
OPĆINA BERETINEC 14.05.2010. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA BIBINJE Državni ured za reviziju 15. lipnja 2011.
OPĆINA BILICE 24.03.2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik
OPĆINA BILJE 2007.g. Državni ured za reviziju
OPĆINA BISKUPIJA Državni ured za reviziju , 2009. g.
OPĆINA BISTRA 16.01.-09.05.2012. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA BIZOVAC 2011. g.
OPĆINA BLATO od 9.05.2011. g. - 29.05.2011. g. Državni ured za reviziju,Područni ured Dubrovnik
OPĆINA BOGDANOVCI Državni red za reviziju, 2009.
OPĆINA BOL 2009. godine;Područni ured za reviziju Split
OPĆINA BOROVO 22.09.2011. g.;Manda Matorić ovlašteni državni revizor Vinkovci
OPĆINA BOSILJEVO siječanj i veljača 2011.godina
OPĆINA BOŠNJACI 14.2. do 14.4.2011. Državni ured za reviziju
OPĆINA BRCKOVLJANI 05.07.20121., Državni ured za reviziju
OPĆINA BRDOVEC 2012. godine, Ministarstvo financija - Državni ured za reviziju
OPĆINA BRELA 14.06.2011., Državna revizija -područni ured Split
OPĆINA BRESTOVAC 7.4.2011.g.Državni ured za reviziju,Područni ured Požega
OPĆINA BREZNICA Državni ured za reviziju 2010. godine
OPĆINA BREZNIČKI HUM Državni ured za reviziju, Područnu ured Varaždin;13.05.2010. g
OPĆINA BRINJE 17.01.2011. g.
Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić
OPĆINA BROD MORAVICE Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
izvršena revizija u lipnju 2011.g. za 2010 g.
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 2010. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA BRTONIGLA 06.lipnja 2009.godine, Državni ured za reviziju
OPĆINA BUDINŠČINA  
OPĆINA CERNA 2010. godine
OPĆINA CERNIK Travanj 2009 g. , Državni ured za reviziju, PU Slavonski Brod
OPĆINA CESTICA Državna revizija obavljena je 2011. godine
OPĆINA CETINGRAD 09.11.2012;Državni ured za reviziju
OPĆINA CISTA PROVO Državni ured za reviziju obavio je reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Općine Cista Provo u razdoblju 12.5. d 21.07. 2009.g.
Uvid u proračun i finacijski izvještaj Općine Cista Provo obavljen je 14.06.2011.
OPĆINA CIVLJANE 29.04.2011. g. ,Dipl. oec. Slavica Blažević
OPĆINA CRNAC Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica
veljača 2011. godine
OPĆINA ČAČINCI 10.02.-06.04. 2011. g., DUR, Područni ured Virovitica
OPĆINA ČAĐAVICA Zadnja revizija obavljena je u periodu od 17.01. do 24.03.2011., a isu je proveo Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica.
OPĆINA ČAGLIN 22.09.2011.državni ured za reviziju-područni ured Požega
 ternutno nas obrađuje Državni ured za reviziju područni ured Slavonskog Broda
OPĆINA ČAVLE 11.06.2012. Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
OPĆINA ČEMINAC Državni ured za reviziju, 2011. g.
OPĆINA ČEPIN Lipanj 2011., Državni ured za reviziju, Područni odjel Osijek
OPĆINA DARDA 02. srpnja 2012. godine, Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA DEKANOVEC 22.09.2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured čakovec - uvid u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu
lipanj, 2010 g. , Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec - revizija kompletnog poslovanja
OPĆINA DESINIĆ Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, za 2010. godinu, 13.10.2011. g.
OPĆINA DEŽANOVAC veljača 2010. g. ,Državni ured za reviziju
OPĆINA DOBRINJ u razdoblju od 15. siječnja do 29. travnja 2010. godine; Državni ured za reviziju
OPĆINA DOMAŠINEC 26.03.2009. Državni ured za reviziju – Područni ured Čakovec
Napomena: bezuvjetno mišljenje
OPĆINA DONJA DUBRAVA Državni ured za reviziju. Područni ured Čakovec, 14.01.2010.
OPĆINA DONJA MOTIČINA 7 mjesec 2009. godine, proveo Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 2010. g. ,  Državni ured za reviziju
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 2011.g. za 2010.g.;Državni ured za reviziju
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 01.06.2010 ( za 2009. ) Državni ured za reviziju, Područni ured u Sisku
OPĆINA DONJI LAPAC 08.01.2010.g.
OPĆINA DONJI VIDOVEC 16.06.2011. g.Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec
OPĆINA DRAGANIĆ Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA DRAŽ Državni ured za reviziju, 26. rujna 2011. g.

 
OPĆINA DRENOVCI nije objavljena
OPĆINA DRENJE 16.06.2011.g. , Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA DRNJE Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, lipanj 2009. godine
OPĆINA DUBRAVA Državni ured zab reviziju, Područni ured Zagreb, 07.07.2011. g.
OPĆINA DUBRAVICA 18. lipnja 2007. g.
Državni ured za reviziju, PU Zagreb
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE 21.4.2012- Državna revizija
OPĆINA DUGI RAT 15.11.2011.g., Državni ured za reviziju
OPĆINA DUGOPOLJE 21.06.2012. g. , Marija Vukasović, Davor Božić
OPĆINA DVOR Državni ured za reviziju, travanj 2011. g.
OPĆINA ĐELEKOVEC Državni ured za reviziju, 2011. godine
OPĆINA ĐULOVAC Državni ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar, klasa:041/01/11-02/287, urbroj:613-09-11-3, od 24. lipnja 2011. godine.
OPĆINA ĐURĐENOVAC 27.09.2011 Republika Hrvatska,Državni ured za reviziju,Područni ured Osijek
Nove web stranice u izradi( sve gore navedeno pod Izvještaji o radu i financijski izvještaji
je objavljeno u Službenom glasniku Općine Đurđenovac)
OPĆINA ĐURMANEC 16.travnja 2008. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1
OPĆINA ERDUT 20. 06. 2011.g.;Ured za državnu reviziju
OPĆINA ERNESTINOVO U veljači 2008.godine Revizija je obuhvaćala 2007. godinu, a obavljena je od strane Državnog ureda za reviziju, ispostava Osijek
OPĆINA ERVENIK 2011. Područni državni ured za reviziju-Šibenik
OPĆINA FARKAŠEVAC Srpanj 2011. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA FAŽANA 11.6.2012., Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
OPĆINA FERDINANDOVAC od 18.01 do 30.03.2010. g.
OPĆINA FERIČANCI 12. 05. 2011. g.
OPĆINA FUNTANA 29.06.2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
 
OPĆINA FUŽINE 20. lipnja - 21. srpnja 2012.
Državni ured za reviziju
OPĆINA GALOVAC 21. rujna 2011. g.
Ovlašteni državni revizori: Lori Matešić i Ivanka Babac
OPĆINA GARČIN 23.04.2009. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA GENERALSKI STOL 2008. godine;Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA GOLA Državna revizija, Područni ured Koprivnica, ožujak 2011.
OPĆINA GORIČAN 2011.g. Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec
OPĆINA GORJANI 21. svibnja 2009.
OPĆINA GORNJA STUBICA 2011. g. za 2010. g od strane Državnog ureda za reviziju.
OPĆINA GORNJA VRBA svibanj 2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI 05.07.2011. g.    Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 18.05.2009., Državni ured za reviziju-Područni ured Čakovec
OPĆINA GRAČAC Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić 20. 06. do 26. 07. 2011. g.
OPĆINA GRADAC 22.02.2010. g.,  Državni ured za reviziju
OPĆINA GRADEC 2007. godine. reviziju je proveo Državni ured za reviziju
OPĆINA GRADINA Revizija poslovanja općine Gradina provedena je 2011 godine za 2010 godinu od strane ovlaštenih revizora državnog ureda za reviziju
OPĆINA GRADIŠTE Državni ured za reviziju- Vinkovci;Izvješće revizije je od 22.09.2011.
OPĆINA GROŽNJAN 2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA GUNJA 17. 05. 2010. g. , Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar.
OPĆINA GVOZD 23. ožujka 2012. godine
Državni ured za reviziju, POdručni ured Sisak
OPĆINA HERCEGOVAC za 2010. godinu, Državni ured za reviziju
OPĆINA HLEBINE Državni ured za reviziju, lipanj 2009. g.
OPĆINA HRAŠĆINA 15. travnja 2010. g.
Državni ured za reviziju područni ured Krapina
OPĆINA HRVACE od 18.01 do 3.05.2010.g.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 11.01.2010. Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak
OPĆINA HUM NA SUTLI 20.06.-16.07.2008 g.,Državni ured za reviziju – Područni ured Krapina
OPĆINA IVANKOVO 8. 6. do 27. 7. 2009. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA IVANSKA 21.01.2010. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA JAGODNJAK 28.06.2011
Državni ured za revziju, Područni ured Osijek
OPĆINA JAKIŠIĆ 15. lipanj 2011. g, Državni ured za reviziju, PU Požega
OPĆINA JAKOVLJA 2011., Državni ured za reviziju
OPĆINA JALŽABET Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin,
Revizija obavljena:tijekom 2010 g.
OPĆINA JANJINA Državni ured za reviziju, 2011. g.
OPĆINA JARMINA 2008 godine Državni ured za reviziju ;Trg dr. Franje Tuđmana 2, Vinkovci
OPĆINA JASENICE Državni ured za reviziju, u 2011. godini za 2010. godinu
OPĆINA JASENOVAC Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak,
13. lipnja do 19. srpnja 2011.
OPĆINA JELENJE Državni ured za reviziju u Rijeci, lipanj 2009. godine
OPĆINA JELSA u 2010. godini za 2009. g.
OPĆINA JESENJE 21.06.2011. g.  Državni ured za reviziju
OPĆINA JOSIPDOL Državni ured za reviziju obavio je reviziju poslovanja za 2010 godinu u kolovozu 2011. godine
OPĆINA KALINOVAC 2010. g, Državni ured za reviziju
OPĆINA KAMANJE 16.07.2009. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac (Sandra Burija i Tatjana Novačić)
OPĆINA KANFANAR 2006. g.
OPĆINA KAPELA 22. rujna 2011. godine, Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar
Ovlašteni državni revizor, Mira Gojević, dipl.oec.
OPĆINA KAPTOL 2009.g. Državni ured za reviziju, Područni ured Požega
OPĆINA KAROJBA 2007. g. ,Područni Ured Državne revizije Pazin
OPĆINA KIJEVO 22.09.2011. g., Državni ured za reviziju Šibenik
OPĆINA KISTANJE Državni ured za reviziju
Područni ured Šibenik
14.07.2009.g.
OPĆINA KLANA 2011. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA KLENOVNIK 2012.godine ;Državni ured za reviziju ;Područna služba u Varaždinu
OPĆINA KLINČA SELA 06.07.2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA KLIS 17.01.2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Split
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ studeni 2011., Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 12. siječnja 2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI Državni ured za reviziju,1-6 mjeseca 2012.godine
OPĆINA KOLAN 2011. godine
OPĆINA KOMIŽA 16. 05. 2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA KONAVLE Državni ured za reviziju,Područni ured Dubrovnik,13.lipnja 2012.g.
OPĆINA KONČANICA 2010. godine za 2009. godinu, Državni ured za reviziju.
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 13.1.2010. godine od strane Državnog ureda za reviziju.
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 27.03.2012.
Državni ured za reviziju
OPĆINA KOSTRENA upravo u tijeku, Državni ured za reviziju
OPĆINA KOŠKA 02. 05. 2011. Ružica Cigić i Zdravko Strujić
OPĆINA KOTORIBA 18.01. - 20.04.2010. (za 2009. godinu)
Dražvni ured za reviziju - Područni ured Čakovec
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 30.05.2011.  g. , Državni ured za reviziju
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 24.06.2011. g.
Nadica Knok i Blanka Matuša
OPĆINA KRAŠIĆ 21.03.2012., državni ured za reviziju
OPĆINA KRAVARSKO 2007.g. dolaskom Državnog ureda za reviziju u prostorije općine, a 2008,2009 i 2010.  Državni ured za reviziju- revizija financijskih izvještaja
OPĆINA KRIŽ 16.01. do 16.05.2012. godine, Državni ured za reviziju
OPĆINA KRNJAK Obavljena je revizija 13. listopad  2011. godine, Državni Ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA KRŠAN Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, izvješće (nalaz): travanj 2011. g.
OPĆINA KUKLJICA Državni ured za reviziju travanj 2011. g.
OPĆINA KULA NORINSKA 30.03.2011. g. Područni ured Dubrovnik
OPĆINA LASINJA 07.07.2011.G. - Državni ured za reviziju, Karlovac (revizija obavljena 2010.g)
OPĆINA LASTOVO Državni ured za reviziju Dubrovnik
od 23. svibnja do 26. srpnja 2011. g.
OPĆINA LEĆEVICA 17.lipnja 2011. Državni ured za reviziju, Područni ured Split
OPĆINA LEGRAD 19.05.2011.g. Državni ured za reviziju
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ Travanj 2011, Državna revizija
OPĆINA LIPOVLJANI 03. kolovoza. 2011. g.,Renata Božić, Anita Čiž
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE za 2010. Državni ured za reviziju
OPĆINA LOBOR 2008 .godine, Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina
OPĆINA LOKVE od 7. travnja do 20 lipnja 2010. g.
Ured za državnu reviziju, područni ured Rijeka
OPĆINA LOPAR 17. srpnja 2012.godine ;Nataša Manestar i Alida Keretić
OPĆINA LOVAS 22.09.2011. g., Državni ured za reviziju Vinkovci
OPĆINA LOVINAC U travnju 2011. godine obavljena revizija od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Gospić
OPĆINA LOVRAN 23.01.-06.06.2012. g.,Državni ured za reviziju,
Područni ured Rijeka
OPĆINA LOVREĆ Državni ured za reviziju;Područni ured Split
OPĆINA LUKA 2006. godine, Državni ured za reviziju
OPĆINA LUMBARDA revizija je obavljena u srpnju 2011.godine za  poslovanje u 2010.godini, a reviziju je proveo Područni ured Dubrovnik
OPĆINA LUPOGLAV 2008. g.,  Područni ured za reviziju Pazin
OPĆINA LJUBEŠĆICA Obavljena je u razdoblju od 1.lipnja do 4.kolovoza 2010. financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Općine Ljubešćica za 2009. godinu, a uvid u proračun i financijske izvještaje općine Ljubešćica za 2010. krajem 2011. god
OPĆINA MAČE Državna revizija bila je 2011.godine za kontrolu poslovanja 2010.g.
OPĆINA MAGADENOVAC općina Magadenovac nije provodila vanjsku reviziju
OPĆINA MAJUR Nije obavljena vanjska revizija
OPĆINA MALA SUBOTICA 02/2012. g. , Područni ured za reviziju Čakovec
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA Državni ured za reviziju obavio je u 2012. financijsku reviziju Općine Malinska-Dubašnica
OPĆINA MARČANA 2007. g. , Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
OPĆINA MARIJA BISTRICA 2009. godine;Državni ured za reviziju, ;Područni ured Krapia
OPĆINA MARIJA GORICA Za 2010. godinu, Državni ured za reviziju od 08.06. do 25.08.2011.godine, a izvješće za 2011. godinu još nismo zaprimili od strane Državnog ureda za reviziju.
OPĆINA MARINA za 2007.godinu, dana 28.05.2008. godine od strane Državnog ureda za reviziju Split (revizori Vojković i Božić)
OPĆINA MARKUŠICA 2010-Vinovci
OPĆINA MARTIJANEC Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. Od 25.3.2009. do 8.5.2009. za 2008. godinu.
OPĆINA MARTINSKA VES 13.03.2009. g.,Državni ured za reviziju,Područni ured Sisak
OPĆINA MARUŠEVEC od 10. veljače do 11. lipnja 2010.;Državni ured za reviziju;Područni ured Varaždin
OPĆINA MATULJI 26.6.2012. g, Državni ured za reviziju
OPĆINA MEDULIN 2012. za poslovnu godinu 2011. g.,Državni ured za reviziju
OPĆINA MIHOVLJAN Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2009.g.
OPĆINA MILNA 2010., državna revizija
OPĆINA MLJET Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, 18. srpnja 2011. g.
OPĆINA MOLVE listopad 2010. g., Redentor Consult d.o.o.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA Od 14.01.2011. do 04.04.2011.
Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
OPĆINA MOTOVUN travanj 2010, Državni ured za reviziju
OPĆINA MRKOPALJ 20. travnja 2011. g. Područni ured za reviziju Rijeka
OPĆINA MURTER-KORNATI 13.lipnja ¸2011. g.
OPĆINA NEDELIŠĆE  
OPĆINA NEGOSLAVCI 29.03.2011.god., Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar
OPĆINA NEREŽIŠĆA siječanj 2012.godine, Državni ured za reviziju, Područni ured Split
OPĆINA NETRETIĆ 17.01.2011. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA NIJEMCI 7.06.2010. Državni ured za reviziju
OPĆINA NOVA BUKOVICA Državni ured za reviziju, uvid u proračun i financijske izvještaje za 2010.g., 27.09.2011. g.
OPĆINA NOVA KAPELA 14.01.-10.04.2008.Državni ured za reviziju,Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA NOVA RAČA 2010. g. Državni ured za reviziju Područni ured Bjelovar
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC 2011. g.;Državni ured za reviziju PU Krapina
OPĆINA NOVIGRAD 2011. g. , Državni ured za reviziju, Područni ured , Zadar
OPĆINA OKRUG 5.lipnja 2012. g.Mirjana Barišić i Slavko Kojundžić
OPĆINA OKUČANI 2009. g.
OPĆINA OMIŠALJ 24.01. do 04.06.2012.
OPĆINA OPRTALJ Državni ured za reviziju Pazin 2007. g.
OPĆINA OREHOVICA 02/2011 Državni ured za reviziju
OPĆINA ORIOVAC travanj, 2011.godine;Ankica Bano,Ivanka Rubil
OPĆINA ORLE 13.07.2011.
OPĆINA OTOK 22.07.2011.godine
OPĆINA PAKOŠTANE
KRALJICE JELENE 78
23211 PAKOŠTANE
2010. godine, Državni ured za reviziju-Područni ured Zadar
OPĆINA PERUŠIĆ veljača 2012. Državni ured za reviziju, područni ured Gospić
OPĆINA PETERANEC Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica - 31.03.2009. godine
OPĆINA PETLOVAC 2007.g. obavio Državni ured za reviziju, područni ured Osijek
OPĆINA PETRIJANEC 2011. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin
OPĆINA PETRIJEVCI 05.07.2011. g., Državni ured za reviziju
OPĆINA PETROVSKO 4 mj. 2009. g., Državni ured za reviziju, Područni ured u Krapini
OPĆINA PIĆAN siječanj 2011. g. Državni ured za reviziju Pazin
OPĆINA PIROVAC 14.06.2011.,Državni ured za reviziju RH
OPĆINA PISAROVINA 2010. godine, Državni ured za reviziju
OPĆINA PITOMAČA 27.06.2011., Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica
OPĆINA PLAŠKI 2010. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA PODBABLJE 2011. g.
OPĆINA PODCRKAVLJE Započeta 15.1. 2009.;Državni ured za reviziju;Marija Stjepanović, voditelj tima;Ema Barišić, član tima
OPĆINA PODGORA lipanj. 2010. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA PODGORAČ 2011. g - Državni ured za reviziju
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 17.siječnja do 21 travnja 2011 g.;Državni Ured za reviziju Područni ured Osijek
OPĆINA PODSTRANA 16.01.2012.-23.05.2012. g. , Državni ured za raviziju, Split.
OPĆINA PODTUREN 18.02. -20.04.2010.g., Državni ured za reviziju
OPĆINA POJEZERJE 07.06. 2010.;Državni ured za reviziju-Područni ured Dubrovnik
OPĆINA POKUPSKO 11.07.2011. ;Državni ured za reviziju
OPĆINA POLAČA lipanj 2011. g.
22.09.2011. g., Državni ured za reviziju Područni ured Zadar
OPĆINA POLIČNIK 07.06.-08.08. 2011. g.,  Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar
OPĆINA POPOVAC Državni ured za reviziju
Područni ured Osijek
I. F. Gundulića 16
Revizija za 2010. godinu obavljena je 06.07.2011.
OPĆINA POPOVAČA Državni ured za reviziju
Područni ured Sisak
rujan 2012.
OPĆINA POSEDARJE 2009. godine Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar
OPĆINA POSTIRA 2009, Ured za državnu reviziju Split
OPĆINA PREKO Državna revizija;17.02.2011. - 06.04.2011.
OPĆINA PRESEKA Započeta 27.06.2011. Revizorice: Jadranka Posavec i Sandra Šarić
OPĆINA PRGOMET -20.06 2011. g.
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 04/2009. g. Državni ured za reviziju Split
OPĆINA PRIMOŠTEN 2008. revizija Šibenik
OPĆINA PRIVLAKA 2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA PROMINA 04.srpnja 2011 godine
OPĆINA PUČIŠĆA 2011. g je obavljena državna revizija financijskog poslovanja u 2010. g.
OPĆINA PUNAT 18. siječnja 2011. - Državni ured za Reviziju
OPĆINA PUŠĆA 11. travnja 2012. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak
OPĆINA RADOBOJ 2008. godine Državni ured za reviziju Krapina
OPĆINA RAKOVEC 2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA RAKOVICA Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
rujan/listopad 2011. g.
OPĆINA RASINJA 10.08.2011. g., Porezna uprava
OPĆINA RAŠA 06.04.2011. g., Drž.ured za reviziju, Područni ured Pazin / vezano uz prethodno pitanje preslika izvješća revizije dostavljena je svim članovima predstavničkog tijela i prisutnim medijima u okviru razmatranja te točke dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća
OPĆINA RAVNA GORA 08.06.11. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka
OPĆINA RAŽANAC 2011. g. za 2010. g,;Državna revizija
OPĆINA RIBNIK Državni ured za reviziju, područni ured Sisak., revizija učinkovitosti naplate prihoda, srpanj 2012. godine
OPĆINA ROGOZNICA 26. 07. 2011. g.
OPĆINA ROVIŠĆE 2011. g. - Državni ured za reviziju, PU Bjelovar
OPĆINA RUNOVIĆI Državni ured za reviziju,Područni ured Split;2011. godine
OPĆINA RUŽIĆ Državni ured za reviziju - područni ured Šibenik,
siječanj 2010. g.
OPĆINA SABORSKO Ured državne revizije Karlovac, svibanj 2009. g.
OPĆINA SALI 2009. godine,Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA travanj 2011. g.,  Državni ured za reviziju Osijek
OPĆINA SEGET 2012.g, Ured državne revizije u Splitu
OPĆINA SELCA 2010. g (za 2009.) - Biserka Vukušić, Državna revizija Split
OPĆINA SELNICA 2011. godine, ali još uvijek nije dostavljeno Izvješće o reviziji poslovanja Općine.
OPĆINA SEMELJCI Revizija obavljena od11.02. do14.05.2010.
Državni ured za reviziju,Područni ured Osijek
OPĆINA SEVERIN Državni ured za reviziju, Područni Ured Bjelovar, 01.07.2009
OPĆINA SIBINJ Od 17. svibnja do 05. srpnja 2010. godine, od strane Državnog ureda za reviziju
OPĆINA SIKIREVCI od 14.02.-11.04.2011., Ema Barišić, dipl.oec.ovlaštni državni revizor, Područni ured za reviziju Slavonski Brod
OPĆINA SIRAČ
Državni ured za reviziju, 2009. g.
OPĆINA SKRAD 2011. godine Državni ured za reviziju Područni ured Rijeka
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC u 2010. godini, Državni ured za reviziju, Područna služba Sl. Brod
OPĆINA SLIVNO 11.04.2011. g.,Državni ured za reviziju
OPĆINA SMOKVICA 2010. godine, a obavili su je revizori Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Dubrovniku.
OPĆINA SOKOLOVAC 14.02.2011.-24.03.2011. g., Državni ured za reviziju,Područni ured Koprivnica
OPĆINA SOPJE 2010. godina, Državni ured za reviziju;područni ured Virovitica
OPĆINA SRAČINEC Državni ured za reviziju 2011. godine
OPĆINA STANKOVCI 23.9.2011. g.  Državni ured za reviziju Zadar
OPĆINA STARA GRADIŠKA 23.09.2011.- izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za 2010. godinu, Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA STARI JANKOVCI od 17.1.-24.3. 2011., Državni ured za reviziju, Područni ured za Vukovar
OPĆINA STARI MIKANOVCI od 8. veljače do 17. svibnja 2010. godine;Državni ured za reviziju;Područni ured Vukovar
OPĆINA STARIGRAD 06.07.2009. Državni ured za reviziju, područni ured Zadar
OPĆINA STARO PETROVO SELO Državni ured za reviziju
19.04.2011. g.
OPĆINA STON Državni ured za reviziju  od 2011 godine
OPĆINA STRAHONINEC 27.-28.06.2011.
Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec
OPĆINA STRIZIVOJNA 13.04. 2011. god. Ured Državne revizije Područni ured Osijek
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE od 31. svibnja do 08. srpnja 2010., Državni ured za reviziju, PU Krapina
OPĆINA STUPNIK 13.04.2011. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA SUĆURAJ 2009. g. Državni ured za reviziju
OPĆINA SUKOŠAN 2010, Državni ured za reviziju
OPĆINA SUNJA 21.05. do 01.07.2009., Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak.
Isti Ured svake godine vrši uvid u financijska izvješća.
OPĆINA SUTIVAN 2010. Državna revizija
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 24.3.-17.5.2009.
OPĆINA SV. LOVREČ 23.09.2011. Državni ured za Reviziju, Područni ured Pazin
OPĆINA SVETA MARIJA 2008. g., Državna revizija Čakovec
OPĆINA SVETA NEDELJA 23.9.2011. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin
OPĆINA SVETI ĐURĐ Državni ured za reviziju
Područni ured Varaždin
u 2009. godini
OPĆINA SVETI ILIJA 2010. Državni ured za reviziju Područni ured Varaždin
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 28. i 29. lipnja 2011.
Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE Državni ured za reviziju, svake godine
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI 28 do 29. lipnja 2011. godine - Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 17. veljače 2009.;Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica
OPĆINA SVETVINČENAT 23.09.2011. DUR Pazin
OPĆINA ŠANDROVEC kolovoz 2009. godine;Državni ured za reviziju, Bjelovar
OPĆINA ŠENKOVEC 01.06.2012. Državni ured za reviziju
OPĆINA ŠESTANOVAC 24.06.2011. godine
OPĆINA ŠODOLOVCI 2008 godine, obavljena je od strane Državnog ureda za reviziju Područni ured Osijek
OPĆINA ŠOLTA 2010. Državni ured za reviziju, Područni ured Split
OPĆINA ŠTEFANJE svibanj 2009. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar
OPĆINA ŠTITAR Travanj  2008. g. Državni ured za reviziju,Područni ured Vukovar ,Trg Dr. Franje Tuđmana 2 Vinkovci.
                                                                                                                                             
OPĆINA ŠTRIGOVA Državni ured za  reviziju 2011. g.
OPĆINA TAR-VABRIGA
 
2008.g. - Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine za 2007. godinu Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Pazin od 15.05.2008. godine
OPĆINA TINJAN 13.07.2010. g. za razdoblje 2009. g., Državni ured za reviziju Pazin
OPĆINA TISNO 2010. godine Državni ured za reviziju
OPĆINA TKON 07. travnja 2011. obavljena je vanjska revizija na licu mjesta od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zadar, a za 2011. podneseno je godišnje izvješće Državnom uredu za reviziju
OPĆINA TORDINCI 14.01-16.04.2008. g. ovlašteni revizori, M.Županić i B.Čonaki
OPĆINA TOUNJ svibanj 2010. g. Državna revizija, Karlovac
OPĆINA TRIBUNJ 03. kolovoza 2011. g.
OPĆINA TRNAVA 2010.g., Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI Državni ured za reviziju-29.07.2011. g.
OPĆINA TRPANJ 01. srpnja 2011. godine, Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik
OPĆINA TRPINJA 13.10.2011. g.
Državni zavod za reviziju - Područni ured Vukovar,  Genšerova 2, Vinkovci
OPĆINA TUČEPI 2010 za 2009. Državni ured za reviziju
OPĆINA UDBINA ožujak 2011.g., Državni ured za reviziju, Područni ured u Gospiću
OPĆINA UNEŠIĆ 10.lipnja 2011.g. ;Državni ured za reviziju Šibenik
OPĆINA VELIKA 26.09.2011. Državni ured za reviziju
OPĆINA VELIKA KOPANICA Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod
provedena u periodu 23.siječanj do 14. lipnja 2012.g.
OPĆINA VELIKA LUDINA 11.08.2011. g.
Državni ured za reviziju, Ispostava Sisak
OPĆINA VELIKA PISANICA Državna revizija, Područni ured Bjelovar,
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 30. 04. 2010. Državni ured za reviziju- PU Varaždin
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar-2011.g.
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 15.01. - 23.03.2011.g.
Državni ured za reviziju - PU Krapina
OPĆINA VELIKO TROJSTVO 29. lipnja 2011.g., Držani ured za reviziju, Područni ured Bjelovar
OPĆINA VILJEVO 21. travnja 2011. g., ZA 2010.g. Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek
OPĆINA VINICA 2010. g.
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA 21.03.2012. Državni u
red za reviziju
OPĆINA VIR 15/05/2012. g.
Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar
OPĆINA VIRJE trenutno se provodi od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica
Prethodno je obavljena revizija za 2008. godinu
OPĆINA VISOKO 10.04.2012. g., Jelena Oršolić dip.oec; Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin
OPĆINA VIŠKOVCI Revizija je objavljena od 18. siječnja do 23. travnja 2010. godine obavio ju je Državni ured za reviziju Područni ured Osijek
OPĆINA VIŠKOVO 31.5. - 4.10.12. g.
Državni ured za reviziju
OPĆINA VLADISLAVCI svibanj 2010. - reviziju proveo Državni ured za reviziju, izvješće objavljeno na službenim stranicama Državnog ureda za reviziju
OPĆINA VOĆIN 10. veljače 2011.;Silvija Cabunac;Irena Tratnjak
OPĆINA VOJNIĆ 6.08.2010. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac
OPĆINA VRATIŠINEC DUR ČAKOVEC
OPĆINA VRBANJA 2008. god Državni ured za reviziju
OPĆINA VRBJE 22.rujan 2011. g. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod
OPĆINA VRBNIK DUR Rijeka
OPĆINA VRHOVINE 30.09.2009.
Državni ured za reviziju Područni ured Gospić
OPĆINA VRPOLJE Dražavni ured za reviziju PU Slavonski Brod
OPĆINA VRSAR 05.06.2012. g. , Državni ured za reviziju;Područni ured Pazin
OPĆINA VRSI 2008. Državni ured za reviziju
OPĆINA ZADVARJE 26.04.2011. g. 
Državni ured za reviziju
OPĆINA ZAGORSKA SELA siječanj - travanja 2010.g. - Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina
OPĆINA ZAGVOZD 20.10.2010. g. Državni ured za reviziju Split
OPĆINA ZAŽABLJE 2010. g., područni ured Dubrovnik
OPĆINA ZDENCI 17.siječnja-24. ožujka 2011.;Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica
OPĆINA ZEMUNIK DONJI 22.09.2011., Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar
OPĆINA ZLATAR BISTRICA srpanj 2011., Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina
OPĆINA ZMIJAVCI 2011. g.
OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC 16.02.-14.05.2010
Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar
OPĆINA ŽAKANJE 15.07.2011 g. ,Državni ured za reviziju Područni ured Karlovac
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA od veljače do svibnja 2012. godine proveo je Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA travanj 2012. g. - Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA Državni ured za reviziju za 2011.g.
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA od 14.05 do 27.08.2012. g.,Državni ured za reviziju,Područni ured Dubrovnik
ŽUPANIJA ISTARSKA 10.04. - 03.08. 2012.g., Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA KARLOVAČKA 24. siječnja – 29. svibnja 2012. godine, Državni ured za reviziju – Područni ured Karlovac
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 2012. g. za 2011.g., Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 06.06.2012. g., Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina.
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA veljača 2012. g., Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 22.05.2012. g.
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 28.kolovoza 2012. g., Državna revizija
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 07. 03. 2012. g. ,Državni ured za reviziju Slavonski Brod
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA od 4. svibnja do 6. rujna 2012. godine;Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 1. ožujka 2012. godine, Državni ured za reviziju
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 16.04.2012.- 08.08.2012.
Marija Rako i Jadranka Zečić
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA od 28.02. do 01.06. 2012.;Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA kolovoz 2012. g. , Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA Državni ured za reviziju 20. veljače do 14. lipnja 2012.
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 25.07.2012 . g., Državni ured za reviziju, područni ured Vukovar
ŽUPANIJA ZADARSKA 7. srpnja 2012. g.
Državni ured za reviziju u razdoblju od 14. ožujka do 7. srpnja 2012. godine-Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Zadarske županije za 2011. godinu
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 24.9.2012. g. - Državni ured za reviziju

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Revizorsko mišljenje o objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja svakako treba biti dostupno javnosti. Dobiveni rezultati pokazali su da je u pojedinim jedinicama zadnji put revizija provedena 2006. godine dok je kod  većine zadnji put revizija obavljena u  prethodnoj godini. Također, potrebno je obvezati jedinice na  objavljivanje informacije o radu (Godišnji izvještaj o radu) čija objava omogućuju građanima da zahtijevaju veću odgovornost vlasti, pa se može očekivati bolje upravljanje i pružanje efikasnijih javnih usluga.
Javna nabava

Strategijom suzbijanja korupcije javna nabava je identificirana kao jedna od najkritičnijih gospodarskih aktivnosti zbog korupcijskih rizika vezanih uz upravljanje javnim financijskim sredstvima. S obzirom na ukupnu vrijednost javne nabave, koja u 2011. godini iznosi 30.982.902.308 kn, što je za 6,20 milijardi kn ili 2,49% više nego u 2010. godini, od iznimne je važnosti da načelo transparentnosti bude među temeljnim načelima provođenja postupaka javne nabave.[1] Stoga je Vlada Republike Hrvatske u obrazloženju konačnog prijedloga Zakona o javnoj nabavi kao osnovni cilj zakonodavnog okvira javne nabave postavila provedbu što učinkovitijih i transparentnijih postupaka javne nabave.[2]

Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11.) te Pravilnikom o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 19/12.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su određene kao obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Slijedom toga, gradovima, općinama, županijama te Gradu Zagrebu postavljeno je putem upitnika pet pitanja koja se odnose na provedbu načela transparentnosti u postupcima javne nabave putem objave relevantnih podataka na mrežnim stranicama naručitelja. Neka od pitanja su utemeljena na zakonskoj obvezi, dok su druga utemeljena na pozitivnim iskustvima stečenim u suradnji na području suzbijanja korupcije s tijelima državne uprave i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj je obvezan plan nabave, kao dokument kojim unaprijed obavještava gospodarske subjekte o svojim potrebama u određenom razdoblju, objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave (Ministarstvo gospodarstva) odmah dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen plan nabave, kao i za svaku izmjenu tih podataka. S obzirom da je njegova objava temelj transparentnosti u postupcima javne nabave, preporuka je da se poveznica na plan nabave objavi na početnoj mrežnoj stranici samog javnog naručitelja. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave postavljena su sljedeća pitanja:

 • Postoji li na mrežnoj stranici jedinice Plan nabave za tekuću godinu – 2012.g.?

Javni naručitelji koji nemaju mogućnost objave na mrežnim stranicama dostavit će u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave (Ministarstvo gospodarstva) koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama (Portal javne nabave-www.javnanabava.hr).
 
Na temelju Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji su obvezni informacije i dokumentaciju za nadmetanje objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kojeg vode i uređuju Narodne novine d.d. Time se stvara jedinstveni sustav javne nabave i uvjeti za jednaki tretman svih sudionika. Prijedlog novog Zakona o pravu na pristup informacijama predviđa obvezu tijela javne vlasti da na mrežnim stranicama na lako pretraživ način objave informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora.[3] Stoga su u upitnik uvrštena sljedeća pitanja:

 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o nadmetanjima i dokumentaciji za nadmetanje?

 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o statusu svih pokrenutih postupaka javnih nabava/nabava i svih odluka u postupku provođenja postupaka javne nabave/nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.)?

Zakon o javnoj nabavi obvezuje javne naručitelje na objavu registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama te dostavljanje Ministarstvu gospodarstva podataka o mrežnim stranicama na kojima je registar ugovora objavljen. Ako javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostavit će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave (Ministarstvo gospodarstva) koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama (Portal javne nabave-www.javnanabava.hr).

 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice obavijesti o sklopljenim ugovorima (za prošlu godinu – 2011.)?

 • Koliko je sklopljeno ugovora po provedenom postupku javne nabave tijekom prošle godine? 
JAVNA NABAVA DA NE
Postoji li na mrežnoj stranici jedinice Plan nabave za tekuću godinu – 2012.g.? 79.79% 20.21%
Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o nadmetanjima i dokumentaciji za nadmetanje? 56.79% 43.21%
Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice informacije o statusu svih pokrenutih postupaka javnih nabava/nabava i svih odluka u postupku provođenja postupaka javne nabave/nabave (odluke o odabiru, poništenju itd.)? 40.59% 59.41%
Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice obavijesti o sklopljenim ugovorima (za prošlu godinu – 2011.)? 56.52% 43.48%

Odgovori jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pitanje o broju sklopljenih ugovora po provedenom postupku javne nabave tijekom prošle godine vrlo su neujednačeni. U nastavku slijedi tablica s izvornim odgovorima jedinica:

Naziv jedinice Koliko je sklopljeno ugovora po provedenom postupku javne nabave tijekom prošle godine? (Upisati broj, napomene po potrebi)
GRAD BAKAR 18
GRAD BELI MANASTIR 11
GRAD BELIŠĆE 1
GRAD BENKOVAC 6
GRAD BIOGRAD NA MORU 8
GRAD BJELOVAR 17 ugovora, 9 okvirnih sporazuma
GRAD BUJE 5
GRAD BUZET 15
GRAD CRES 7
GRAD CRIKVENICA 20
GRAD ČABAR 13
GRAD ČAKOVEC 11
GRAD ČAZMA 2
GRAD DARUVAR 4
GRAD DELNICE 7
GRAD DONJA STUBICA 6
GRAD DONJI MIHOLJAC 2
GRAD DRNIŠ 2
GRAD DUBROVNIK 54
GRAD DUGA RESA 3
GRAD DUGO SELO 6
GRAD ĐAKOVO 9
GRAD ĐURĐEVAC 6
GRAD GAREŠNICA 0
GRAD GLINA 6
GRAD GOSPIĆ 8
GRAD GRUBIŠNO POLJE 8
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 1
GRAD HVAR 10
GRAD ILOK 2
GRAD IMOTSKI 2
GRAD IVANEC 7
GRAD IVANIĆ-GRAD 6
GRAD JASTREBARSKO 22
GRAD KARLOVAC 33
GRAD KASTAV 58
GRAD KAŠTELA 16
GRAD KLANJEC 2
GRAD KNIN u 2011. godini pokrenuto 10 postupaka Javne nabave
GRAD KOMIŽA 6
GRAD KOPRIVNICA 18
GRAD KORČULA 2
GRAD KRALJEVICA 4
GRAD KRAPINA 3
GRAD KRIŽEVCI 11
GRAD KRK 12
GRAD KUTINA 7
GRAD KUTJEVO 0
GRAD LABIN 7
GRAD LEPOGLAVA 5
GRAD LIPIK 10
GRAD LUDBREG 1
GRAD MAKARSKA 11
GRAD MALI LOŠINJ 25
GRAD METKOVIĆ 4
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 0
GRAD NAŠICE 13
GRAD NIN 3
GRAD NOVA GRADIŠKA 5
GRAD NOVALJA 19
GRAD NOVI MAROF 4
GRAD NOVI VINODOLSKI 5
GRAD NOVIGRAD 22
GRAD NOVSKA 14
GRAD OBROVAC 4
GRAD OGULIN 9
GRAD OMIŠ 7
GRAD OPATIJA 18
GRAD OPUZEN 1
GRAD ORAHOVICA 17
GRAD OROSLAVJE 1
GRAD OSIJEK 51
GRAD OTOČAC 6
GRAD OTOK 3
GRAD OZALJ 5
GRAD PAG 8
GRAD PAKRAC 7
GRAD PAZIN 7
GRAD PETRINJA 11
GRAD PLETERNICA 8
GRAD PLOČE 17
GRAD POREČ 12
GRAD POŽEGA 15
GRAD PREGRADA 0
GRAD PRELOG 9
GRAD PULA 44
GRAD RAB 8
GRAD RIJEKA 207
Navedeni broj odnosi se na sklopljene ugovore i okvirne sporazume
GRAD ROVINJ 13
GRAD SAMOBOR U trenutku ispunjavanja ovog Upitnika navedeni podaci (za 2011.) nisu bili objavljeni na internet stranci no objavit ćemo ih već danas. Isti podaci za 2012. su objavljeni. Napominjem da su svi ostali podaci, koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi i popratnim propisima je Grad dužan objavljivati, objavljeni.
GRAD SENJ 13
GRAD SINJ 5
GRAD SISAK 50
GRAD SKRADIN 30
GRAD SLATINA 5
GRAD SLAVONSKI BROD 48
GRAD SLUNJ 5
GRAD SOLIN 29
GRAD SPLIT 82
GRAD STARI GRAD 4
GRAD SUPETAR 10
GRAD SVETA NEDELJA 16
GRAD SVETI IVAN ZELINA 0
GRAD ŠIBENIK 34
GRAD TRILJ 2
GRAD TROGIR 18
GRAD UMAG 34 sporazuma
61 ugovor
GRAD VALPOVO 8
GRAD VARAŽDIN 12
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 1
GRAD VELIKA GORICA 47 - ugovori po postupcima JN iz prethodnih godina
-okvirni sporazumi po postupcima iz 2011.i ugovori koji su slijedili iz njih
GRAD VINKOVCI 14
GRAD VIROVITICA 13
GRAD VIS 2
GRAD VODICE 14
GRAD VODNJAN 10
GRAD VRBOVEC 3 UGOVORA I 1 OKVIRNI SPORAZUM
GRAD VRBOVSKO 3
GRAD VRGORAC 8
GRAD VRLIKA 0
GRAD VUKOVAR 29
GRAD ZABOK 4
GRAD ZADAR 25
GRAD ZAGREB 796
GRAD ZAPREŠIĆ 12
GRAD ZLATAR 1
GRAD ŽUPANJA 13
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 1
OPĆINA ANTUNOVAC 1
OPĆINA BABINA GREDA 1
OPĆINA BALE 1
OPĆINA BARBAN 0
OPĆINA BARILOVIĆ 14
OPĆINA BAŠKA 5
OPĆINA BAŠKA VODA 6
OPĆINA BEBRINA 2
OPĆINA BEDEKOVČINA 7
OPĆINA BEDENICA 1
OPĆINA BEDNJA 1
OPĆINA BELICA 0
OPĆINA BEREK 0
OPĆINA BERETINEC 0
OPĆINA BIBINJE 6
OPĆINA BILICE 0
OPĆINA BILJE 2
OPĆINA BISKUPIJA 2
OPĆINA BISTRA 4
OPĆINA BIZOVAC 3
OPĆINA BLATO 5
OPĆINA BOGDANOVCI 0
OPĆINA BOL 1
OPĆINA BOROVO 1
OPĆINA BOSILJEVO 0
OPĆINA BOŠNJACI 2
OPĆINA BRCKOVLJANI 0
OPĆINA BRDOVEC 5
OPĆINA BRELA 1
OPĆINA BRESTOVAC 0
OPĆINA BREZNICA 0
OPĆINA BREZNIČKI HUM 0
OPĆINA BRINJE 6 ugovora (1 okvirni sporazum)
OPĆINA BROD MORAVICE 1
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 0
OPĆINA BRTONIGLA 3
OPĆINA BUDINŠČINA 2
OPĆINA BUKOVLJE 0
OPĆINA CERNA 1
OPĆINA CERNIK 2
OPĆINA CEROVLJE 3
OPĆINA CESTICA 7, 1 okvirni sporazum
OPĆINA CETINGRAD 2
OPĆINA CISTA PROVO 2
OPĆINA CIVLJANE 1
OPĆINA CRNAC 0
OPĆINA ČAČINCI 0
OPĆINA ČAĐAVICA 1
OPĆINA ČAGLIN 3
OPĆINA ČAVLE 19
OPĆINA ČEMINAC 2
OPĆINA ČEPIN 3
OPĆINA DARDA 7
OPĆINA DAVOR 0
OPĆINA DEKANOVEC 1
OPĆINA DESINIĆ 4
OPĆINA DEŽANOVAC 0
OPĆINA DICMO 2
OPĆINA DOBRINJ 12
OPĆINA DOMAŠINEC 0
OPĆINA DONJA DUBRAVA 3
OPĆINA DONJA MOTIČINA 1
OPĆINA DONJA VOĆA 0
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 2
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 3
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 8
OPĆINA DONJI LAPAC 0
OPĆINA DONJI VIDOVEC nije bilo nabave veće od 70 000 kuna
OPĆINA DRAGALIĆ 2
OPĆINA DRAGANIĆ 2
OPĆINA DRAŽ 6
OPĆINA DRENOVCI 7
OPĆINA DRENJE 1
OPĆINA DRNJE 1
OPĆINA DUBRAVA 1 (jedan) Ugovor o koncesiji komunalne djelatnosti
OPĆINA DUBRAVICA 1
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE 8
OPĆINA DUGI RAT 7
OPĆINA DUGOPOLJE 7
OPĆINA DVOR 8 Ugovora po provedenom postupku, a izravnim ugovaranjem 6 ugovora
OPĆINA ĐELEKOVEC 1
OPĆINA ĐULOVAC 2
OPĆINA ĐURĐENOVAC 1
OPĆINA ĐURMANEC 9
OPĆINA ERDUT 0
OPĆINA ERNESTINOVO 1
OPĆINA ERVENIK 4
OPĆINA FARKAŠEVAC 0
OPĆINA FAŽANA 9
OPĆINA FERDINANDOVAC 39
OPĆINA FERIČANCI 0
OPĆINA FUNTANA 3
OPĆINA FUŽINE 1
OPĆINA GALOVAC 0
OPĆINA GARČIN 3
OPĆINA GENERALSKI STOL 0
OPĆINA GOLA  
OPĆINA GORIČAN 0
OPĆINA GORJANI 1
OPĆINA GORNJA RIJEKA 1
OPĆINA GORNJA STUBICA 0
OPĆINA GORNJA VRBA 3
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 0
OPĆINA GORNJI KNEGINEC 2
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 0
OPĆINA GRAČAC 2
OPĆINA GRAČIŠĆE 4
OPĆINA GRADAC 2
OPĆINA GRADEC 0
OPĆINA GRADINA 0
OPĆINA GRADIŠTE 0
OPĆINA GROŽNJAN 3
OPĆINA GUNDINCI 0
OPĆINA GUNJA 4.
OPĆINA GVOZD 0
OPĆINA HERCEGOVAC 0
OPĆINA HLEBINE 0
OPĆINA HRAŠĆINA 1
OPĆINA HRVACE 3
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 0
OPĆINA HUM NA SUTLI 8
OPĆINA IVANKOVO 1
OPĆINA IVANSKA 1
OPĆINA JAGODNJAK 0
OPĆINA JAKOVLJE 4
OPĆINA JAKŠIĆ 1
OPĆINA JALŽABET 2
OPĆINA JANJINA 0
OPĆINA JARMINA www.jarmina.hr
OPĆINA JASENICE 3
OPĆINA JASENOVAC 1
OPĆINA JELENJE 5
OPĆINA JELSA 1
OPĆINA JESENJE 3
OPĆINA JOSIPDOL 5
OPĆINA KALI 0
OPĆINA KALINOVAC 3
OPĆINA KALNIK 2
OPĆINA KAMANJE 0
OPĆINA KANFANAR 5
OPĆINA KAPELA 2 ugovora, 1 postupak javne nabave poništen zbog nedostatka sredstava.
OPĆINA KAPTOL 4
OPĆINA KARLOBAG 3
OPĆINA KAROJBA 0
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI 0
OPĆINA KIJEVO 0
OPĆINA KISTANJE 2
OPĆINA KLAKAR 1
OPĆINA KLANA 0
OPĆINA KLENOVNIK 0
OPĆINA KLINČA SELA 0
OPĆINA KLIS 3
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 1
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 1
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 11
OPĆINA KOLAN 3
OPĆINA KONAVLE 14
OPĆINA KONČANICA  
OPĆINA KONJŠČINA 3
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 2
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 18
OPĆINA KOSTRENA 5
OPĆINA KOŠKA 1
OPĆINA KOTORIBA 1
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 0
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 4
OPĆINA KRAŠIĆ 2
OPĆINA KRAVARSKO 0
OPĆINA KRIŽ 1
OPĆINA KRNJAK 3
OPĆINA KRŠAN 8
OPĆINA KUKLJICA 3
OPĆINA KULA NORINSKA 4
OPĆINA KUMROVEC 1
OPĆINA LANIŠĆE 0
OPĆINA LASINJA 4
OPĆINA LASTOVO 3
OPĆINA LEĆEVICA 0
OPĆINA LEGRAD 2
OPĆINA LEKENIK 4
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ 0
OPĆINA LIPOVLJANI 5
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 1
OPĆINA LIŽNJAN 2
OPĆINA LOBOR 0
OPĆINA LOKVE 2
OPĆINA LOKVIČIĆI 1
OPĆINA LOPAR 3
OPĆINA LOVAS 5
OPĆINA LOVINAC 5
OPĆINA LOVRAN 4
OPĆINA LOVREĆ 0
OPĆINA LUKA 0
OPĆINA LUKAČ 1
OPĆINA LUMBARDA 1
OPĆINA LUPOGLAV 0
OPĆINA LJUBEŠĆICA 3
OPĆINA MAČE 0
U 2012.g. nije bilo postupaka javne nabave.
OPĆINA MAGADENOVAC 2
OPĆINA MAJUR 2
OPĆINA MALA SUBOTICA 5
OPĆINA MALI BUKOVEC 0
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 7
OPĆINA MARČANA 1
OPĆINA MARIJA BISTRICA 5
OPĆINA MARIJA GORICA 2
OPĆINA MARIJANCI 0
OPĆINA MARINA 9
OPĆINA MARKUŠICA 0
OPĆINA MARTIJANEC 1
OPĆINA MARTINSKA VES 1
OPĆINA MARUŠEVEC 1
OPĆINA MATULJI 17
OPĆINA MEDULIN 20
OPĆINA MIHOVLJAN 1
OPĆINA MIKLEUŠ 0
OPĆINA MILNA 5
OPĆINA MLJET 3
OPĆINA MOLVE 12
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 4
OPĆINA MOTOVUN 1
OPĆINA MRKOPALJ 0
OPĆINA MUĆ 0
OPĆINA MURTER-KORNATI 1
OPĆINA NEDELIŠĆE 8
OPĆINA NEGOSLAVCI 0
OPĆINA NEREŽIŠĆA 2
OPĆINA NETRETIĆ 1
OPĆINA NIJEMCI 3
OPĆINA NOVA BUKOVICA 1
OPĆINA NOVA KAPELA 0
OPĆINA NOVA RAČA 2
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC 0
OPĆINA NOVIGRAD 4
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 1
OPĆINA NOVO VIRJE 1
OPĆINA NUŠTAR 2
OPĆINA OKRUG 6
OPĆINA OKUČANI 10
OPĆINA OMIŠALJ 6
OPĆINA OPRISAVCI 0
OPĆINA OPRTALJ 0
OPĆINA OREBIĆ 6
OPĆINA OREHOVICA 0
OPĆINA ORIOVAC 1
OPĆINA ORLE 5
OPĆINA OTOK 0
OPĆINA PAKOŠTANE 3
OPĆINA PAŠMAN 0
OPĆINA PERUŠIĆ 10
OPĆINA PETERANEC 0
OPĆINA PETLOVAC 5 ugovora
OPĆINA PETRIJANEC 0
OPĆINA PETRIJEVCI 1
OPĆINA PETROVSKO 0
OPĆINA PIĆAN 0
OPĆINA PIROVAC 2
OPĆINA PISAROVINA 1 ugovor
OPĆINA PITOMAČA 8
OPĆINA PLAŠKI 0
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA 7
OPĆINA PODBABLJE 3
OPĆINA PODCRKAVLJE 1
OPĆINA PODGORA 10
OPĆINA PODGORAČ 2
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 2
OPĆINA PODRAVSKE  SESVETE 0
OPĆINA PODSTRANA 12
OPĆINA PODTUREN 0
OPĆINA POJEZERJE 3
OPĆINA POKUPSKO 1
OPĆINA POLAČA 1
OPĆINA POLIČNIK 15
OPĆINA POPOVAC 2
OPĆINA POPOVAČA Trenutno nedostupan podatak
OPĆINA POSEDARJE 0
OPĆINA POSTIRA 3
OPĆINA POVLJANA 0
OPĆINA PREKO 0
OPĆINA PRESEKA 1
OPĆINA PRGOMET 3
OPĆINA PRIBISLAVEC 2
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 5
OPĆINA PRIMOŠTEN 15
OPĆINA PRIVLAKA 2
OPĆINA PRIVLAKA 1
OPĆINA PROLOŽAC 2
OPĆINA PROMINA jedan ( na temelju okvirnog sporazuma )
OPĆINA PUČIŠĆA ?
OPĆINA PUNAT 5
OPĆINA PUNITOVCI 1
OPĆINA PUŠĆA 1
OPĆINA RADOBOJ 0
OPĆINA RAKOVEC 2
OPĆINA RAKOVICA 3
OPĆINA RASINJA 6
OPĆINA RAŠA 0
OPĆINA RAVNA GORA 3
OPĆINA RAŽANAC 2
OPĆINA REŠETARI 3
OPĆINA RIBNIK 2
OPĆINA ROGOZNICA 7
OPĆINA ROVIŠĆE 3
OPĆINA RUGVICA 1
OPĆINA RUNOVIĆI 1
OPĆINA RUŽIĆ 2
OPĆINA SABORSKO 0
OPĆINA SALI 1
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 3
OPĆINA SEGET 3
OPĆINA SELCA http://www.selca.hr/pdf/javna-nabava/Obrazac-Pregled_ugovora-2011.pdf
OPĆINA SELNICA 0
OPĆINA SEMELJCI 1
OPĆINA SEVERIN 0
OPĆINA SIBINJ 0
OPĆINA SIKIREVCI 0
OPĆINA SIRAČ 2
OPĆINA SKRAD 4
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC 1
OPĆINA SLIVNO 6
OPĆINA SMOKVICA 1
OPĆINA SOKOLOVAC 1
OPĆINA SOPJE 7
OPĆINA SRAČINEC 0
OPĆINA STANKOVCI 7
OPĆINA STARA GRADIŠKA 4
OPĆINA STARI JANKOVCI 6
OPĆINA STARI MIKANOVCI 1 ugovor (vrijednost više od 70.000,00 kn)
OPĆINA STARIGRAD 8
OPĆINA STARO PETROVO SELO 1
OPĆINA STON 3
OPĆINA STRAHONINEC 1
OPĆINA STRIZIVOJNA 0
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 6
OPĆINA STUPNIK 8 + 1 ugovor temeljem okvirnog sporazuma
OPĆINA SUĆURAJ 2
OPĆINA SUHOPOLJE 5
OPĆINA SUKOŠAN 6
OPĆINA SUNJA 2
OPĆINA SUTIVAN 0
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 4
OPĆINA SV. LOVREČ 0
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 2
OPĆINA SVETA MARIJA 6
OPĆINA SVETA NEDELJA 1 ugovor
OPĆINA SVETI ĐURĐ 1
OPĆINA SVETI ILIJA 0
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 1
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 0
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE 2
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI Tijekom 2011. godine bilo je postupaka javne nabave samo bagatelne vrijednosti.
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 0
OPĆINA SVETVINČENAT 1
OPĆINA ŠANDROVAC 2
OPĆINA ŠENKOVEC 4
OPĆINA ŠESTANOVAC 0
OPĆINA ŠKABRNJA 1
OPĆINA ŠODOLOVCI 2
OPĆINA ŠOLTA 2
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 2
OPĆINA ŠTEFANJE 0
OPĆINA ŠTITAR 0
OPĆINA ŠTRIGOVA 0
OPĆINA TAR-VABRIGA 6
OPĆINA TINJAN 1
OPĆINA TISNO 16
OPĆINA TKON 2
OPĆINA TOMPOJEVCI 1
OPĆINA TOPUSKO 3
OPĆINA TORDINCI 2
OPĆINA TOUNJ 2
OPĆINA TOVARNIK 5
OPĆINA TRIBUNJ 0
OPĆINA TRNAVA 0
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 0
OPĆINA TRPANJ 0
OPĆINA TRPINJA 1
OPĆINA TUČEPI 2
OPĆINA TUHELJ 2
OPĆINA UDBINA 4
OPĆINA UNEŠIĆ 1
OPĆINA VELA LUKA 8
OPĆINA VELIKA 5
OPĆINA VELIKA KOPANICA  
OPĆINA VELIKA LUDINA 2
OPĆINA VELIKA PISANICA 0
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 0
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 1
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 1
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 1
OPĆINA VELIKO TROJSTVO 0
OPĆINA VIDOVEC 3
OPĆINA VILJEVO 2
OPĆINA VINICA 2
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA 8
OPĆINA VIR /
OPĆINA VIRJE 4
OPĆINA VISOKO 0
OPĆINA VIŠKOVCI 0
OPĆINA VIŠKOVO 19
OPĆINA VIŠNJAN 0
OPĆINA VIŽINADA 1
OPĆINA VLADISLAVCI 1
OPĆINA VOĆIN 3
OPĆINA VOĐINCI 0
OPĆINA VOJNIĆ 3
OPĆINA VRATIŠINEC 5
OPĆINA VRBANJA 3
OPĆINA VRBJE 1
OPĆINA VRBNIK 1
OPĆINA VRHOVINE 5
OPĆINA VRPOLJE 5
OPĆINA VRSAR 1
OPĆINA VRSI 5
OPĆINA VUKA 0
OPĆINA ZADVARJE 0
OPĆINA ZAGORSKA SELA 2
OPĆINA ZAGVOZD 2
OPĆINA ZAŽABLJE 0
OPĆINA ZDENCI 1
Male nabave
OPĆINA ZEMUNIK DONJI 12
OPĆINA ZLATAR BISTRICA 2
OPĆINA ZMIJAVCI 2
OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC 0
OPĆINA ŽAKANJE 2
OPĆINA ŽMINJ 0
OPĆINA ŽUMBERAK 1
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 24
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 8
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA 20
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 18
ŽUPANIJA ISTARSKA 28
17 ugovora o javnoj nabavi i
11 ugovora o nabavi na temelju okvirnog sporazuma
ŽUPANIJA KARLOVAČKA 7
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 17
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 7
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 47
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 25
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA Broj sklopljeni ugovora za kalendarsku 2011. g se nalaze na el. Oglasniku J.N. Narodnih novina. 51 ugovor i 6 okvirnih sporazuma
Ovo je stvaran broj sklopljenih ugovora na temelju provedenih postupaka J.N. za 2011. godinu.Ovaj broj nikada nije isti kao u Registru na WEB stranici ili el. Oglasniku J.N.  jer obuhvaća i ugovore sklopljene u 2012. godini za koje je pokrenut postupak J.N. u 2011. godini.
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 7
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 57
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 23
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 76
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 18
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 26
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 5
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 10
ŽUPANIJA ZADARSKA 8
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 18

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Uočeno je da pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju mogućnost objave plana nabave na svojim internetskim stranicama, ali da to ne čine, već da svoje planove nabave dostavljaju Ministarstvu gospodarstva radi objave na Portalu javne nabave. Ovdje treba ukazati na okolnost da je zakonodavac u čl.20.st.7. Zakona o javnoj nabavi predvidio da će javni naručitelj, ukoliko nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostaviti u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama. Stoga, držimo da je jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju vlastitu mrežnu stranicu potrebno dodatno poticati da na istoj objavljuju svoje planove nabave. 
 
Rubrika „Pojedinačni planovi nabave“ na portalu Ministarstva gospodarstva www.javnanabava.hr je u trenutku izrade ovog izvješća sadržavala 143 dokumenta s planovima nabave raznih naručitelja.
Slijedom navedenog, preporučuje se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje planove nabave objavljuju na vlastitim mrežnim stranicama, a tek ako ne postoji takva mogućnost, da planove nabave dostavljaju Ministarstvu gospodarstva radi njihove objave na portalu www.javnanabava.hr.
 
Objava informacija o statusu svih pokrenutih postupaka javnih nabava i svih odluka u postupku provođenja postupaka javne nabave ne prakticira se u dovoljnoj mjeri jer od ukupnog broja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave njih tek nešto više od 230 objavljuje navedene podatke na svojim mrežnim stranicama. U svrhu potpunije primjene načela transparentnosti, preporučuje se svim jedinicama, koje su u mogućnosti, da na svojim mrežnim stranicama objavljuju navedene podatke.
Iz prikupljenih odgovora proizlazi da je 325 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavilo ugovore sklopljene po postupcima javne nabave. Kao što je to slučaj i kod plana nabave, ako naručitelj nema mogućnost objave na mrežnim stranica, dostavit će registar ugovora i okvirnih sporazuma Ministarstvu gospodarstva radi njihove objave na portalu www.javnanabava.hr.
Preporučuje se svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju mogućnost objave plana nabave na svojim mrežnim stranicama da objave i registar ugovora i okvirnih sporazuma.

 

[1] Podaci preuzeti iz Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2011. godinu, Ministarstvo gospodarstva,  
  Uprava za sustav javne nabave, lipanj 2012.
[2] Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi, Vlada Republike Hrvatske, srpanj 2011.
[3] Konačni prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama, Vlada Republike Hrvatske, siječanj  2013.
Zapošljavanje
Zapošljavanje službenika odnosno namještenika u jedinicama lokalne i područne samouprave regulirano je odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11). Članak 17. navedenog zakona propisuje da se javni natječaj obvezno objavljuje u Narodnim novinama, a može se objaviti i u dnevnom ili tjednom tisku.

Nadalje, članak 19. istoimenog zakona propisuje da se u natječaju mora naznačiti internetska stranica na kojoj su, između ostalih informacija, navedeni pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, kao i podatak da će se na prethodno spomenutoj internetskoj stranici objaviti vrijeme održavanja testiranja odnosno provjere znanja i sposobnosti kandidata i to najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Sukladno navedenome, u upitnik su uvrštena sljedeća pitanja:
 • Postoji li na mrežnoj stranici jedinice stranica sa natječajima za zapošljavanje?
 • Da li objave natječaja sadrže najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervjue, informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja?
 • Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice odluke natječajnih komisija?
 • Koliko je natječaja za zapošljavanje provedeno tijekom prošle godine?
 • Koliko je osoba ukupno zaposleno putem natječaja u prošlog godini?
 
  DA NE
Postoji li na mrežnoj stranici jedinice stranica sa natječajima za zapošljavanje? 43,65% 56,35%
Da li objave natječaja sadrže najave i pozive na testiranje, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervjue, informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja? 47,91% 52,09%
Jesu li objavljene na mrežnoj stranici jedinice odluke natječajnih komisija? 16,52% 83,48%

Uvidom u rezultate vidljivo je da samo 43,65% jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svojoj internetskoj stranici ima dio stranice posvećen natječajima za zapošljavanje.

Nadalje, manje od polovice jedinica (47,91%) u objavama natječaja navodi najave i pozive na testiranje, informacije o izvorima za pripremanje kandidata za testiranje, termine za intervjue te informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja. Razlog ovako niskom postotku može biti to što Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11) ne propisuje da objava natječaja mora sadržavati termine za intervjue i informacije o statusu postupka prijama u radni odnos u slučaju obustave natječaja. Zakon također ne propisuje da objave natječaja trebaju sadržavati najave i pozive na testiranje, već samo način obavljanja testiranja (pisano testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada na određenim poslovima). Informacija o načinu obavljanja testiranja mora biti dostupna na internetskoj stranici naznačenoj u tekstu natječaja (članak 19. gore navedenog zakona).

Vrlo mali broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo 16,52%) na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke natječajnih komisija. Razlog tome je najvjerojatnije, kao i u prethodnom slučaju, ne postojanje zakonska obveze.  
NAZIV JEDINICE[1] Koliko je natječaja za zapošljavanje provedeno tijekom prošle godine?
(broj i internetska adresa gdje su objavljeni)
Koliko je osoba ukupno zaposleno putem natječaja u prošloj godini?
GRAD BAKAR 1, http://www.bakar.hr/index.aspx?cl=1120 1
GRAD BENKOVAC 1, www.benkovac.hr 1 pripravnik na neodređeno i 5 bez zasnivanja radnog odnosa - volonteri
GRAD BIOGRAD NA MORU 2 3 vježbenika ( natječaj za 1 radno mjesto je još u tijeku)
GRAD BJELOVAR 1, natječaj je poništen, http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx (NN 42/11),
http://www.bjelovar.hr/natjecaji/
0
GRAD BUJE 4, http://www.buje.hr/index09_natjecaji.asp 3
GRAD CRES 1, www.cres.hr/natječaji 1
GRAD CRIKVENICA 1 1
GRAD ČAZMA 1, www.cazma.hr 1
GRAD DARUVAR 2, www.daruvar.hr 4
GRAD DONJA STUBICA 1 1
GRAD DONJI MIHOLJAC 4, www.donjimiholjac.hr
www.nn.hr
4
GRAD DUBROVNIK 18, www.dubrovnik.hr 18
GRAD ĐURĐEVAC 1, www.djurdjevac.hr 1
GRAD GAREŠNICA 1, www.garesnica.hr 1
GRAD GOSPIĆ 5, www.gospic.hr 5 - 4 vježbenika, 1 službenik na neodređeno vrijeme
GRAD GRUBIŠNO POLJE 0 natječaja, 2 oglasa za zapošljavanje u programu javnih radova 35
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 1 5
GRAD ILOK 9, www.hzz.hr 34
GRAD IMOTSKI 1 3
GRAD IVANEC 3 natječaja, www.ivanec.hr 3
GRAD IVANIĆ-GRAD 2, www.ivanic-grad.hr 1
GRAD KARLOVAC 1 1
GRAD KAŠTELA 3 3
GRAD KNIN 1 putem natječaja i 2 putem Sporazuma o prijemu iz gradske ustanove 1
GRAD KOMIŽA 1, www.komiza.hr 0
GRAD KOPRIVNICA 0 1, natječaj je bio raspisan krajem 2010. godine
GRAD KRALJEVICA 2, www.kraljevica.hr 3
GRAD KRAPINA 1, www.krapina.hr 1
GRAD KRIŽEVCI 2 2
GRAD KRK 2,
http://www.grad-krk.hr/Home.aspx?PageID=361
2
 GRAD KUTINA 1,  www.kutina.hr 1
GRAD KUTJEVO www.hzz.hr 26
GRAD LABIN 3, http://www.labin.hr/node/713
Oglasi, natječaji i odluke objavljuju se na www.labin.hr za vrijeme trajanja provedbe postupka su dostupni, a po završetku se uklanjaju sa navedene stranice, ne postoji arhiva.
3
GRAD LEPOGLAVA 2, www.lepoglava.hr 2
GRAD LIPIK 1 natječaj, 5 oglasa 1
GRAD LUDBREG  4, www.ludbreg.hr 3 - 1 osoba na neodređeno vrijeme, 2 vježbenika, dok je jedan natječaj poništen
GRAD MAKARSKA Ovdje su svi:[2]
http://www.makarska.hr/?show=6&sub=291&starije=1
1 na neodređeno
GRAD MALI LOŠINJ 2, www.mali-losinj.hr 2
GRAD NAŠICE 2, www.nasice.hr 2
GRAD NOVIGRAD 2,
http://www.novigrad.hr/hr/administracija/dokumenti/category/natjecaji_oglasi
2
GRAD NOVSKA 2 2
GRAD OBROVAC 1, www.nn.hr 1
GRAD OGULIN 2, www.ogulin.hr/arhiva oglasa 2
GRAD OMIŠ 2, www.omis.hr 6
GRAD OPATIJA 1 1
GRAD ORAHOVICA 1, www.orahovica.hr 1 na određeno vrijeme
GRAD OTOK 2 36, program dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama
GRAD PAG 3, www.pag.hr /
GRAD PAKRAC 1, www.pakrac.hr Natječaj je proveden za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na natječaj se javio dotadašnji tajnik Grada i broj zaposlenika nije se povećao.
GRAD PAZIN 2 2
GRAD PETRINJA 1, www.petrinja.hr 1 na određeno vrijeme
GRAD PLETERNICA 1, www.pleternica.hr i Narodne novine 1 na pola radnog vremena
GRAD POREČ 1, www.porec.hr 1
GRAD POŽEGA 2, http://www.pozega.hr/Natjecaji/ZAPOSLJAVANJE.html 1+4 vježbenika
GRAD PULA 6, www.pula.hr/Natječaji i nadmetanja 6
GRAD RAB 4, www.rab.hr 3
GRAD RIJEKA 19, www.rijeka.hr
Objavljeni su i u Narodnim novinama odnosno na nadležnoj službi za zapošljavanje.
17 +1 osoba u siječnju 2012.godine
GRAD ROVINJ 4 4
GRAD SAMOBOR 2, www.samobor.hr i u Narodnim novinama 3
GRAD SENJ 1, www.senj.hr 1
GRAD SINJ 1, www.sinj.hr 1
GRAD SISAK 4 4
GRAD SLAVONSKI BROD 5, www.slavonski-brod.hr 1
GRAD SPLIT 14, www.split.hr 15 (6 vježbenika/vježbenica; 9 službenika/službenica)
GRAD SVETA NEDELJA 4 4
Napomena:Natječaj za prijam radnika na održavanju javnih površina – tražena su 2 izvršitelja
Natječaj za prijam ekonomskog referenta započet je krajem 2011. godine, a osoba je raspoređena na radno mjesto 2012.godine
GRAD SVETI IVAN ZELINA 1 1
GRAD ŠIBENIK 3 3
GRAD TROGIR 2, www.hzz.hr 2
GRAD UMAG 7, www.umag.hr 7
GRAD VALPOVO 1 1
GRAD VARAŽDIN 3, http://www.varazdin.hr/natjecaji 4
GRAD VELIKA GORICA 6, www.gorica.hr 6
GRAD VINKOVCI 4 3
GRAD VIROVITICA 2,
http://www.virovitica.hr/kategorija/natjecaji/
2
GRAD VIS 2, www.gradvis.hr 2
GRAD VODICE 6, www.grad-vodice.hr 6
GRAD VODNJAN 2 - www.vodnjan.hr 2
GRAD VRBOVSKO 2 2
GRAD VRGORAC 1 1
GRAD VUKOVAR 3 3
GRAD ZABOK www.hzz.hr 5 volontera - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
GRAD ZADAR 3, www.grad-zadar.hr 3
GRAD ZAGREB 38,
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=6501
76
GRAD ZAPREŠIĆ 1, www.zapresic.hr (arhiva) 1
GRAD ZLATAR 1 2
OPĆINA VIDOVEC 2, www.vidovec.hr 2
OPĆINA  SUHOPOLJE 1, www.suhopolje.hr 1
OPĆINA  ŠKABRNJA 2, natječaji objavljeni u Narodnim novinama 2
OPĆINA ANTUNOVAC 3 3
OPĆINA BABINA GREDA 1, www.babinagreda.com 0
OPĆINA BAŠKA VODA 3, ww.opcinabaskavoda.com
službene stranice HZZ-a
3, sezonski
OPĆINA BEDEKOVČINA 4 - natječaji za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 4 - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)
OPĆINA BIBINJE 1 1
OPĆINA BISTRA 1 (oglas - određeno vrijeme) 1
OPĆINA BOL 1, www.opcinabol.hr
dnevni list 'Slobodna Dalmacija'
1
OPĆINA BRDOVEC 2 2
OPĆINA BRTONIGLA 2, www.brtonigla-verteneglio.hr 2
OPĆINA BUDINŠČINA 1 1 na određeno vrijeme
OPĆINA CESTICA 1, na stranicama HZZ-a 1 na određeno vrijeme
OPĆINA CETINGRAD 1 1
OPĆINA CIVLJANE 1, www.kistanje.hr 1
OPĆINA ČAĐAVICA 2, www.hzz.hr i na oglasnoj ploči općine 3 u javnim radovima i 1 spremačica
OPĆINA ČEPIN 1 1
OPĆINA DESINIĆ 1, Narodne novine 1
OPĆINA DRAGANIĆ 1, www.draganic.hr 1  na određeno vrijeme
OPĆINA DRENOVCI 2 - javni radovi
Oglasne ploče
42
OPĆINA DRNJE 2, www.drnje.hr 2
OPĆINA DUBRAVICA 1 1
OPĆINA ĐURĐENOVAC 1, nova internetska stranica u izradi(objavljeno u Službenom glasniku općine Đurđenovac i javnom glasilu) 1
OPĆINA ERVENIK 1, stranica HZZ-a Šibensko-kninske županije 11- javni radovi
OPĆINA FAŽANA 1, http://fazana.hr/kategorije/cat_view/19-natjeaji 0
OPĆINA FERIČANCI 1, http://www.opcina-fericanci.hr/ 1
OPĆINA FUNTANA 1, www.funtana.hr 1
OPĆINA FUŽINE 4, www.fuzine.hr 3
OPĆINA GALOVAC 0 0, samo u sklopu programa javnih radova - objava oglasa na HZZ-u
OPĆINA GENERALSKI STOL 1, www.generalski-stol.hr.
ww.nn.hr
1
OPĆINA GOLA 1, nije objavljen na web stranici Općine Gola 1
OPĆINA GRAČIŠĆE 3, (1 na određeno i 2 na neodređeno vrijeme) 3 (2 službenika i 1 namještenik)
OPĆINA GRADINA 0 samo osobe za javne radove
OPĆINA GRADIŠTE 3 natječaja za javne radove 22 - javni radovi
OPĆINA GUNJA 2, www.gunja.hr 35, javni radovi 
 OPĆINA JARMINA 2 35
OPĆINA JELENJE 2 natječaja: stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i natječaj za obavljanje poslova javnih radova
www.hzz.hr
6 osoba- pripravnici
6 osoba-javni radovi
OPĆINA JELSA 1, www.jelsa.hr 1
OPĆINA KARLOBAG 1 1
OPĆINA KISTANJE Natječaja: 0
Putem HZZ-a primljena je j1 osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Oglasa: 1 - HZZ - za radnike na javnim radovima
1 - rad bez zasnivanja radnog odnosa
6 - rad na javnim radovima - određeno vrijeme
OPĆINA KLAKAR 1, www.opcinaklakar.hr 1
OPĆINA KLINČA SELA 1 1
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 1 oglas, 0 natječaja 1
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 1 1
OPĆINA KRAVARSKO 4, zapošljavanje putem programa javnih radova i objavljivano putem HZZ-a 5 osoba zaposleno na određeno vrijeme putem programa javnih radova
OPĆINA KRIŽ 1, www.nn.hr,
www.opcina-kriz.hr
1
OPĆINA KRŠAN 1, www.krsan.hr 1 vježbenik
OPĆINA LOVAS 5, www.hzz.hr 22, program javnih radova preko HZZ-a i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
OPĆINA MAČE 2 natječaja za javne radove putem HZZ-a i 1 natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljeni su na stranicama HZZ-a 4 na javnim radovima i 1 osoba na stručno osposobljavanje
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 1,
http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx
1
OPĆINA MARKUŠICA 1 12, javni radovi
OPĆINA MATULJI 2 2
OPĆINA MEDULIN 5, www.medulin.hr 3, od kojih je 1 osoba već bila zaposlena u općini Medulin
OPĆINA MILNA 2, financiranje HZZ-a 2
OPĆINA MOLVE 1, http://www.molve.hr/obavijesti.html 1 - referent - komunalni redar
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 2, www.moscenicka-draga.hr 2
OPĆINA MURTER-KORNATI 0 1 vježbenik po programu HZZ-a
OPĆINA NEREŽIŠĆA 2, www.nerezisca.hr 2
OPĆINA NETRETIĆ 4 - javni radovi i stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa 4 - javni radovi
OPĆINA NOVA BUKOVICA 3, HZZ 7 na određeno vrijeme
OPĆINA NOVA KAPELA 0  35 - javni radovi
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC 2 2
OPĆINA OKUČANI 1 12 na određeno vrijeme u programu Pomoć u kući 
OPĆINA OMIŠALJ 1 1
OPĆINA OPRISAVCI 1 1
OPĆINA PETLOVAC 2 4
OPĆINA PIĆAN 1 1
OPĆINA PITOMAČA 1 javni oglas www.pitomaca.hr 1
OPĆINA PODGORA 0 na neodređeno vrijeme
3 na određeno radno vrijeme
http://www.podgora.hr/opcina/
0 na neodređeno vrijeme
3 na određeno radno vrijeme
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 1 1
OPĆINA PODSTRANA 6, www.podstrana.hr 5
OPĆINA POLIČNIK 2 , www.opcina-policnik.hr 3
OPĆINA POPOVAČA 2, www.popovaca.hr 1
OPĆINA POSEDARJE 1 1
OPĆINA POVLJANA 1, dnevni tisak 0
OPĆINA PREKO 1 oglas 1
OPĆINA PRIMOŠTEN 5, www.primosten.hr 2
OPĆINA PRIVLAKA 1, http://burzarada.hzz.hr 1
OPĆINA RAKOVICA 2 2 na određeno
OPĆINA RAVNA GORA 1, www.hzz.hr 1 na određeno
OPĆINA ROGOZNICA 2 2
OPĆINA RUNOVIĆI 0 20  - javni radovi (objava HZZZ)
OPĆINA RUŽIĆ 0, osim jednog stručnog usavršavanja vježbenika u suradnji sa HZZ-om Šibenik 0
OPĆINA SELCA 2 2
OPĆINA SIRAČ 1 1
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC 2, na stranicama HZZ -a 18
OPĆINA SLIVNO 2 7
OPĆINA SOPJE 3,
2 natječaja - javni radovi
1 natječaj - zapošljavanje vježbenika - volontera
objavljeno na stranicama HZZ – a
6 - javni radovi na 4 mjeseca
5 - javni radovi na 3 mjeseca
1 - volonter vježbenik VSS
OPĆINA STARI JANKOVCI 0 natječaja, 1 oglas za 2 sezonska radnika na HZZO-u 2 radnika na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci
OPĆINA STARO PETROVO
SELO
1 1
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 1, NN br. 91/11, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2198393.html 1
OPĆINA SUNJA 1, www.sunja.hr/Natječaji 1
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 1 1
OPĆINA SVETA MARIJA 0 1  - natječaj u siječnju 2011. godine
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 1, www.svetijurajnabregu.hr 1
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE 1 1
OPĆINA ŠODOLOVCI 1, www.nn.hr 1
OPĆINA ŠTITAR 1 , javni radovi  8 - javni radovi
OPĆINA TAR-VABRIGA 1, www.tar-vabriga.hr i www.nn.hr 1
OPĆINA TISNO 1,  www.tisno.hr 1
OPĆINA TKON 1 1
OPĆINA TORDINCI 1, www.tordinci.com 1
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 0 1
OPĆINA VELA LUKA 3, www.velaluka.hr . 6
OPĆINA VELIKA PISANICA 2 1
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA 1, www.vinodol.hr 1
OPĆINA VIŠKOVO 1, općina je početkom 2012. godine pokrenula novu internetsku stranicu, stoga informacije o natječajima iz proteklog razdoblja više nisu dostupne 1
OPĆINA VIŽINADA 2, www.vizinada.hr 2 namještenika
OPĆINA VLADISLAVCI 0 0, samo osobe za javne radove
OPĆINA VRATIŠINEC 0 0, samo osobe za javne radove
OPĆINA VRBANJA 0 natječaja, samo oglas za obavljanje poslova javnih radova koji je objavljen na stranicama općine, HZZ-a i oglasnim pločama 0, samo osobe za javne radove
OPĆINA ZAGVOZD 0 2
OPĆINA ZLATAR BISTRICA 1, www.zlatar-bistrica.hr 0
OPĆINA ŽAKANJE 5, javni radovi 5 - javni radovi
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
 
2,
http://www.edubrovnik.org/
kolumna 'Natječaji i pozivi'
2,
http://www.edubrovnik.org/
kolumna 'Natječaji i pozivi'
ŽUPANIJA ISTARSKA 7, www.istra-istria.hr
www.nn.hr
www.hzz.hr
8 - 5 na neodređeno + 3 vježbenika
ŽUPANIJA KARLOVAČKA 1 2
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
 
3 3, od toga 1 na određeno
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 0 2011. godine zaposlena je 1 osoba na temelju natječaja raspisanog u prosincu 2010. godine.
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 1, www.licko-senjska.hr, NN br. 18/12 i HZZ, PS Gospić 2
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 1 1
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 4, www.pgz.hr ukupno 12 (3 novozaposlena i 9 pročelnika iz reda poostojećih zaposlenika)
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 2 4
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 3 ,
http://www.dalmacija.hr/SD%C5%BDInfo/Natje%C4%8Daji/tabid/300/currentpage/4/Default.aspx

http://www.dalmacija.hr/SD%C5%BDInfo/Natje%C4%8Daji/tabid/300/currentpage/5/Default.aspx
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 2 2
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 1,  www.nn.hr za  zasnivanje tradnog odnosa,
1 javni poziv za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanaj radnog odnosa www.vpz.hr
1 + 7 osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivananja radnog odnosa
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
 
1,
http://www.vusz.hr/info/natjecaji-vukovarsko-srijemske-zupanije
1
ŽUPANIJA ZADARSKA 2 natječaja i 1 oglas,
www.zadarska-zupanija.hr
(1 osoba na temelju natječaja objavljenog u 2011. godini). Tijekom 2011. godine na radna mjesta, a temeljem javnih natječaja započetih 2010. godine, raspoređene su 3 osobe od čega 1 na neodređeno, a 2 na određeno vrijeme
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 4 4
 
U 2011. godini 213 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je provelo barem jedan postupak zapošljavanja, od čega je 16 jedinica istaknulo da se radilo o zapošljavanju putem javnih radova, 4 jedinice su zapošljavale putem stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, dok je 6 jedinica provelo natječaje i za zapošljavanje putem javnih radova i natječaje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Dvije jedinice zapošljavale su u sklopu programa dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama, a dvije jedinice zapošljavale su radnike za sezonski rad. Jedna jedinice navela je da je provodila  natječaj za zapošljavanje financirano od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali bez navođenja radi li se o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, javnim radovima ili nekom drugom programu.

Također, neke jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uz podatak o broju provedenih natječaja u 2011. godini nisu navele internetsku stranicu gdje su navedeni natječaji bili objavljeni, iako je to od njih zatraženo.
 
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Rezultati pokazuju da, u pogledu zapošljavanja, postoji još puno prostora za povećanje transparentnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prvenstveno je potrebno nadograditi internetske stranice jedinica na način da postoji posebna rubrika, odnosno podstranica s objavama natječaja za zapošljavanje, kao i svim dodatnim informacijama o provedbi postupaka natječaja koje će se pravovremeno objavljivati.

Također, u svrhu što veće transparentnosti prilikom zapošljavanja preporučuje se jedinicama da na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama objavljuju odluke natječajnih komisija. 


 
[1] Prikazane su samo one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dostavile tražene podatke te jedinice koje su u 2011. godini provodile natječaje za zapošljavanje odnosno zapošljavale. Odgovori su prikazani na način na koji su ih jedinice dostavile.
[2] Umjesto davanja traženog odgovora na pitanje, Makarska je priložila poveznicu na internetsku stranicu na kojoj su, osim natječaja za zapošljavanje, navedeni i razni drugi natječaji (za prodaju zemljišta, davanje u zakup, itd.), oglasi i javni pozivi. 
Financijsko upravljanje i kontrola

Financijsko upravljanje i kontrola, kao dio sustava unutarnjih financijskih kontrola, predstavlja sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.
 
Koncept unutarnjih financijskih kontrola, poznat pod kraticom PIFC – Public Internal Financial Control – razvila je Europska komisija s ciljem da zemljama kandidatkinjama za pristupanje Europskoj uniji pomogne u unaprijeđenju upravljanja javnim sredstvima ugradnjom viših standarda kontrole u procese upravljanja.
 
PIFC sustav se sastoji od dvije komponente:

 • financijskog upravljanja i kontrole, te
 • unutarnje revizije 

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave postavljeno je putem upitnika pet pitanja koja se odnose na provedbu načela transparentnosti u sustavu financijskog upravljanja i kontrole.
 
Vrlo je važna dostupnost svim građanima organizacijska struktura jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je stoga postavljeno pitanje: 

 • Je li na Internet stranicama dostupna organizacijska struktura jedinice i svi kontakti rukovodećih osoba (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, telefon, fax)? 

U financijskom upravljanju i kontroli od izrazitog je značaja upravljačka odgovornost čelnika korisnika proračuna, a ista je određena Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj: 141/2006 – nastavno: Zakon o PIFC-u) u članku 7. st.1. gdje se navodi i opseg odgovornosti, pa je tako čelnik odgovoran za:

 1. uspostavu prikladnog, učinkovitog i djelotvornog sustava financijskog upravljanja i kontrola,
 2. izradu i provedbu strateških i drugih planova kao i programa za ostvarivanje općih i posebnih ciljeva korisnika proračuna,
 3. zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim i drugim sredstvima,
 4. određivanje i ostvarivanje ciljeva organizacije, upravljanje rizicima i uvođenje odgovarajućih i učinkovitih unutarnjih kontrola u skladu s odredbama ovoga Zakona i međunarodnim standardima unutarnje kontrole,
 5. uspostavu linija izvješćivanja u skladu s prenesenim ovlastima i odgovornostima,
 6. kompetentnost svih zaposlenika za obavljanje zadaća u skladu s financijskim upravljanjem i kontrolama.

S obzirom na istaknutu važnost navedenog sadržaja, u upitniku je postavljeno pitanje:

 • Jesu li definirane službene ovlasti odgovornih osoba za upravljanje financijskim sredstvima koja su im potrebna za realizaciju aktivnosti iz njihove nadležnosti? 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bi trebale imati i definirane pisane procedure upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnošću službenika, sve u cilju učinkovitijeg i transparentnijeg provođenja financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru. Navedena materija nije zakonski regulirana odredbama Zakona o PIFC-u niti postojećim podzakonskim propisima, na što se odnosi postavljeno pitanje:

 • Ima li jedinica definirane pisane procedure upravljanja  ljudskim potencijalima i kompetentnošću službenika (prava i obveze zaposlenika izvan upitnika)? 

Za transparentnost financijskog upravljanja i kontrole bitno je da sustav ima i vlastitu samoprocjenu, pa je tako člankom 8. st. 1. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj: 130/2011) određeno da sam korisnik proračuna treba procijeniti prikladnost i učinkovitost financijskog upravljanja i kontrola.
 
Cilj je da samoprocjenom financijskog upravljanja i kontrola korisnik proračuna utvrdi postojeće stanje sustava unutarnjih kontrola, nedostatke u sustavu i potrebna poboljšanja te aktivnosti koje će poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nedostataka, pa je glede navedenog postavljeno pitanje:

 • Je li za 2011. godinu provedena samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola (primjerice, popunjen upitnik za samoprocjenu FUIK; izrađen obrazac GI-FUIK i slično)? 

Završno, uređena je Izjava o fiskalnoj odgovornosti te je Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj: 78/2011: - nastavno Uredba) propisano člankom 3. st. 1. da čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik jedinice lokalne samouprave i čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave Izjavom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava, pa je upitnikom postavljeno pitanje:

 • Je li jedinica sastavila Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sa svim prilozima te istu dostavila resornom ministarstvu  na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11)?
 

 
 

 DA

 NE

 Je li na internet stranicama dostupna organizacijska struktura jedinice i svi kontakti rukovodećih osoba (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.)?

 85,07 %

 14,93 %

Jesu li definirane službene ovlasti odgovornih osoba za upravljanje financijskim sredstvima koja su im potrebna za realizaciju aktivnosti iz njihove nadležnosti?

 47,22 %

 55,78 %

Ima li jedinica definirane pisane procedure upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnošću službenika (prava i obveze zaposlenika izvan ovog upitnika)?

 26,39 %

 73,61 %

Je li za 2011. godinu provedena samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola (primjerice, popunjen upitnik za samoprocjenu FUIK;  izrađen obrazac GI-FUIK i slično)?

 28,47%

 71,53 %

Je li jedinica sastavila Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sa svim prilozima te istu dostavila resornom ministarstvu na temelju Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11)?

 97,22 %

 2,78 %ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Koncept unutarnjih kontrola u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu financijskog upravljanja i kontrole, proveden je parcijalno, s različitom uspješnošću jer su samo mjere dostupnosti organizacijske strukture jedinice na internet stranicama (85,07%) i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te dostavljanje iste resornom ministarstvu (97,22 %) provedene na zadovoljavajući način.
 
Iz navedenih razloga preporuča se provedba istoga na područjima definiranja službenih ovlasti odgovornih osoba za upravljanje financijskim sredstvima te provedbe samoprocjene sustava.
Unutarnja revizija

Unutarnja revizija, u svojoj osnovi, dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, i to u funkciji procjene njegove prikladnosti. Neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti poboljšanja poslovanja korisnika proračuna te pomaže korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja procesa rizicima, kontrola i gospodarenja.
 
Cilj unutarnje revizije je pružanje određene sigurnosti čelnicima korisnika proračuna da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, ekonomična i dosljedna u odnosu na opće priznate standarde i nacionalno zakonodavstvo.
 
Korisnici proračuna obvezni su uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od sljedećih načina prema odredbi članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj: 141/06; - nastavno Zakon o PIFC-u): ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju izrav­no odgovorne čelniku korisnika proračuna ili imenovanjem unutarnjeg revizora izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna; osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju na prijedlog više korisnika proračuna, uz prethodnu suglasnost ministra financija, te sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s mjerodavnim ministarstvom/institucijom te jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija
 
U skladu s odredbama Zakona o PIFC-u i Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine« broj: 35/08 – nastavno Pravilnik), (čl. 2. Pravilnika) sva ministarstva, središnji državni uredi, izvanproračunski zavodi, županije, Grad Zagreb, županijska središta i gradovi s više od 35.000 stanovnika obvezni su ustrojiti neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju.
 
Osim navedenih korisnika proračuna, sukladno čl. 3 Pravilnika, unutarnju su reviziju, ustrojavanjem neovisne jedinice izravno odgovorne čelniku korisnika proračuna, obavezni uspostaviti i korisnici koji zapošljavaju više od 50 zaposlenika, a imaju godišnje rashode i izdatke veće od 30.000.000,00 kuna, ili korisnici čije je područje poslovanja visokorizično, a obav­ljanje zadaća specifično, pa iako ne zadovoljavaju neki od prethodno navedenih kriterija, odluku o obvezi ustrojavanja jedinice donosi ministar financija.
 
Jedinica za unutarnju reviziju u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ustrojava se kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovis­na od drugih upravnih tijela, izravno i isključivo odgovorna čelniku korisnika proračuna (čl. 11. st. 1. Pravilnika).
 
Imenovani unutarnji revizor u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u pravilu se postavlja na izdvojeno radno mjesto neposredno do čelnika korisnika proračuna, ili u upravnom odjelu ili službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku korisnika proračuna
 
Člankom 12. Pravilnika propisano je da voditelja jedinice za unutarnju reviziju, odnosno imenovanog unutarnjeg revizora u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, imenuje čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
S obzirom na navedeno, upitnikom su postavljena pitanja:

 • Je li organizacijski uspostavljena funkcija unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom (uzimajući u obzir kriterije za uspostavu  iz čl. 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN, 35/08))?
 • Je li imenovan voditelj unutarnje revizije?        

Člankom 18. Zakona o PIFC-u propisano je da i voditelj i unutarnji revizori moraju ispunjavati određene uvjete, a to su:

 1. visoka stručna sprema,
 2. uvjeti propisani za prijam u državnu službu,
 3. stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, koje se stječe prema programu izobrazbe i naputku koji donosi ministar financija. 

Unutarnji revizori koji su stekli certifikat ovlaštenog revizora, mogu steći stručno ovlaštenje ministra financija nakon provjere znanja, odnosno polaganja ispita, a što provodi Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija u skladu s programom iz točke c) stavka 1. članka 18. Zakona o PIFC-u.
 
 Voditelj jedinice za unutarnju reviziju također mora ispunjavati uvjete propisane već navedenim člankom 18. Zakona o PIFC-u, mora imati najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje dvije godine na poslovima revizije
 
S obzirom na navedeno, upitnikom je postavljeno pitanje:

 • Jesu li voditelj i unutarnji revizori stručno ovlašteni kako je uređeno Zakonom? 

Unutarnja revizija dužna je napraviti procjenu rizika, pa je tako člankom 11. st. 1 Zakona o PIFC-u utvrđeno je da je upravljanje rizicima cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve korisnika proračuna, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.
 
Unutarnja revizija, kao dio sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola i u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, što je propisano čl. 16. st. 2. toč. a) Zakona o PIFC-u, dok je u st. 3. navedenog članka izričito navedeno da unutarnja revizija obuhvaća i procjenu rizika.
 
Međutim, ne postoji zakonska obveza odnosno izravna odredba da se prilikom procjene prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola obuhvati odnosno uključi u procjenu rizika i rizik korupcije, iako bi terminologija čl. 11. st. 1. Zakona o PIFC-u da je „upravljanje rizicima cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika“ neizravno podrazumijevala uključivanje u procjenu rizika i korupciju.
 
S obzirom na navedeno, upitnikom je postavljeno pitanje:

 • Je li unutarnja revizija napravila procjenu rizika i uključila u procjenu rizik korupcije?
 
 

 DA

 NE

 Je li organizacijski uspostavljena funkcija unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom (uzimajući u obzir kriterije za uspostavu iz čl.3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN, 35/08))?

 18,75 %

 81,25 %

 Je li imenovan voditelj unutarnje revizije?

 17,91 %

 82,09 %

 Jesu li voditelj i unutarnji revizori stručno ovlašteni kako je uređeno Zakonom?

 15,01 %

 84,99 %

 Je li unutarnja revizija napravila procjenu rizika i uključila u procjenu rizik korupcije?

 6,63%

 93,37%


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
U dijelu unutarnje revizije (napominje se da su podaci skupni te uključuju i one jedinice za koje ne postoji zakonska obveza) u najvećem broju jedinica (oko 80%) koncept unutarnjih kontrola je ostao neproveden, pa primjerice tako u 81,25% jedinica nije organizacijski uspostavljena funkcija unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom, u 82,09% nije uopće imenovan voditelj unutarnje revizije, a u čak 93,37% slučajeva unutarnja revizija nije napravila procjenu rizika niti uključila u procjenu rizik korupcije.
 
Slijedom navedenoga ukazuje se kao nužno potrebno prvenstveno uspostaviti učinkovit sustav unutarnje revizije, implementirajući predviđene mjere i putem stručno 

Sponzorstva i donacije
Donacija i sponzorstvo su dva različita pojma. Naime, pojam donacije nije reguliran pozitivnim pravnim propisima kao takav. Najbliži, a regulirani pojam je pojam darovanja kojeg definira Zakon o obveznim odnosima Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11 u  članku 479: „Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.“

Donacija može biti u novcu, stvarima ili uslugama. Za donatora (darovatelja) ona predstavlja trošak (izdatak) koji, u smislu Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12) može biti i porezno priznati rashod ako je učinjena. Članak 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit regulira da trošak darovanja može biti porezno priznati rashod ako zadovolji uvjet da se radi o davanju u naravi ili novcu, da je učinjeno u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako je veće od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. S druge strane, sponzoriranje se odnosi na davanje „novčanih ili drugih sredstava (dobara ili usluga) za održavanje određenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, sportskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, sportski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, turniri, knjige) ili potporu poznatim osobama (sportašima, pjevačima). Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu (reklamu) vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova i sl.“[1]Sponzoru se takav trošak prema Zakonu o porezu na dobit priznaje u potpunosti (trošak promidžbe) i nema nikakve veze sa tretmanom troška donacije.

Na pitanja vezana uz davanje sponzorstava i donacija jedinice su se izjašnjavale na razne načine. Posebice u odnosu na pitanje o njihovoj visini. U tablici koja slijedi nalaze se odgovori na pitanja na koja su jedinice odgovarale pozitivno ili negativno.
 
  DA NE
Postoji li javno objavljena pisana procedura za davanja sponzorstava i donacija (npr. udrugama)? 22.78% 77.22%
Postoji li  javno objavljen popis korisnika i visina iznosa dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava i donacija iz proračuna? 31.08% 68.92%

Budući da su na pitanje o visini sponzorstava i donacije odgovorile neke jedinice, ovdje se iznose podaci za one koje daju sponzorstva i donacije i koji su ih i prikazali. Napominje se da su se jedinice služile raznim odgovorima u izbjegavanju odgovora na ovo pitanje, pa se za detalje vezane uz ovo pitanje upućuje na konkretan upitnik pojedine jedinice. Slijedi i pojedinačni prikaz odgovora onih jedinica koje su na transparentan način prikazale vrijednosti, prema abecednom redu:
 
GRAD  LUDBREG 1.603.275,00 kn
GRAD BAKAR 164.747,27 kn
GRAD BENKOVAC 1.562.370,00 kn
GRAD BIOGRAD NA MORU 3.925,119,90 kn
GRAD BJELOVAR 84.236,10 kn
GRAD BUJE 2.784.398,00 kn
GRAD BUZET 5.446.727,25 kn
GRAD CRES 1.422.135,70 kn
GRAD CRIKVENICA 3.721.371,88 kn
GRAD ČABAR 1.442.700,00 kn
GRAD ČAZMA 1.800.000,00 kn
GRAD DARUVAR 8.749.873,00 kn
GRAD DELNICE 7.549.732,79 kn
GRAD DONJA STUBICA 1.707.614,95 kn
GRAD DRNIŠ 100.000,00 kn
GRAD DUBROVNIK 1.000.000,00 kn
GRAD DUGA RESA 1.350.044,19 kn
GRAD DUGO SELO 7.958.579,00 kn
GRAD ĐURĐEVAC 1.824.796,62 kn
GRAD GAREŠNICA 62.482,16 kn
GRAD GLINA 1.565.952,39 kn
GRAD GOSPIĆ 4.063 438,00 kn
GRAD HVAR 3.807.456,13 kn
GRAD ILOK 2.064.239,00 kn
GRAD IVANEC 2.529.418,00 kn
GRAD IVANIĆ-GRAD 6.537.542,00 kn
GRAD JASTREBARSKO 5.143.866,22 kn
GRAD KARLOVAC 11.886.676,82 kn
GRAD KASTAV 59.233,36 kn
GRAD KLANJEC 615.798,00 kn
GRAD KNIN 2.553.396,68 kn
GRAD KOMIŽA 20.000,00 kn
GRAD KOPRIVNICA 10.239.963,36 kn
GRAD KORČULA 19.746.852,95 kn
GRAD KRALJEVICA 693.000,00 kn
GRAD KRAPINA 1.716.800,00 kn
GRAD KRIŽEVCI 233.682,00 kn
GRAD KRK 277.210,88 kn
GRAD LABIN 3.044.800,00 kn
GRAD MALI LOŠINJ 3.074.000,00 kn
GRAD METKOVIĆ 3.013.334,00 kn
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 676.561,31 kn
GRAD NAŠICE 5.809.497,87 kn
GRAD NIN 984.670,52 kn
GRAD NOVA GRADIŠKA 3.756.220,00 kn
GRAD NOVALJA 33.000,00 kn
GRAD NOVI MAROF 533.771,88 kn
GRAD NOVI VINODOLSKI 1.790.630 ,26 kn
GRAD NOVSKA 4.275.171,08 kn
GRAD OBROVAC 1.384.000,00 kn
GRAD OGULIN 5.296.559,81 kn
GRAD OPATIJA 1.543.310,00 kn
GRAD ORAHOVICA 1.781.316,00 kn
GRAD OROSLAVJE 1.040.000,00 kn
GRAD OSIJEK 31.425.023,10 kn
GRAD OTOČAC 237.812,96 kn
GRAD OTOK 1.847.899,00 kn
GRAD PAG 109.955,65 kn
GRAD PAKRAC 2.926.624,88 kn
GRAD PAZIN 149.925,49 kn
GRAD POREČ 3.612.740,38 kn
GRAD PREGRADA 378.175,80 kn
GRAD PRELOG 1.691.061,50 kn
GRAD PULA 2.006.035,00 kn
GRAD RAB 3.105.632,67 kn
GRAD RIJEKA 28.906.064,55 kn
GRAD ROVINJ 1.051.362,21 kn
GRAD SENJ 459.274,85 kn
GRAD SINJ 233.000,00 kn
GRAD SISAK 23.647.830,18 kn
GRAD SKRADIN 680.634,89 kn
GRAD SLATINA 1.417.364,70 kn
GRAD SLAVONSKI BROD 3.202.246,00 kn
GRAD SLUNJ 1.954.971,75 kn
GRAD SOLIN 13.107.000,00 kn
GRAD SPLIT 1.855.300,34 kn
GRAD SVETA NEDELJA 4.266.758,00 kn
GRAD SVETI IVAN ZELINA 1.713.500,00 kn
GRAD ŠIBENIK 6.884.392,58 kn
GRAD TRILJ 37.800,00 kn
GRAD TROGIR 6.143.820,00 kn
GRAD UMAG 11.646.088,51 kn
GRAD VALPOVO 2.264.505,00 kn
GRAD VARAŽDIN 1.090.000,00 kn
GRAD VELIKA GORICA 13.310.400,00 kn
GRAD VINKOVCI 350.239,64 kn
GRAD VIROVITICA 3.449.812,68 kn
GRAD VIS 200.000,00 kn
GRAD VODNJAN 2.000,00 kn
GRAD VRBOVEC 3.333.170,11 kn
GRAD VRBOVSKO 1.921.826,00 kn
GRAD VRLIKA 60.000,00 kn
GRAD VUKOVAR 219.932,36 kn
GRAD ZABOK 3.130.856,35 kn
GRAD ZADAR 2.236.677,45 kn
GRAD ZAPREŠIĆ 6.419.824,14 kn
OĆINA VIDOVEC 30.000,00 kn
OPĆINA  SUHOPOLJE 338.000,00 kn
OPĆINA  VUKA 16.000,00 kn
OPĆINA ANTUNOVAC 646.350,00 kn
OPĆINA BARBAN 1.339.364,00 kn
OPĆINA BARILOVIĆ 284.770,00 kn
OPĆINA BAŠKA 1.193.045,07 kn
OPĆINA BAŠKA VODA 2.077.654,65 kn
OPĆINA BEBRINA 242.000,00 kn
OPĆINA BEDEKOVČINA 1.368.811,00 kn
OPĆINA BEDENICA 265.964,00 kn
OPĆINA BELICA 285.634,21 kn
OPĆINA BERETINEC 350.000,00 kn
OPĆINA BIBINJE 600.431,00 kn
OPĆINA BILICE 185.426,00 kn
OPĆINA BISTRA 1.054,044,12 kn
OPĆINA BLATO 796.168,00 kn
OPĆINA BOGDANOVCI 420.671,00 kn
OPĆINA BOROVO 705.373,20 kn
OPĆINA BOSILJEVO 32.000,00 kn
OPĆINA BOŠNJACI 537.169 ,00
OPĆINA BRCKOVLJANI 1.214.769,64 kn
OPĆINA BRDOVEC 966.182,33 kn
OPĆINA BRELA 890.342,06 kn
OPĆINA BRESTOVAC 50.194,00 kn
OPĆINA BREZNICA 265.000,00 kn
OPĆINA BREZNIČKI HUM 165.150,00 kn
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 241.700,00 kn
OPĆINA BUDINŠČINA 221.300,00 kn
OPĆINA BUKOVLJE 97.433,00 kn
OPĆINA CERNA 699.991,00 kn
OPĆINA CERNIK 551.250,00 kn
OPĆINA CEROVLJE 73.188,00 kn
OPĆINA CESTICA 870.159,79 kn
OPĆINA CETINGRAD 205.000,00 kn
OPĆINA CISTA PROVO 100.000,00 kn
OPĆINA CIVLJANE 33.800,00 kn
OPĆINA CRNAC 520.409,62 kn
OPĆINA ČAČINCI 998.855,94 kn
OPĆINA ČAĐAVICA 318.897,00 kn
OPĆINA ČAVLE 3.726.750,00 kn
OPĆINA ČEMINAC 437.090,00 kn
OPĆINA ČEPIN 4.660.000,00 kn
OPĆINA DARDA 1.204,399,92 kn
OPĆINA DAVOR 140.000,00 kn
OPĆINA DEKANOVEC 80.722,43 kn
OPĆINA DEŽANOVAC 4.400,00 kn
OPĆINA DICMO 322.000,00 kn
OPĆINA DOBRINJ 1.777.760,32 kn
OPĆINA DOMAŠINEC 173.000,00 kn
OPĆINA DONJA DUBRAVA 267.145,00 kn
OPĆINA DONJA VOĆA 141.040,00 kn
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI 644.500,00 kn
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 649.930,22 kn
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 116.100,00 kn
OPĆINA DONJI VIDOVEC 121.143,25 kn
OPĆINA DRAGANIĆ 418.347,79 kn
OPĆINA DRAŽ 1.040.930,00 kn
OPĆINA DRENOVCI 382.590,15 kn
OPĆINA DRNJE 216.483,84 kn
OPĆINA DUBRAVA 290.000,00 kn
OPĆINA DUBRAVICA 92.000,00 kn
OPĆINA DUGI RAT 201.700,00 kn
OPĆINA DUGOPOLJE 12.611.000,00 kn
OPĆINA ĐULOVAC 210.690,00 kn
OPĆINA ĐURĐENOVAC 1.080.548,69 kn
OPĆINA ĐURMANEC 148.720,83 kn
OPĆINA ERDUT 2.904.487,00 kn
OPĆINA ERNESTINOVO 7.000,00 kn
OPĆINA FARKAŠEVAC 131.800,00 kn
OPĆINA FAŽANA 1.469.000,00 kn
OPĆINA FERDINANDOVAC 1.029.503,48 kn
OPĆINA FERIČANCI 677.811,13 kn
OPĆINA FUNTANA 28.763,79 kn
OPĆINA FUŽINE 40.021,78 kn
OPĆINA GARČIN 782.772,00 kn
OPĆINA GENERALSKI STOL 7.000,00 kn
OPĆINA GORIČAN 273.420,00 kn
OPĆINA GORJANI 82.014,22 kn
OPĆINA GORNJA RIJEKA 72.677,00 kn
OPĆINA GORNJA STUBICA 572.920,08 kn
OPĆINA GORNJA VRBA 470.903,00 kn
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 214.381,00 kn
OPĆINA GORNJI KNEGINEC 244.600,00 kn
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 188.880,83 kn
OPĆINA GRAČAC 764.330,00 kn
OPĆINA GRADAC 784.677,00 kn
OPĆINA GRADINA 812.736,00 kn
OPĆINA GVOZD 1.186.559,13 kn
OPĆINA HERCEGOVAC 121.500,00 kn
OPĆINA HLEBINE 243.371,65 kn
OPĆINA HRAŠĆINA 107.500,00 kn
OPĆINA HRVACE 1.799.385,00 kn
OPĆINA HRVATSKA DUBICA 43.000,00 kn
OPĆINA HUM NA SUTLI 427.466,67 kn
OPĆINA IVANKOVO 770.244,00 kn
OPĆINA IVANSKA 8.500,00 kn
OPĆINA JAGODNJAK 423.000,00 kn
OPĆINA JAKOVLJA 315.672,00 kn
OPĆINA JAKŠIĆ 780.037,05 kn
OPĆINA JALŽABET 320.000,00 kn
OPĆINA JASENICE 346.978,00 kn
OPĆINA JASENOVAC 492.869,00 kn
OPĆINA JELENJE 1.424.000,00 kn
OPĆINA JESENJE 463.062,00 kn
OPĆINA JOSIPDOL 573.861,00 kn
OPĆINA KALI 121.915,57 kn
OPĆINA KALNIK 28.642,41 kn
OPĆINA KAMANJE 120.743,00 kn
OPĆINA KAPELA 280.000,00 kn
OPĆINA KAPTOL 555.089,90 kn
OPĆINA KARLOBAG 296.146,00 kn
OPĆINA KAROJBA 34.684,00 kn
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI 275.194,44 kn
OPĆINA KIJEVO 198.890,00 kn
OPĆINA KISTANJE 581.546,00 kn
OPĆINA KLAKAR 70.000,00 kn
OPĆINA KLANA 693.421,61 kn
OPĆINA KLENOVNIK 455.409,00 kn
OPĆINA KLINČA SELA 1.136 928,58 kn
OPĆINA KLIS 2.121.758,00 kn
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 1.460.364,07 kn
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 480.000,00 kn
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 1.479.806,00 kn
OPĆINA KOLAN 466.600,61 kn
OPĆINA KONAVLE 6.600.517,00 kn
OPĆINA KONJŠČINA 193.482,50 kn
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 288.913,00 kn
OPĆINA KOSTRENA 3.645.907,00 kn
OPĆINA KOŠKA 25.500,00 kn
OPĆINA KOTORIBA 358.894,20 kn
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 304.997,00 kn
OPĆINA KRAŠIĆ 200.000,00 kn
OPĆINA KRAVARSKO 219.133,00 kn
OPĆINA KRIŽ 2.384.360,52 kn
OPĆINA KRŠAN 2.105.688,56 kn
OPĆINA KULA NORINSKA 524.700,00 kn
OPĆINA LASINJA 261.017,30 kn
OPĆINA LEĆEVICA 13.962,00 kn
OPĆINA LEGRAD 299.552,29 kn
OPĆINA LEKENIK 39.569,70 kn
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ 60.000,00 kn
OPĆINA LIPOVLJANI 635.052,00 kn
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 61.793,00 kn
OPĆINA LIŽNJAN 1.047.684,00 kn
OPĆINA LOBOR 768.951,51 kn
OPĆINA LOKVE 33.000,00 kn
OPĆINA LOKVIČIĆI 11.000,00 kn
OPĆINA LOPAR 20.517,00 kn
OPĆINA LOVAS 93.691,62 kn
OPĆINA LOVINAC 437.290,76 kn
OPĆINA LOVRAN 1.448.648,00 kn
OPĆINA LOVREĆ 365.000,00 kn
OPĆINA LUMBARDA 371.318,17 kn
OPĆINA LUPOGLAV 189.198,00 kn
OPĆINA LJUBEŠĆICA 403.500,00 kn
OPĆINA MAČE 130.966,70 kn
OPĆINA MAGADENOVAC 30.000,00 kn
OPĆINA MAJUR 120.000,00 kn
OPĆINA MALA SUBOTICA 438.360,00 kn
OPĆINA MALI BUKOVEC 100.685,94 kn
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 1.917.607,00 kn
OPĆINA MARČANA 3.944.491,01 kn
OPĆINA MARIJA GORICA 521.251,43 kn
OPĆINA MARINA 243.359,00 kn
OPĆINA MARKUŠICA 50.000,00 kn
OPĆINA MARTINSKA VES 15.000,00 kn
OPĆINA MARUŠEVEC 8.879,11 kn
OPĆINA MATULJI 178.228,00 kn
OPĆINA MEDULIN 4.014.196,00 kn
OPĆINA MIHOVLJAN 177.499,51 kn
OPĆINA MIKLEUŠ 182.708,42 kn
OPĆINA MOLVE 1.728.986,00 kn
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 643.230,41 kn
OPĆINA MOTOVUN 47.372,28 kn
OPĆINA MRKOPALJ 883.043,09 kn
OPĆINA MUĆ 608.000,00 kn
OPĆINA MURTER-KORNATI 634.538,00 kn
OPĆINA NEDELIŠĆE 5.110.082,00 kn
OPĆINA NEGOSLAVCI 230.025,00 kn
OPĆINA NETRETIĆ 1.072.615,26 kn
OPĆINA NIJEMCI 2.038.168,25 kn
OPĆINA NOVA KAPELA 568.179,00 kn
OPĆINA NOVA RAČA 368.995,49 kn
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 439.352,00 kn
OPĆINA NOVO VIRJE 310.953,40 kn
OPĆINA OKRUG 1.850.462,00 kn
OPĆINA OKUČANI 411.478,49 kn
OPĆINA OMIŠALJ 2.827.218,11 kn
OPĆINA OPRTALJ 200.000,00 kn
OPĆINA OREHOVICA 450.135,00 kn
OPĆINA ORLE 120.000,00 kn
OPĆINA PAKOŠTANE 853.000,00 kn
OPĆINA PETERANEC 512.823,11 kn
OPĆINA PETLOVAC 332.296,66 kn
OPĆINA PETRIJANEC 175.560,28 kn
OPĆINA PIĆAN 543.837,61 kn
OPĆINA PIROVAC 637.608,00 kn
OPĆINA PLAŠKI 7.300,00 kn
OPĆINA PODBABLJE 500.000,00 kn
OPĆINA PODCRKAVLJE 220.000,00 kn
OPĆINA PODGORA 734.057,86 kn
OPĆINA PODGORAČ 463.100,00 kn
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 4.341,13 kn
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE 347.058,03 kn
OPĆINA PODSTRANA 2.724.905,72 kn
OPĆINA PODTUREN 255.136,67 kn
OPĆINA POJEZERJE 179.200,00 kn
OPĆINA POKUPSKO 529.344,63 kn
OPĆINA POLAČA 733.509,32 kn
OPĆINA POLIČNIK 1.144.032,79 kn
OPĆINA POPOVAC 605.432,00 kn
OPĆINA POSEDARJE 669.720,00 kn
OPĆINA POVLJANA 710.000,00 kn
OPĆINA PRESEKA 7.500,00 kn
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 93.760,00 kn
OPĆINA PRIVLAKA 602.942,00 kn
OPĆINA PRIVLAKA 979.199,17 kn
OPĆINA PROLOŽAC 70.000,00 kn
OPĆINA PUČIŠĆA 256.332,00 kn
OPĆINA PUNAT 44.019,01 kn
OPĆINA RADOBOJ 561.300,00 kn
OPĆINA RAKOVEC 49.000,00 kn
OPĆINA RAKOVICA 288.064,81 kn
OPĆINA RASINJA 4.100,01 kn
OPĆINA RAŠA 911.932,60 kn
OPĆINA RAVNA GORA 1.187.649,19 kn
OPĆINA RAŽANAC 99.076,00 kn
OPĆINA RIBNIK 15.000,00 kn
OPĆINA ROGOZNICA 549.800,00 kn
OPĆINA ROVIŠĆE 860.025,49 kn
OPĆINA RUGVICA 1.830.000,00 kn
OPĆINA RUNOVIĆI 13.000,00 kn
OPĆINA RUŽIĆ 261.000,00 kn
OPĆINA SABORSKO 34.983,12 kn
OPĆINA SALI 132.396,90 kn
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 393,500,00 kn
OPĆINA SEGET 358.136,00 kn
OPĆINA SELCA 332.347,00 kn
OPĆINA SELNICA 38.840,73 kn
OPĆINA SEMELJCI 734.898,00 kn
OPĆINA SEVERIN 132.930,00 kn
OPĆINA SIKIREVCI 191.799,00 kn
OPĆINA SIRAČ 757.692,00 kn
OPĆINA SLIVNO 345.950,00 kn
OPĆINA SMOKVICA 86.376,69 kn
OPĆINA SOKOLOVAC 262.780,00 kn
OPĆINA SOPJE 150.000,00 kn
OPĆINA SRAČINEC 800.022,69 kn
OPĆINA STANKOVCI 180.167,00 kn
OPĆINA STARA GRADIŠKA 125.742,00 kn
OPĆINA STARI JANKOVCI 1.511.497,91 kn
OPĆINA STARI MIKANOVCI 376.304,00 kn
OPĆINA STON 840.000,00 kn
OPĆINA STRAHONINEC 164.624,00 kn
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 481.651,51 kn
OPĆINA STUPNIK 1.531.462,78 kn
OPĆINA SUĆURAJ 20.500,00 kn
OPĆINA SUNJA 681.171,60 kn
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 933.500,00 kn
OPĆINA SV. LOVREČ 254.800,00 kn
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI 46.095,00 kn
OPĆINA SVETA MARIJA 372.100,00 kn
OPĆINA SVETA NEDELJA 1.673.000,00 kn
OPĆINA SVETI ĐURĐ 327.444,05 kn
OPĆINA SVETI ILIJA 288.013,58 kn
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 598.065,61 kn
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 617.254,05 kn
OPĆINA ŠANDROVAC 120.000,00 kn
OPĆINA ŠENKOVEC 530.000,00 kn
OPĆINA ŠODOLOVCI 157.800,00 kn
OPĆINA ŠOLTA 2.289.054,00 kn
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 331.582,94 kn
OPĆINA ŠTEFANJE 187.000,00 kn
OPĆINA ŠTITAR 142.119,55 kn
OPĆINA ŠTRIGOVA 546.199,00 kn
OPĆINA TAR-VABRIGA 42.111,49 kn
OPĆINA TKON 19.000,00 kn
OPĆINA TOMPOJEVCI 246.646,00 kn
OPĆINA TOPUSKO 181.408,19 kn
OPĆINA TORDINCI 1.496.003,69 kn
OPĆINA TOUNJ 58.000,00 kn
OPĆINA TRIBUNJ 348.000,00 kn
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 753.974,00 kn
OPĆINA TRPANJ 9.100,00 kn
OPĆINA TRPINJA 294.100,00 kn
OPĆINA TUČEPI 1.784.204,00 kn
OPĆINA TUHELJ 541.215,78 kn
OPĆINA UDBINA 140.211,92 kn
OPĆINA UNEŠIĆ 199.232,00 kn
OPĆINA VELIKA 1.252.220,77 kn
OPĆINA VELIKA KOPANICA 539.011,49 kn
OPĆINA VELIKA LUDINA 1.308.563,38 kn
OPĆINA VELIKA PISANICA 34.100,00 kn
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 188.393,97 kn
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 127.423,23 kn
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 340.000,00 kn
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 1.006.821,80 kn
OPĆINA VELIKO TROJSTVO 485.295,77 kn
OPĆINA VINICA 311.000,00 kn
OPĆINA VISOKO 131.800,00 kn
OPĆINA VIŠKOVCI 188.470,00 kn
OPĆINA VIŠKOVO 3.712.436,31 kn
OPĆINA VIŽINADA 714.603,39 kn
OPĆINA VLADISLAVCI 130.981,42 kn
OPĆINA VOĐINCI 598.156,92 kn
OPĆINA VOJNIĆ 350.740,00 kn
OPĆINA VRBJE 257.100,00 kn
OPĆINA VRHOVINE 48.781,50 kn
OPĆINA VRPOLJE 383.060,69 kn
OPĆINA VRSAR 76.438,06 kn
OPĆINA ZADVARJE 144.049,16 kn
OPĆINA ZAGORSKA SELA 78.831,92 kn
OPĆINA ZAGVOZD 237.981,14 kn
OPĆINA ZAŽABLJE 69.000,00 kn
OPĆINA ZDENCI 412.481,21 kn
OPĆINA ZEMUNIK DONJI 286.496,00 kn
OPĆINA ZLATAR BISTRICA 529.505,00 kn
OPĆINA ŽAKANJE 39.200,00 kn
OPĆINA ŽUMBERAK 18.000,00 kn
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 529.957,00 kn
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA 9.957.018,09 kn
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 4.615.754,27 kn
ŽUPANIJA ISTARSKA 1.316.251,97 kn
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 9.575.635,56 kn
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 40.000,00 kn
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 106.163,26 kn
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 16.795.920,27 kn
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 3.354.150,05 kn
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 37.299.514,05 kn
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 490.000,00 kn
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA 28.699.960,00 kn
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 3.691.384,00 kn
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 533.000,00 kn
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 14.767.387,00 kn
ŽUPANIJA ZADARSKA 9.886.401,39 kn
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 12.490.287,71 kn
UKUPNO 701.246.817,99 kn


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
S obzirom da je utvrđeno da je ukupni iznos sponzorstava i donacija u 2011. godini, obveznih i dobrovoljnih, bio preko 700 milijuna kuna potrebno je odmah odrediti kriterije za dodjelu donacija i sponzorstava, utvrditi ozbiljne smjernice u odnosu na način dodjele te na najtransparentniji način pristupati daljnjoj dodjeli novčanih sredstava. Ujedno, predlaže se izvršiti dodatne kontrole u pogledu dodjele financijskih sredstava putem donacija i sponzorstava kako bi se spriječile eventualne zlouporabe.

[1] Izvor: Igor Milinović: Oporezivanje donacije i sponzorstva, Poslovni savjetnik, srpanj/kolovoz 2006, stranica 42-47
Sustav nepravilnosti

U Republici Hrvatskoj postoji sustav prevencije i suzbijanja prijevara i drugih nepravilnosti u korištenju proračuna i EU fondova. Ministarstvo financija u skladu sa svojim djelokrugom provodi nadzor zakonitosti, regularnosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, između ostalog, i kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osobe za nepravilnosti prva su stepenica u postupanju s mogućim uočenim nepravilnostima
 
Na temelju članka 36. stavka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), 19.06.2012. donesen je Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Stavak 1. Članka 6. Naputka propisuje da čelnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuju osobu zaduženu za nepravilnosti. Na ovo se odnosi i pitanje postavljeno lokalnim jedinicama:

 • Je li imenovana osoba zaduženu za nepravilnosti u skladu sa Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 70/2012)?

 Stavak 5. istog članka propisuje da se podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti moraju objaviti na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči obveznika. Stoga je i postavljeno pitanje:

 • Jesu li kontakt podaci (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel. fax) osobe za nepravilnosti objavljeni na mrežnoj stranici jedinice?

Posljednja 4 pitanja iz dijela upitnika koja se odnose na sustav nepravilnosti vezana su za broj slučajeva nepravilnosti u 2011. i 2012. godini.:

 • Koliko je slučajeva nepravilnosti zaprimljeno u 2011.g.?
 • Koliko je slučajeva nepravilnosti riješeno u 2011.g.?
 • Koliko je slučajeva nepravilnosti zaprimljeno u 2012.g.?
 • Koliko je slučajeva nepravilnosti riješeno u 2012.g.?

Oko dvije trećine jedinica imenovalo je osobu zaduženu za nepravilnosti u skladu sa Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Međutim, samo ih je oko 26% objavilo kontakt podatke osobe za nepravilnosti na mrežnoj stranici jedinice.

  DA NE
Je li imenovana osoba zaduženu za nepravilnosti u skladu sa Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 70/2012) 65.10% 34.90%
Jesu li kontakt podaci (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel. fax) osobe za nepravilnosti objavljeni na mrežnoj stranici jedinice? 26.39% 73.61%


U 15 jedinica zabilježeni su slučajevi nepravilnosti u 2011., odnosno 2012. godini, a nešto više od dvije trećine tih slučajeva je i riješeno. Preostale jedinice nisu imale slučajeve nepravilnosti odnosno nisu dostavile tražene podatke.
 

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE Koliko je slučajeva nepravilnosti zaprimljeno u 2011.g.? Koliko je slučajeva nepravilnosti riješeno u 2011.g.? Koliko je slučajeva nepravilnosti zaprimljeno u 2012.g.? Koliko je slučajeva nepravilnosti riješeno u 2012.g.?
Grad Benkovac 0 0 1 1
Grad Knin 1 1 1 0
Grad Opatija 0 0 1 0
Općina Babina Greda 1 1 0 0
Općina Kneževi Vinogradi 0 0 1 1
Općina Krašić 2 0 0 0
Općina Slivno 0 0 1 1
Općina Sopje 8 6 6 4
Općina Stari Jankovci 1 1 0 0
Općina Tisno 2 2 3 3
Općina Vidovec 12 8 0 0
Općina Vir 0 0 1 0
Općina Vratišinec 0 0 1 1
Županija Karlovačka 0 0 2 2
Županija Zagrebačka 0 0 1 1
UKUPNO: 27 19 19 14


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Jedinice, kao obveznici Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 70/12),  imenovale su osobu zaduženu za nepravilnosti u većem postotku nego povjerenike za etiku (skoro dvije trećine). Međutim, iako je spomenutim Naputkom propisano da se kontakti te osobe moraju objaviti na mrežnoj stranici jedinice, samo 26% ih je to učinilo.
Neznatan je i broj prijavljenih slučajeva nepravilnosti lokalnim vlastima što pokazuje da bi ovaj sustav trebalo osjetno poboljšati jer je spomenuti mehanizam, kao jedan od  načina prijave sumnje na korupciju, vrlo bitan za djelotvornije antikorupcijsko djelovanje.

Osobe za nepravilnosti prva su instanca u postupanju s nepravilnostima te bi službenici trebali biti bolje upoznati s načinom njihova djelovanja. Jedinice koje do sada nisu imenovale osobu zaduženu za nepravilnosti trebale bi to učiniti u što skorijem roku kako bi cjelokupni sustav postupanja s nepravilnostima bio u potpunosti uspostavljen.

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pravni okviri njenog uspostavljanja u Republici Hrvatskoj utvrđeni su čl.133.st.4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.), poglavljem VII. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) te poglavljem V. Zakona o Gradu Zagrebu (NN 62/01., 125/08. i 36/09.).
 
Mjesni odbori su jedan od oblika organizacije mjesne samouprave (uz gradske kotareve i gradske četvrti kao posebnih oblika) te samim time model distribucije političke moći na lokalnoj razini. S obzirom na to, nužno je steći uvid u organizaciju mjesne samouprave, ako je uspostavljena, te osigurati njezinu transparentnost.
 
Stoga su u upitnik upućen jedinicama lokalne samouprave uključena sljedeća pitanja:

 • Da li je organizirana mjesna samouprava?
 • Koliko je osnovano mjesnih odbora?
 • Kada su održani posljednji mjesni izbori?
 • Da li su na internet stranicama dostupni podaci o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.)?
 
MJESNA SAMOUPRAVA DA NE
Da li je organizirana mjesna samouprava? 69.69% 30.31%
Koliko je osnovano mjesnih odbora? 3997 -
Kada su održani posljednji mjesni izbori? Posljednji izbori su održani u razdoblju 1993.-2011. -
Da li su na internet stranicama dostupni podaci o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.) 39.13% 60.87%

Mjesnu samoupravu u vidu mjesnih odbora uspostavilo je 70% jedinica lokalne samouprave. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora. Čl.61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao tijela mjesnog odbora određuje vijeće mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. Na pitanje o vremenu održavanja posljednjih mjesnih izbora, od ukupnog broja jedinica koje imaju osnovane mjesne odbore, 22 jedinice nije odgovorilo na postavljeno pitanje, dok ih je 7 odgovorilo da izbori nisu provedeni. Neke jedinice su čak naznačile da nemaju mjesne odbore, ali su pritom navele kad su provedeni posljednji mjesni izbori. Odgovori jedinica koje su provodile mjesne izbore ukazuju na okolnost da su se posljednji izbori provodili u razdoblju 1993.-2011.
 
U nastavku, prikazana je tablica s izvornim odgovorima koje su jedinice dostavile na pitanja o broju osnovanih mjesnih odbora i vremenu održavanja posljednjih mjesnih izbora:

Naziv jedinice

Koliko je osnovano mjesnih odbora?

Kada su održani posljednji mjesni izbori?

GRAD BAKAR
7
4.07.2010.
GRAD BELI MANASTIR
4
16. svibnja 2010. godine
GRAD BELIŠĆE
9
2010
GRAD BENKOVAC
41
svibanj 2010.
GRAD BIOGRAD NA MORU
4
2009. godine
GRAD BJELOVAR
38
12. prosinca 2010.
GRAD BUJE
7
04.12.2011.
GRAD BUZET
11
2011.
GRAD CRES
5
14.03.2010.
GRAD CRIKVENICA
6
15.5.2011.
GRAD ČABAR
5
2011. godine
GRAD ČAKOVEC
12
2009
GRAD ČAZMA
7
 
GRAD DARUVAR
0
 
GRAD DELNICE
5
15.05.2011.
GRAD DONJA STUBICA
10
24.10.2010.
GRAD DONJI MIHOLJAC
7
06. lipanj 2010.
GRAD DRNIŠ
26
2011. godine
GRAD DUBROVNIK
17
2010
GRAD DUGA RESA
16
2009. godine
GRAD DUGO SELO
14
07. veljače 2009. godine
GRAD ĐAKOVO
15
2010. godine
GRAD ĐURĐEVAC
12
svibanj 2009. godine
GRAD GAREŠNICA
19
U rujnu 2011. godine.
GRAD GLINA
0
-
GRAD GOSPIĆ
24
29. svibnja 2011. god.
GRAD GRUBIŠNO POLJE
10
2008.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
0
2002
GRAD HVAR
4
14.studenog 2010.godine
GRAD ILOK
7
2008. godine
GRAD IMOTSKI
0
1993.
GRAD IVANEC
31
2009.
GRAD IVANIĆ-GRAD
19
25.03.2007.
GRAD JASTREBARSKO
30
u razdoblju od 1997.-2000. godine ovisno o isteku mandata vijeća, odnosno predsjednika mjesnog odbora
GRAD KARLOVAC
37
03. travnja 2011.
GRAD KASTAV
0
 
GRAD KAŠTELA
9
5.12.2010.g.
GRAD KLANJEC
4
 
GRAD KNIN
5
1. travnja 2012.
GRAD KOMIŽA
1
2005. godine
GRAD KOPRIVNICA
18
10. listopada 2010.
GRAD KORČULA
9
3.07.2011.
GRAD KRALJEVICA
4
svibanj 2012.
GRAD KRAPINA
8
2012.
GRAD KRIŽEVCI
30
2011
GRAD KRK
5
svibanj 2009.
GRAD KUTINA
25
14.10.2012.
GRAD KUTJEVO
17
13.05.2012.
GRAD LABIN
7
27.05.2012.
GRAD LEPOGLAVA
11
22.05.2011.g.
GRAD LIPIK
17
4. prosinca 2011. godine
GRAD LUDBREG
12
12. lipnja 2011. godine
GRAD MAKARSKA
0
0
GRAD MALI LOŠINJ
11
5/2012
GRAD METKOVIĆ
6
04/2012
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
6
07.11.2010.g.
GRAD NAŠICE
15
2010. godine
GRAD NIN
6
18. listopada 2009.
GRAD NOVA GRADIŠKA
8
16.05.2010.
GRAD NOVALJA
8
2007
GRAD NOVI MAROF
30
29.1.2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
6
2004.
GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA
0
--
GRAD NOVSKA
17
2011.
GRAD OBROVAC
9
12. 12. 2010.
GRAD OGULIN
21
16.05.2010.
GRAD OMIŠ
37
2. svibnja 2010.
GRAD OPATIJA
15
2011
GRAD OPUZEN
0
0
GRAD ORAHOVICA
11
23.11.2008.
GRAD OROSLAVJE
6
2011
GRAD OSIJEK
15
12. prosinca 2010.
GRAD OTOČAC
14
18. 03. 2012.
GRAD OTOK
1
24. lipnja 2012.
GRAD OZALJ
24
28.03.2010
GRAD PAG
5
28. veljače 2010.
GRAD PAKRAC
24
2011.
GRAD PAZIN
12
2011.
GRAD PETRINJA
28
2007. godine
GRAD PLETERNICA
31
04.11.2012.
GRAD PLOČE
11
2010
GRAD POREČ
10
2011
GRAD POŽEGA
36
9.5.2012.
GRAD PREGRADA
10
11.03.2012.
GRAD PRELOG
8
03. travanj 2011. godine
GRAD PULA
16
22. siječnja 2012.
GRAD RAB
8
ožujak 2011.
GRAD RIJEKA
34
30.05.2010.
GRAD ROVINJ
0
0
GRAD SAMOBOR
43
svibanj 2009.
GRAD SENJ
11
26.02.2012.
GRAD SINJ
14
lipanj 2011
GRAD SISAK
41
15.5.2012.
GRAD SKRADIN
0
1995
GRAD SLATINA
21
04.12.2011.
GRAD SLAVONSKI BROD
16
svibanj, 2010.
GRAD SLUNJ
11
svibanj 2007.
GRAD SOLIN
8
05/09
GRAD SPLIT
7
18.04.2010.
GRAD STARI GRAD
2
15. lipnja 2009.
GRAD SUPETAR
6
29.12.2011
GRAD SVETA NEDELJA
10
2009.
GRAD SVETI IVAN ZELINA
48
2010.
GRAD ŠIBENIK
45
27.02.2011.
GRAD TRILJ
20
16. siječnja 2011.
GRAD TROGIR
7
16.01.2011
GRAD UMAG
12
2010 godine
GRAD VALPOVO
8
10. lipnja 2010.
GRAD VARAŽDIN
16
svibanj 2011
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
18
2009.
GRAD VELIKA GORICA
0
/
GRAD VINKOVCI
13
8.5.2011
GRAD VIROVITICA
14
9. 10. 2012.
GRAD VIS
  0
 nisu održani
GRAD VODICE
7
28.02.2012.g.
GRAD VODNJAN
2
2007. godine
GRAD VRBOVEC
41
23. 01. 2011. g.
GRAD VRBOVSKO
9
2009
GRAD VRGORAC
28
2010.
GRAD VRLIKA
8
2009. godine
GRAD VUKOVAR
10
-
GRAD ZABOK
7
30. 3. 2008.
GRAD ZADAR
37
14.11.2012.
GRAD ZAGREB
218
17.05.2009.
GRAD ZAPREŠIĆ
10
2007.godine.
GRAD ZLATAR
0
/
GRAD ŽUPANJA
4
TRAVANJ 2011
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
0
0
OPĆINA ANTUNOVAC
0
2007. godine
OPĆINA BABINA GREDA
0
0
OPĆINA BALE
2
2010
OPĆINA BARBAN
9
2010.
OPĆINA BARILOVIĆ
13
/
OPĆINA BAŠKA
4
2010.
OPĆINA BAŠKA VODA
5
2010. godine
OPĆINA BEBRINA
7
2010.
OPĆINA BEDEKOVČINA
14
2010.
OPĆINA BEDENICA
7
2009.
OPĆINA BEDNJA
9
2007.
OPĆINA BELICA
0
nisu bili
OPĆINA BEREK
13
2010.
OPĆINA BERETINEC
4
2003.
OPĆINA BIBINJE
0
 
OPĆINA BILICE
0
 
OPĆINA BILJE
5
2011
OPĆINA BISKUPIJA
8
2010.
OPĆINA BISTRA
6
08.05.2011.
OPĆINA BIZOVAC
6
2010 godine
OPĆINA BLATO
1
1999.
OPĆINA BOGDANOVCI
3
2010.
OPĆINA BOL
0
-
OPĆINA BOROVO
0
0
OPĆINA BOSILJEVO
4
svibanj 2011.
OPĆINA BOŠNJACI
0
0
OPĆINA BRCKOVLJANI
10
Nisu održani
OPĆINA BRDOVEC
11
2010.
OPĆINA BRELA
1
04.12.2011.
OPĆINA BRESTOVAC
19
11.11.2012.
OPĆINA BREZNICA
6
2001
OPĆINA BREZNIČKI HUM
4
17.05.2009
OPĆINA BRINJE
9
22.07.2012.
OPĆINA BROD MORAVICE
0
0
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
4
2010.
OPĆINA BRTONIGLA
5
15.travnja 2007.godine
OPĆINA BUDINŠČINA
8
17.05.2009.
OPĆINA BUKOVLJE
5
20.06.2010.
OPĆINA CERNA
0
0
OPĆINA CERNIK
8
2010. g.
OPĆINA CEROVLJE
10
24.03.2002.
OPĆINA CESTICA
14
2009
OPĆINA CETINGRAD
10
23.09.2012
OPĆINA CISTA PROVO
6
2003.g.
OPĆINA CIVLJANE
0
/
OPĆINA CRNAC
7
29. 05. 2011.
OPĆINA ČAČINCI
6
13.03.2011.
OPĆINA ČAĐAVICA
8
09.01.2011.
OPĆINA ČAGLIN
23
2007.
OPĆINA ČAVLE
0
nemamo mjesnih odbora
OPĆINA ČEMINAC
4
2010. g
OPĆINA ČEPIN
7
2012. godine
OPĆINA DARDA
3
27. lipnja 2010. godine
OPĆINA DAVOR
2
2010.
OPĆINA DEKANOVEC
0
-
OPĆINA DESINIĆ
0
-
OPĆINA DEŽANOVAC
10
2011g.
OPĆINA DICMO
7
30.03.2008.
OPĆINA DOBRINJ
14
20. svibnja 2012. godine
OPĆINA DOMAŠINEC
1
21.05.2006.
OPĆINA DONJA DUBRAVA
0
NIje bilo
OPĆINA DONJA MOTIČINA
0
0
OPĆINA DONJA VOĆA
8
 
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
4
2010.
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
6
28.03.2010.
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
8
2003
OPĆINA DONJI LAPAC
9
27.10.2007.
OPĆINA DONJI VIDOVEC
0
0
OPĆINA DRAGALIĆ
6
16.05.dono2010
OPĆINA DRAGANIĆ
4
24. 10. 2010. g.
OPĆINA DRAŽ
6
23.svibnja 2010. godine
OPĆINA DRENOVCI
5
2010
OPĆINA DRENJE
12
2011.g.
OPĆINA DRNJE
3
29. rujna 2002. godine
OPĆINA DUBRAVA
23
2007
OPĆINA DUBRAVICA
6
2009. godine
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
16
2011
OPĆINA DUGI RAT
5
25.04.2010.
OPĆINA DUGOPOLJE
0
0
OPĆINA DVOR
9
13.05.2012.
OPĆINA ĐELEKOVEC
0
 
OPĆINA ĐULOVAC
11
17.10.2010.
OPĆINA ĐURĐENOVAC
10
2011.
OPĆINA ĐURMANEC
4
  ožujak 2007.
OPĆINA ERDUT
5
16. 01. 2012.g.
OPĆINA ERNESTINOVO
2
2005.
OPĆINA ERVENIK
5
2010.
OPĆINA FARKAŠEVAC
11
 
OPĆINA FAŽANA
0
/
OPĆINA FERDINANDOVAC
2
27.03.2011.
OPĆINA FERIČANCI
4
-
OPĆINA FUNTANA
0
/
OPĆINA FUŽINE
0
 
OPĆINA GALOVAC
0
nisu održani
OPĆINA GARČIN
8
30.06.2010.
OPĆINA GENERALSKI STOL
14
12. veljače 2012. godine
OPĆINA GOLA
0
1996.
OPĆINA GORIČAN
0
 
OPĆINA GORJANI
2
srpanj 2009.
OPĆINA GORNJA RIJEKA
10
 
OPĆINA GORNJA STUBICA
11
u prosincu 2007. godine
OPĆINA GORNJA VRBA
2
9. travnja 2010.g.
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI
5
20.04.2010.
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
0
0
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
12
2010. godine
OPĆINA GRAČAC
1
30. 11. 2008.
OPĆINA GRAČIŠĆE
7
2011.g.
OPĆINA GRADAC
5
10.01.2010.
OPĆINA GRADEC
13
2006.godine
OPĆINA GRADINA
11
2010
OPĆINA GRADIŠTE
0
0
OPĆINA GROŽNJAN
0
0
OPĆINA GUNDINCI
0
0
OPĆINA GUNJA
0
0
OPĆINA GVOZD
7
01. kolovoza 2010. godine
OPĆINA HERCEGOVAC
5
2006. godine
OPĆINA HLEBINE
0
Ne održavaju se jer u sastav Općine spadaju dva naselja Hlebine i Gabajeva Greda, pa zbog veličine i broja stanovnika nije se išlo na osnivanje mjesnih odbora
OPĆINA HRAŠĆINA
5
17.05.2009.
OPĆINA HRVACE
6
10.01.2010.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
0
-
OPĆINA HUM NA SUTLI
0
0
OPĆINA IVANKOVO
2
2010.
OPĆINA IVANSKA
13
4.12.2011.
OPĆINA JAGODNJAK
2
2006
OPĆINA JAKOVLJE
3
veljača 2010.
OPĆINA JAKŠIĆ
10
2006.
OPĆINA JALŽABET
7
2008 godine
OPĆINA JANJINA
2
2009
OPĆINA JARMINA
0
/
OPĆINA JASENICE
4
20. ožujak 2011.
OPĆINA JASENOVAC
10
07. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
0
0
OPĆINA JELSA
9
16. svibanj 2010.
OPĆINA JESENJE
0
 
OPĆINA JOSIPDOL
6
Mjesni izbori nikada nisu održani
OPĆINA KALI
0
0
OPĆINA KALINOVAC
0
 
OPĆINA KALNIK
7
2003. godine
OPĆINA KAMANJE
4
17.05.2009.
OPĆINA KANFANAR
0
0
OPĆINA KAPELA
26
28.02.2010.
OPĆINA KAPTOL
9
1994
OPĆINA KARLOBAG
0
 
OPĆINA KAROJBA
4
2001.
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI
0
nema mjesnih odbora
OPĆINA KIJEVO
0
 
OPĆINA KISTANJE
6
2011.
OPĆINA KLAKAR
4
2010.g.
OPĆINA KLANA
0
-
OPĆINA KLENOVNIK
0
nikad
OPĆINA KLINČA SELA
8
2007. godine
OPĆINA KLIS
14
11.11.2012.
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
11
2008.
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
4
27. prosinca 2009.
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
7
2010.
OPĆINA KOLAN
0
 
OPĆINA KONAVLE
27
4.rujna 2011.g.
OPĆINA KONČANICA
7
31. 10. 2010.
OPĆINA KONJŠČINA
16
 
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
0
0
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
0
 
OPĆINA KOSTRENA
0
nisu održani
OPĆINA KOŠKA
0
-
OPĆINA KOTORIBA
0
0
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
0
 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
18
2008.
OPĆINA KRAŠIĆ
3
 nisu održani
OPĆINA KRAVARSKO
10
kada i lokalni 17. svibnja 2009.
OPĆINA KRIŽ
16
11.05.2008. godine
OPĆINA KRNJAK
5
07-2012
OPĆINA KRŠAN
7
Listopad 2006. godine
OPĆINA KUKLJICA
0
---
OPĆINA KULA NORINSKA
7
2010.g.
OPĆINA KUMROVEC
10
sastanak Općine Kumrovec i mjesnih odbora održana je 22. i 23. prosinca 2011.
OPĆINA LANIŠĆE
0
-
OPĆINA LASINJA
5
NISU
OPĆINA LASTOVO
0
0
OPĆINA LEĆEVICA
4
04.12.2012 god.
OPĆINA LEGRAD
6
18.05.2003.g.
OPĆINA LEKENIK
18
09.05.2010.
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ
9
2008
OPĆINA LIPOVLJANI
4
2011.
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE
0
x
OPĆINA LIŽNJAN
0
0
OPĆINA LOBOR
9
2009. godine
OPĆINA LOKVE
0
nisu se održavali
OPĆINA LOKVIČIĆI
5
2008.
OPĆINA LOPAR
0
-
OPĆINA LOVAS
2
1997.
OPĆINA LOVINAC
4
/
OPĆINA LOVRAN
4
2011. GODINE
OPĆINA LOVREĆ
5
2005.
OPĆINA LUKA
0
 
OPĆINA LUKAČ
9
11.04.2011.
OPĆINA LUMBARDA
0
0
OPĆINA LUPOGLAV
5
2007.
OPĆINA LJUBEŠĆICA
5
17.6.2012.
OPĆINA MAČE
4
2009.g.
OPĆINA MAGADENOVAC
6
18.12.2011.
OPĆINA MAJUR
8
2006.
OPĆINA MALA SUBOTICA
6
4.12.2011.
OPĆINA MALI BUKOVEC
6
svibanj 2009.
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
0
2005
OPĆINA MARČANA
7
 nisu održani
OPĆINA MARIJA BISTRICA
10
2010. godine
OPĆINA MARIJA GORICA
5
01. lipnja 2008.
OPĆINA MARIJANCI
5
2010
OPĆINA MARINA
16
2010.godine
OPĆINA MARKUŠICA
5
2007
OPĆINA MARTIJANEC
10
17.5.2009.
OPĆINA MARTINSKA VES
0
1994.
OPĆINA MARUŠEVEC
5
17. svibnja 2009.
OPĆINA MATULJI
21
6.2. 2012.
OPĆINA MEDULIN
7
23.05.2010.
OPĆINA MIHOVLJAN
3
2009
OPĆINA MIKLEUŠ
4
2010.g.
OPĆINA MILNA
3
2011.
OPĆINA MLJET
10
2010.
OPĆINA MOLVE
4
veljača-ožujak 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
0
 
OPĆINA MOTOVUN
4
18.04.2010
OPĆINA MRKOPALJ
0
 
OPĆINA MUĆ
5
2011
OPĆINA MURTER-KORNATI
1
10.06.2012.
OPĆINA NEDELIŠĆE
11
2011. godine
OPĆINA NEGOSLAVCI
0
U sastavu Općine Negoslavci nalazi se samo naselje Negoslavci
OPĆINA NEREŽIŠĆA
0
 
OPĆINA NETRETIĆ
16
10.10.2010.
OPĆINA NIJEMCI
8
svibanj 2011.
OPĆINA NOVA BUKOVICA
8
2011
OPĆINA NOVA KAPELA
12
2009.
OPĆINA NOVA RAČA
13
2007.
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
0
0
OPĆINA NOVIGRAD
3
2009.
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
0
15. siječnja 2007. godine
OPĆINA NOVO VIRJE
0
Mjesni izbori nisu održani budući da mjesna samouprava u Općini Novo Virje nije organizirana
OPĆINA NUŠTAR
3
 
OPĆINA OKRUG
0
-
OPĆINA OKUČANI
6
2011.
OPĆINA OMIŠALJ
2
30.05.2010.
OPĆINA OPRISAVCI
8
11.07.2010.
OPĆINA OPRTALJ
0
0
OPĆINA OREBIĆ
11
veljača 2010.
OPĆINA OREHOVICA
3
19.06.2010.
OPĆINA ORIOVAC
8
2010
OPĆINA ORLE
6
2009.
OPĆINA OTOK
4
20.02.2011.g.
OPĆINA PAKOŠTANE
4
2010
OPĆINA PAŠMAN
8
/
OPĆINA PERUŠIĆ
3
 
OPĆINA PETERANEC
3
 
OPĆINA PETLOVAC
6
04.12.2012.god.
OPĆINA PETRIJANEC
6
2009.
OPĆINA PETRIJEVCI
2
06.06.2010.
OPĆINA PETROVSKO
0
2003.
OPĆINA PIĆAN
0
0
OPĆINA PIROVAC
2
16.05.2010.
OPĆINA PISAROVINA
9
2009. godine
OPĆINA PITOMAČA
12
21.12.2008.
OPĆINA PLAŠKI
0
0
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
12
 
OPĆINA PODBABLJE
8
2005
OPĆINA PODCRKAVLJE
11
23.5.2010.
OPĆINA PODGORA
1
2011
OPĆINA PODGORAČ
0
-
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
3
2008 g.
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
3
2009.
OPĆINA PODSTRANA
5
listopad
OPĆINA PODTUREN
6
27.06.2010.god.
OPĆINA POJEZERJE
0
/
OPĆINA POKUPSKO
13
17.05.2009.
OPĆINA POLAČA
0
-
OPĆINA POLIČNIK
10
12.10.2008.
OPĆINA POPOVAC
3
2011.g
OPĆINA POPOVAČA
13
2009.
OPĆINA POSEDARJE
8
2008.g.
OPĆINA POSTIRA
1
2011
OPĆINA POVLJANA
0
/
OPĆINA PREKO
8
25.03.2012.
OPĆINA PRESEKA
12
1997.
OPĆINA PRGOMET
5
27.12.2009.
OPĆINA PRIBISLAVEC
0
0
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
0
0
OPĆINA PRIMOŠTEN
0
0
OPĆINA PRIVLAKA
0
 
OPĆINA PRIVLAKA
0
 
OPĆINA PROLOŽAC
5
2008
OPĆINA PROMINA
0
nisu održani
OPĆINA PUČIŠĆA
3
2002. g.
OPĆINA PUNAT
0
nisu održani
OPĆINA PUNITOVCI
3
lipanj 2009.
OPĆINA PUŠĆA
0
0
OPĆINA RADOBOJ
9
2005. godine
OPĆINA RAKOVEC
12
2009
OPĆINA RAKOVICA
4
2011
OPĆINA RASINJA
0
nije ih bilo
OPĆINA RAŠA
0
/
OPĆINA RAVNA GORA
3
2010.
OPĆINA RAŽANAC
8
2011.
OPĆINA REŠETARI
7
 
OPĆINA RIBNIK
4
28.05.2006.
OPĆINA ROGOZNICA
0
0
OPĆINA ROVIŠĆE
12
15.05.2005.
OPĆINA RUGVICA
13
2010.
OPĆINA RUNOVIĆI
3
2007
OPĆINA RUŽIĆ
0
///
OPĆINA SABORSKO
0
----
OPĆINA SALI
12
06.12.2009.
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
2
2010.god
OPĆINA SEGET
0
ne
OPĆINA SELCA
4
2007.
OPĆINA SELNICA
2
2010. godine
OPĆINA SEMELJCI
5
16.05.2010.
OPĆINA SEVERIN
2
2010
OPĆINA SIBINJ
8
2010
OPĆINA SIKIREVCI
2
2010.god.
OPĆINA SIRAČ
10
20.06.2010.
OPĆINA SKRAD
0
0
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
0
 
OPĆINA SLIVNO
10
20.06.2010.
OPĆINA SMOKVICA
0
Nisu održani.
OPĆINA SOKOLOVAC
0
 
OPĆINA SOPJE
9
2009.
OPĆINA SRAČINEC
2
2009. godine
OPĆINA STANKOVCI
6
2008.
OPĆINA STARA GRADIŠKA
6
13.06.2010.
OPĆINA STARI JANKOVCI
5
20.6.2010.
OPĆINA STARI MIKANOVCI
0
-
OPĆINA STARIGRAD
3
21.02.2010.
OPĆINA STARO PETROVO SELO
12
16.05.2010.
OPĆINA STON
17
05. 2.2012.
OPĆINA STRAHONINEC
0
nisu održani, jer nema mjesnih odbora
OPĆINA STRIZIVOJNA
0
Općina Strizivojna ima aktivno jedno naselje
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
4
15. srpnja 2012.
OPĆINA STUPNIK
0
-
OPĆINA SUĆURAJ
1
2009
OPĆINA SUHOPOLJE
16
16.12.2010.
OPĆINA SUKOŠAN
4
2006
OPĆINA SUNJA
16
2002.
OPĆINA SUTIVAN
0
 
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
6
2010.
OPĆINA SV. LOVREČ
0
0
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI
0
Općina je ustrojena kao jedinstveno naselje
OPĆINA SVETA MARIJA
1
2009
OPĆINA SVETA NEDELJA
5
18.3.2012.
OPĆINA SVETI ĐURĐ
9
prije 8 godina
OPĆINA SVETI ILIJA
8
2011.
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
16
22.11.2009.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
9
17.5.2009.
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE
19
2006.
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
3
 
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
0
/
OPĆINA SVETVINČENAT
10
2009
OPĆINA ŠANDROVAC
6
2009.
OPĆINA ŠENKOVEC
1
2011. godine
OPĆINA ŠESTANOVAC
9
2005.godine
OPĆINA ŠKABRNJA
0
 
OPĆINA ŠODOLOVCI
7
2004. godine
OPĆINA ŠOLTA
8
2009.
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
6
 
OPĆINA ŠTEFANJE
9
-
OPĆINA ŠTITAR
0
 
OPĆINA ŠTRIGOVA
9
22.01.2012.
OPĆINA TAR-VABRIGA
0
0
OPĆINA TINJAN
0
 
OPĆINA TISNO
5
07.03.2010.
OPĆINA TKON
0
 
OPĆINA TOMPOJEVCI
5
2010.
OPĆINA TOPUSKO
16
9. 9. 2012.
OPĆINA TORDINCI
0
0
OPĆINA TOUNJ
4
2000.g.
OPĆINA TOVARNIK
2
2008
OPĆINA TRIBUNJ
0
0
OPĆINA TRNAVA
6
2010.
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
7
2012-svibanj
OPĆINA TRPANJ
4
2009
OPĆINA TRPINJA
7
 
OPĆINA TUČEPI
0
 
OPĆINA TUHELJ
0
 
OPĆINA UDBINA
0
 
OPĆINA UNEŠIĆ
0
Mjesni izbori nisu održavani.
OPĆINA VELA LUKA
0
/
OPĆINA VELIKA
0
/
OPĆINA VELIKA KOPANICA
5
20.lipnja 2010.g.
OPĆINA VELIKA LUDINA
12
05.02.2012. godine
OPĆINA VELIKA PISANICA
9
12.03.2006.
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
8
2010.godine
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
0
 
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
7
2005
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
10
2007.
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
13
1993.
OPĆINA VIDOVEC
5
 
OPĆINA VILJEVO
4
NISU ODRŽANI
OPĆINA VINICA
0
 
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA
4
11. srpnja 2010. godine
OPĆINA VIR
0
/
OPĆINA VIRJE
6
2010.
OPĆINA VISOKO
7
2009
OPĆINA VIŠKOVCI
3
13. lipnja 2010. godine
OPĆINA VIŠKOVO
1
16.11.2008.
OPĆINA VIŠNJAN
0
0
OPĆINA VIŽINADA
0
-
OPĆINA VLADISLAVCI
3
2006 (istekao im je mandat)
OPĆINA VOĆIN
3
2011.
OPĆINA VOĐINCI
0
 
OPĆINA VOJNIĆ
12
15.03.2009.
OPĆINA VRATIŠINEC
1
27.12.2009
OPĆINA VRBANJA
0
 
OPĆINA VRBJE
6
30.05.2010.
OPĆINA VRBNIK
3
2009
OPĆINA VRHOVINE
7
22.07.2007.
OPĆINA VRPOLJE
3
19.09.2010.
OPĆINA VRSAR
1
27.03.2011.
OPĆINA VRSI
0
 
OPĆINA VUKA
0
Nisu održani
OPĆINA ZADVARJE
0
0
OPĆINA ZAGORSKA SELA
0
 
OPĆINA ZAGVOZD
0
neposredni izbori za Vijeća MO nisu održavani
OPĆINA ZAŽABLJE
0
/
OPĆINA ZDENCI
8
17.04.2011. g
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
0
/
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
0
0
OPĆINA ZMIJAVCI
0
 
OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC
0
0
OPĆINA ŽAKANJE
9
9.05.2010.
OPĆINA ŽMINJ
0
/
OPĆINA ŽUMBERAK
6
niti jednom
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
1
u listopadu 2008.g.


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
U Republici Hrvatskoj je u gotovo 70% jedinica lokalne samouprave organizirana mjesna samouprava. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora.
 
Odgovori koje su jedinice lokalne samouprave dostavile općenito ukazuju na njihovo nedovoljno razumijevanje problematike i važnosti provođenja mjesnih izbora. Stoga se može zaključiti da dosad važeća regulativa nije bila dostatna da bi se lokalnu samoupravu potaklo na redovito provođenje izbora za tijela mjesnih odbora, a što je potvrđeno i u obrazloženju Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz listopada 2012.[1]
 
Navedenom novelom Zakona, koja je u tom dijelu stupila na snagu u prosincu 2012., propisuje se obveza provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Slijedom toga, očekuje se da će se, uz odgovarajući nadzor nad primjenom zakona, u narednom razdoblju otkloniti uočene nepravilnosti i provoditi načela zakonitosti i transparentnosti u provođenju mjesnih izbora.
 
Svega 39% jedinica lokalne samouprave ima na mrežnim stranicama dostupne podatke o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.). S obzirom da je mjesna samouprava za građane najneposrednija razina političke vlasti te da putem mjesnih odbora građani sudjeluju u upravljanju lokalnim poslovima, preporučuje se osigurati dostupnost podataka o predstavnicima mjesne samouprave i njihovih kontakt podataka na mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave koje imaju organiziranu mjesnu samoupravu.
 

 

[1] Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske, listopad 2012.

Ostalo - razno

U ovom dijelu sadržana su pitanja koja se odnose na ostale segmente funkcioniranja općina, gradova i županija, a koji nisu pokriveni nekom od pitanja u prijašnjem dijelu.

Posebno ranjivo područje na korupciju je područje izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Spomenuta problematika regulirana je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12). Nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole propisana je člankom 105 navedenog Zakona. Prema njemu lokacijsku dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo  županije na čijem se području planira zahvat u prostoru ako se nalazi izvan područja velikog grada te ako je zahvat u prostoru planiran na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave, Grada Zagreba (za zahvat u prostoru planiran na njegovom području) i velikog grada na čijem je području planiran zahvat u prostoru. Nadležno ministarstvo izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te za zahvat u prostoru koji je planiran na području dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba.

Velikim gradovima u smislu članka 19a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12) smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35.000 stanovnika. Svi veliki gradovi kao i gradovi sjedišta županija u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među koje se, u smislu članka 19a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ubraja i izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedba dokumenata prostornog uređenja.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji taksativno u članku 107. nabraja da se Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika, tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi, kopiji katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti (M 1:5000), odnosno na ortofoto karti odgovarajućeg mjerila, izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola, pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima i  dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.

Vezano uz izdavanje lokacijske dozvole, ovaj upitnik sadržavao je dva pitanja:

 • Postoji li javno objavljen popis potrebne dokumentacije za izdavanje lokacijskih dozvola?
 • Koliko je lokacijskih dozvola izdala jedinica tijekom 2011. godine? (odnosilo se na jedinice koje u djelokrugu imaju donošenje lokacijskih dozvola)

Jednako tako, u članku 228. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedeno je da zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor, a prilaže mu tri primjerka glavnog projekta s uvezanom preslikom teksta izvršne lokacijske dozvole i posebnim uvjetima koji su sastavni dio lokacijske dozvole, pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji, ako je projekt izrađen prema stranim propisima, elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta, parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu Ministarstva koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice, dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici, unutar obuhvata zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj građevini.
 
Uz izdavanje građevinske dozvole, jedinice su upitane:

 • Postoji li javno objavljena procedura sa popisom potrebne dokumentacije za izdavanje građevnih dozvola?(odnosilo se na jedinice koje u djelokrugu imaju donošenje lokacijskih dozvola)
 • Koliko je građevnih dozvola izdala jedinica tijekom 2011. godine? (odnosilo se na jedinice koje u djelokrugu imaju donošenje lokacijskih dozvola)
 
  DA NE
Postoji li javno objavljena procedura sa popisom potrebne dokumentacije za izdavanje građevnih dozvola? 13.83% 86.17%
Postoji li javno objavljen popis potrebne dokumentacije za izdavanje lokacijskih dozvola? 14.45 % 85.55%

Jedinice su, sukladno traženju, popunile i podatke o broju izdanih dozvola. Svi oni koji su dostavili podatke, tj. čiji podaci nisu prikazani sa brojkom 0, nalaze se u niže navedenoj tablici.

NAZIV JEDINICE Građevinske dozvole- 2011. godina Lokacijske dozvole- 2011. godina
GRAD BJELOVAR 0 80
GRAD ČAKOVEC Akti o gradnji 69.  
GRAD DUBROVNIK 326 517
GRAD GOSPIĆ Predmetni poslovi su 2007. god., temeljem Odluke o provođenju sklapanja sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Gospića na Ličko-senjsku županiju, preneseni na njihovo nadležno upravno tijelo. Odluke o provođenju sklapanja sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Gospića na Ličko-senjsku županiju, preneseni na njihovo nadležno upravno tijelo.
GRAD KARLOVAC 153 53
GRAD KAŠTELA 156 65
GRAD KOPRIVNICA Rješenje o uvjetima građenja: 35; Potvrda glavnog projekta: 31;  Rješenje o izvedenom stanju: 23;Potvrda izvedenog stanja :2,  Rješenje za građenje: 12 UKUPNO: 50
GRAD KRAPINA 36 17
GRAD KUTINA 45 47
GRAD LABIN 96 - Grad Labin je preuzeo izdavanje akata za gradnju u svibnju 2008. godine 32
GRAD NOVIGRAD 22 17
GRAD OSIJEK 176 95
GRAD PAZIN   25
GRAD POREČ 24 122
GRAD PULA 217 168
GRAD RIJEKA 298 204
GRAD ROVINJ Sporazum o povjeravanju poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske zupanije Gradu Rovinju-Rovigno, Klasa: 023-01/07-01/68, Ur.broj: 2171/01-1-08-19 od 09. listopada 2008.g., zakljucenog uz suglasnost Sredisnjeg ureda za upravu Republike Hrvatske, Klasa: 144
GRAD SAMOBOR Grad Samobor ne izdaje građevne dozvle (građevinske dozvole) već samo sljedeće akte: lokacijska dozvola, rješenja o izvedenom stanju, uporabna dozvola.. cca 30 lokacijskih dozvola, sobzirom da su samo za veće objekte; cca 150  Rješenja o uvjetima građenja) (do 400 m2)
GRAD SISAK 91 50
GRAD SPLIT 124 potvrde glavnog projekta. Po zakonu oprostornom uređenju i gradnji izdaje se potvrda glavnog projekta (umjesto građevinske dozvole - po starom zakonu) 208 lokacijskih dozvola
GRAD ŠIBENIK  
Akt Lokacijska dozvola Rješenje o utvrđ. građ. čestice Rješenje o uvjetima građenja Potvrda glavnog projekta
Rješenje o izvedenom stanju Potvrda izvedenog stanja Uporabna dozvola Dozvola za uklanjanje 'Uvjerenje
o vremenu građenja' Uvjerenje za uporabu Rješenje za građenje Rješenje o izvedenom stanju
Odredbe propisa 103. 121.213. 223.241.244.257.273.330.333.2.6.
Broj izdanih akata 56187051 16511248152
 
Akt Lokacijska dozvola Rješenje o utvrđ. građ. čestice Rješenje o uvjetima građenja Potvrda glavnog projekta
Rješenje o izvedenom stanju Potvrda izvedenog stanja Uporabna dozvola Dozvola za uklanjanje 'Uvjerenje
o vremenu građenja' Uvjerenje za uporabu Rješenje za građenje Rješenje o izvedenom stanju
Odredbe propisa 103. 121.213. 223.241.244.257.273.330.333.2.6.
Broj izdanih akata 56187051 16511248152
GRAD TROGIR 0 22
GRAD UMAG 24 123
GRAD VARAŽDIN Rješenje o uvijetima građenja 81 38
GRAD VELIKA GORICA 121 146
GRAD VINKOVCI potvrde glavnog projekta 27; rješenje o uvjetima građenjima 49; rješenje za građenje 9;  rješenje o izvedenom stanju 11 39
GRAD VIROVITICA 69 32
GRAD VODNJAN 75 izdanih građevinskih dozvola/ Klasa: 023-01/08-01/50 Urbroj:2168-04-01-08-1, nadležno od 01.12.2008. godine 28 - www.vodnjan.hr
GRAD VUKOVAR 0 107
GRAD ZADAR 252 83
GRAD ZAGREB 1913 odobrenja za gradnju 1042
OPĆINA GRADIŠTE 5  
OPĆINA SELNICA Općina Selnica nema u djelokrugu donošenje građevnih dozvola, međutim na internet stranici objavljen je Javni poziv vlasnicima za podnošenje zahtjeva za legalizaciju kako bi vlasnici bili upoznati s načinom i rokovima predaje zahtjeva. 0
OPĆINA TOUNJ 1 2
ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA 198
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 180 161
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 344 98
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA   137
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 0 138
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 48 525
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 2622 - akti za građenje - nivo građevinske dozvole 1200
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 374 akata za ozakonjenje izgrađenih zgrada; 822 akata za građenje novih građevina 469
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA Rješenje o uvjetima građenja -  437; Rješenje za građenje – 32;   Potvrda glavnog projekta - 251;   Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije nadležan je za izdavanje sljedećih akata za gradnju: rješen 339 http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=608
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 73 89
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 196 76
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 82 (70 potvrda glavnog projekta i 12 građevinskih dozvola) 264 (93 lokacijske dozvole, 153 rješenja o uvjetima građenja, 15 rješenja o izvedenom stanju)
ŽUPANIJA KARLOVAČKA Rješenje o uvjetima građenja = 60; Potvrda glavnog projekta = 39;  Rješenje za građenje = 5; Građevne dozvole izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva 83 lokacijske dozvole
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 0 građevnih dozvola (izdano je 113 potvrda na glavni projekt) 179
ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA Lokacijske dozvole izdaju se samo za građevine brutto površine preko 400 m2, dok se za manje građevine izdaju rješenja o  uvjetima građenja, čiji broj niste tražili. Dok se na temelju lokacijske dozvole ne može započeti s građenjem (potrebno je ishoditi p 858
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 327 124
ŽUPANIJA ZADARSKA 1488 akata koji dozvoljavaju gradnju ili legaliziraju izgrađene objekte. Nije prikazan broj pozitivnih ili negativnih. Napomena: građevinske dozvole izdaje samo Ministarstvo za objekte od interesa za RH. 922
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 33 152
ŽUPANIJA ISTARSKA izdano 828 akata za građenje 304
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA 374 (Rješenja o uvjetima građenja ili potvrde glavnog projekta) 180

Sukladno članku 55. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, dokumenti prostornog uređenja područne (regionalne) razine su prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba te prostorni plan područja posebnih obilježja, ako je obveza njihove izrade i donošenja određena tim planovima. Dokumenti prostornog uređenja lokalne razine su prostorni plan uređenja velikoga grada, grada, odnosno općine, urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja.

Prema članku 71, istog Zakona prostorni plan županije određuje sustav središnjih naselja regionalnog značenja,odgovarajuću regionalnu gospodarsku strukturu županije, osnovu ekološki održive namjene prostora s razmještajem gospodarskih djelatnosti,smjernice za očuvanje i unapređenje krajobraznih, prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti, prihvatljivu upotrebljivost područja pogodnih za rekreaciju, osnovu gospodarski i okolišno održive razvojne prometne, javne i druge infrastrukture i usluga, a osobito održivo korištenje voda i mineralnih sirovina, osnove prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture otoka u detaljnijem mjerilu, mjere zaštite okoliša iz postupka strateške procjene utjecaja na okoliš određenih prema posebnim propisima, kriterije i uvjete za planiranje zahvata u prostoru županijskog značenja, smjernice za izradu dokumenata prostornog uređenja lokalne razine, program mjera za provedbu osnove prostornog razvoja županije i druge elemente od važnosti za županiju. Isti sadržaj potreban je i za Prostorni plan Grada Zagreba. Prema članku 74. Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine određuje osnovu naseljenosti uključivo površine naselja, urbanu obnovu postojećih izgrađenih područja te sanaciju degradiranih urbanih i ruralnih područja, razmještaj djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog uređenja, osnovu s prikazom poljoprivrednih i šumskih zemljišta, vodnih izvora i vodnogospodarskih sustava, područja mineralnih sirovina, prirodnih i kulturnopovijesnih i krajobraznih vrijednosti te ugroženih područja, osnovu javne, komunalne i druge infrastrukture, zahvate u prostoru lokalnog značenja, uvjete za provedbu prostornog plana s granicama građevinskih područja.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji u svom članku 78. i 81. propisuje da izrada, odnosno izmjena i dopuna i zasebno stavljanje izvan snage prostornog plana započinje na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Prijedlog za izradu prostornog plana lokalne razine, kao i za njegove izmjene i dopune može dati svatko. O obrazloženim i dokumentiranim prijedlozima odlučuje gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, odnosno načelnika najmanje jedanput u godini dana.

Bitno je napomenuti i da Zakon o prostornom uređenju i gradnji propisuje u članku 101. da će se odluka o donošenju, odnosno o donošenju izmjena i/ili dopuna dokumenta prostornog uređenja objaviti u »Narodnim novinama«, odnosno u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je donosi. Odluka o donošenju, odnosno o donošenju izmjena i/ili dopuna dokumenta prostornog uređenja sadrži njegove sastavne dijelove i popis obveznih priloga, te naziv pravne osobe ili ovlaštenog arhitekta koji ga je izradio, odredbe za provođenje dokumenta prostornog uređenja, stavljanje izvan snage dokumenta prostornog uređenja koji je bio na snazi do donošenja tog dokumenta, odnosno važećih dokumenata užih područja unutar obuhvata dokumenta prostornog uređenja koji se tom odlukom donosi, adrese mjesta na kojima se može obaviti uvid kao i vremensko važenje dokumenta prostornog uređenja (rok u kojem će stupiti na snagu, odnosno od kada će se primjenjivati).

Kako bi se provjerila provedba navedenih odredbi Zakona, općine, gradovi i županije su odgovarali na pitanja:

  DA NE
Da li je donesen prostorni plan? 99.13% 0.87%
Dali je objavljen prostorni plan? 92.84% 7.16%

Zakon o koncesijama (Narodne novine 143/12) uređuje područje koncesija. Ovaj upitnik je sadržavao dva pitanja koja se odnose na tu problematiku. Davateljem koncesije se u smislu članka 4 spomenutog Zakona smatraju Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, u ime Republike Hrvatske,nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe posebnim propisima ovlaštene za davanje koncesija. Nadalje, članak 5 Zakona o koncesijama propisuje da se koncesija daje u različitim područjima i za različite djelatnosti, a osobito za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, za korištenje voda,za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači,na pomorskom dobru, za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata, u području energetike, za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza, za luke, za javne ceste,za javni prijevoz, za zračne luke, u području sporta, na kulturnim dobrima, za komunalne djelatnosti,u području javnih vodnih usluga,u području željeznica,u području žičara,za djelatnosti gospodarenja otpadom, u području turizma, u području zdravstva, za pružanje medijskih usluga televizije i radija teza slobodne zone. Zakon jasno propisuje da gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, izvođenje javnih radova i
pružanje javnih usluga u područjima i djelatnostima koje su navedene može se ostvariti samo na temelju sklopljenog ugovora o koncesiji.

Osim iznesenog, Zakon o koncesijama u svom članku 57. propisuje i vođenje registra koncesija kojeg vodi ministarstvo nadležno za financije. Prema navedenoj odredbi, davatelji koncesija obveznici su korištenja web-aplikacije Registra koncesija. Registar koncesija je javan.Javnim podacima smatraju se naziv davatelja koncesije, OIB davatelja koncesije, naziv koncesionara, OIB koncesionara, datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji, rok na koji je koncesija dana, datum isteka koncesije, vrsta koncesije, naziv koncesije, područje na kojem se koncesija obavlja i visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.Vođenje registra koncesija znači prikupljanje i evidenciju podataka iz ugovora o koncesiji i vezane dokumentacije, pohranu podataka, upravljanje bazom podataka, osiguranje dostupnosti podacima te zaštitu baze podataka i dokumenata pohranjenih u arhivu.

Važno je napomenuti da je ovom odredbom uređena obveza ministarstva nadležnog za financije da redovito izvješćuje davatelja koncesije o svim njegovim propuštenim radnjama i nepostupanju prema Registru koncesija. Davatelj koncesije obvezan je postupiti prema uputama ministarstva nadležnog za financije, te u roku od sedam dana izvijestiti ministarstvo nadležno za financije o nastalim promjenama iz pojedinog ugovora o koncesiji.Davatelji koncesija dužni su prijave i promjene iz ugovora o koncesijama dostavljati u elektroničkom obliku i/ili papirnatom obliku za unos u Registar koncesija.

Područje primjene propisa o koncesijama u ovom je upitniku bilo zastupljeno sa dva pitanja:

  DA NE
Da li je popis koncesijskih ugovora dostupan na internetskim stranicama jedinice? 17.91% 82.09%


Koliko je trenutno aktualnih koncesijskih ugovora?

NAZIV JEDINICE Koliko je trenutno aktualnih koncesijskih ugovora?
   
GRAD  LUDBREG 3
GRAD BAKAR 3
GRAD BELI MANASTIR 6
GRAD BELIŠĆE 1
GRAD BENKOVAC 4
GRAD BIOGRAD NA MORU 4
GRAD BJELOVAR 7
GRAD BUJE 3
GRAD BUZET 1
GRAD CRES 2
GRAD ČABAR 3
GRAD ČAKOVEC 1
GRAD ČAZMA 1
GRAD DARUVAR 1
GRAD DELNICE 3
GRAD DONJA STUBICA 5
GRAD DONJI MIHOLJAC 2
GRAD DRNIŠ 1
GRAD DUGA RESA 2
GRAD DUGO SELO 5
GRAD ĐAKOVO 6
GRAD ĐURĐEVAC 1
GRAD GAREŠNICA 4
GRAD GLINA 2
GRAD GOSPIĆ 5
GRAD GRUBIŠNO POLJE 2
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA 3
GRAD HVAR 3
GRAD ILOK 4
GRAD IVANIĆ-GRAD 2
GRAD JASTREBARSKO 5
GRAD KARLOVAC 6
GRAD KASTAV 2
GRAD KAŠTELA 11
GRAD KLANJEC 2
GRAD KNIN 9
GRAD KOPRIVNICA 6
GRAD KRALJEVICA 2
GRAD KRIŽEVCI 3
GRAD KRK 3
GRAD KUTINA 3
GRAD KUTJEVO 4
GRAD LABIN 2
GRAD LEPOGLAVA 1
GRAD LIPIK 2
GRAD MALI LOŠINJ 1
GRAD METKOVIĆ 2
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 3
GRAD NAŠICE 7
GRAD NIN 1
GRAD NOVA GRADIŠKA 2
GRAD NOVALJA 2
GRAD NOVIGRAD 5
GRAD NOVSKA 1
GRAD OGULIN 2
GRAD OPATIJA 2
GRAD OPUZEN 2
GRAD ORAHOVICA 2
GRAD OROSLAVJE 3
GRAD OSIJEK 5
GRAD OTOČAC 2
GRAD OTOK 2
GRAD OZALJ 2
GRAD PAG 3
GRAD PAKRAC 2
GRAD PAZIN 1
GRAD PETRINJA 9
GRAD PLETERNICA 3
GRAD PLOČE 2
GRAD POREČ 1
GRAD POŽEGA 8
GRAD PREGRADA 3
GRAD PRELOG 1
GRAD PULA 30
GRAD RAB 137
GRAD RIJEKA 4
GRAD ROVINJ 6
GRAD SAMOBOR 4
GRAD SENJ 2
GRAD SINJ 4
GRAD SISAK 11
GRAD SKRADIN 3
GRAD SLATINA 3
GRAD SLAVONSKI BROD 7
GRAD SLUNJ 3
GRAD SOLIN 11
GRAD STARI GRAD 4
GRAD SVETA NEDELJA 3
GRAD SVETI IVAN ZELINA 1
GRAD ŠIBENIK 5
GRAD TRILJ 2
GRAD TROGIR 1
GRAD UMAG 30
GRAD VALPOVO 2
GRAD VARAŽDIN 4
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 2
GRAD VIROVITICA 6
GRAD VODICE 4
GRAD VODNJAN 2
GRAD VRBOVEC 1
GRAD VRBOVSKO 1
GRAD VRGORAC 2
GRAD VUKOVAR 3
GRAD ZABOK 5
GRAD ZAGREB 824
GRAD ZAPREŠIĆ 2
GRAD ZLATAR 1
GRAD ŽUPANJA 1
OĆINA VIDOVEC 2
OPCINA BROD MORAVICE 3
OPĆINA  SUHOPOLJE 3
OPĆINA  TOVARNIK 4
OPĆINA  VUKA 3
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 2
OPĆINA ANTUNOVAC 1
OPĆINA BABINA GREDA 3
OPĆINA BARILOVIĆ 3
OPĆINA BAŠKA 2
OPĆINA BEBRINA 2
OPĆINA BEDEKOVČINA 6
OPĆINA BEDENICA 2
OPĆINA BEDNJA 2
OPĆINA BELICA 4
OPĆINA BEREK 4
OPĆINA BERETINEC 2
OPĆINA BIBINJE 2
OPĆINA BISKUPIJA 1
OPĆINA BISTRA 1
OPĆINA BIZOVAC 4
OPĆINA BLATO 3
OPĆINA BOGDANOVCI 2
OPĆINA BOL 3
OPĆINA BOSILJEVO 2
OPĆINA BOŠNJACI 3
OPĆINA BRCKOVLJANI 2
OPĆINA BRDOVEC 2
OPĆINA BREZNICA 3
OPĆINA BREZNIČKI HUM 3
OPĆINA BRINJE 2
OPĆINA BRODSKI STUPNIK 2
OPĆINA BRTONIGLA 1
OPĆINA BUDINŠČINA 2
OPĆINA BUKOVLJE 3
OPĆINA CERNIK 3
OPĆINA CESTICA 2
OPĆINA CETINGRAD 2
OPĆINA CRNAC 3
OPĆINA ČAČINCI 1
OPĆINA ČAĐAVICA 4
OPĆINA ČAVLE 3
OPĆINA ČEMINAC 1
OPĆINA ČEPIN 2
OPĆINA DARDA 2
OPĆINA DEKANOVEC 3
OPĆINA DESINIĆ 3
OPĆINA DEŽANOVAC 1
OPĆINA DOBRINJ 2
OPĆINA DOMAŠINEC 1
OPĆINA DONJA DUBRAVA 2
OPĆINA DONJA MOTIČINA 1
OPĆINA DONJA VOĆA 1
OPĆINA DONJI KRALJEVEC 1
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 3
OPĆINA DONJI LAPAC 1
OPĆINA DONJI VIDOVEC 1
OPĆINA DRAGALIĆ 3
OPĆINA DRAGANIĆ 3
OPĆINA DRENOVCI 2
OPĆINA DRENJE 2
OPĆINA DRNJE 3
OPĆINA DUBRAVA 1
OPĆINA DVOR 2
OPĆINA ĐELEKOVEC 3
OPĆINA ĐULOVAC 1
OPĆINA ĐURĐENOVAC 4
OPĆINA ĐURMANEC 2
OPĆINA ERDUT 1
OPĆINA ERNESTINOVO 2
OPĆINA FARKAŠEVAC 1
OPĆINA FAŽANA 2
OPĆINA FERDINANDOVAC 3
OPĆINA FERIČANCI 2
OPĆINA FUNTANA 2
OPĆINA FUŽINE 3
OPĆINA GARČIN 2
OPĆINA GOLA 3
OPĆINA GORIČAN 1
OPĆINA GORJANI 3
OPĆINA GORNJA STUBICA 7
OPĆINA GORNJA VRBA 2
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI 2
OPĆINA GORNJI KNEGINEC 2
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC 3
OPĆINA GRAČIŠĆE 2
OPĆINA GRADAC 2
OPĆINA GRADINA 3
OPĆINA GRADIŠTE 2
OPĆINA GUNDINCI 5
OPĆINA GUNJA 2
OPĆINA HERCEGOVAC 2
OPĆINA HLEBINE 3
OPĆINA HRAŠĆINA 3
OPĆINA HUM NA SUTLI 3
OPĆINA IVANKOVO 5
OPĆINA IVANSKA 1
OPĆINA JAGODNJAK 1
OPĆINA JAKOVLJA 5
OPĆINA JAKŠIĆ 2
OPĆINA JALŽABET 1
OPĆINA JARMINA 2
OPĆINA JASENICE 2
OPĆINA JASENOVAC 2
OPĆINA JELENJE 3
OPĆINA JESENJE 2
OPĆINA JOSIPDOL 3
OPĆINA KALINOVAC 2
OPĆINA KAMANJE 2
OPĆINA KANFANAR 1
OPĆINA KAPELA 1
OPĆINA KLAKAR 1
OPĆINA KLENOVNIK 2
OPĆINA KLINČA SELA 4
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 4
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 1
OPĆINA KOLAN 1
OPĆINA KONAVLE 2
OPĆINA KONČANICA 2
OPĆINA KONJŠČINA 2
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 2
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 3
OPĆINA KOSTRENA 17
OPĆINA KOŠKA 2
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI 3
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 3
OPĆINA KRAŠIĆ 1
OPĆINA KRAVARSKO 2
OPĆINA KRIŽ 2
OPĆINA KRNJAK 1
OPĆINA KRŠAN 4
OPĆINA KUKLJICA 1
OPĆINA KUMROVEC 3
OPĆINA LASINJA 3
OPĆINA LEGRAD 3
OPĆINA LEKENIK 3
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ 1
OPĆINA LIPOVLJANI 2
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE 2
OPĆINA LOBOR 3
OPĆINA LOKVE 3
OPĆINA LOPAR 4
OPĆINA LOVAS 2
OPĆINA LOVINAC 1
OPĆINA LOVRAN 2
OPĆINA LOVREĆ 2
OPĆINA LUKA 2
OPĆINA LUKAČ 3
OPĆINA LUPOGLAV 1
OPĆINA LJUBEŠĆICA 3
OPĆINA MAGADENOVAC 4
OPĆINA MAJUR 3
OPĆINA MALA SUBOTICA 4
OPĆINA MALI BUKOVEC 2
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 1
OPĆINA MARČANA 1
OPĆINA MARIJA BISTRICA 2
OPĆINA MARIJANCI 2
OPĆINA MARKUŠICA 3
OPĆINA MARTIJANEC 2
OPĆINA MARTINSKA VES 4
OPĆINA MARUŠEVEC 1
OPĆINA MATULJI 1
OPĆINA MEDULIN 7
OPĆINA MIHOVLJAN 3
OPĆINA MIKLEUŠ 4
OPĆINA MILNA 1
OPĆINA MOLVE 3
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA 2
OPĆINA MOTOVUN 3
OPĆINA MRKOPALJ 2
OPĆINA MUĆ 4
OPĆINA MURTER-KORNATI 2
OPĆINA NEDELIŠĆE 4
OPĆINA NEGOSLAVCI 3
OPĆINA NEREŽIŠĆA 1
OPĆINA NETRETIĆ 5
OPĆINA NIJEMCI 4
OPĆINA NOVA BUKOVICA 4
OPĆINA NOVA KAPELA 2
OPĆINA NOVA RAČA 2
OPĆINA NOVIGRAD 1
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 3
OPĆINA NOVO VIRJE 2
OPĆINA NUŠTAR 1
OPĆINA OKRUG 2
OPĆINA OKUČANI 2
OPĆINA OMIŠALJ 1
OPĆINA OPRISAVCI 2
OPĆINA OPRTALJ 1
OPĆINA OREBIĆ 1
OPĆINA OREHOVICA 3
OPĆINA ORIOVAC 3
OPĆINA ORLE 1
OPĆINA PAKOŠTANE 2
OPĆINA PERUŠIĆ 1
OPĆINA PETERANEC 3
OPĆINA PETLOVAC 1
OPĆINA PETRIJEVCI 4
OPĆINA PETROVSKO 2
OPĆINA PIROVAC 1
OPĆINA PISAROVINA 2
OPĆINA PITOMAČA 3
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA (SA SJEDIŠTEM U KORENICI) 3
OPĆINA PODCRKAVLJE 2
OPĆINA PODGORA 2
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA 2
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE 2
OPĆINA PODTUREN 4
OPĆINA POKUPSKO 2
OPĆINA POLAČA 1
OPĆINA POLIČNIK 1
OPĆINA POPOVAC 2
OPĆINA POPOVAČA 2
OPĆINA POSEDARJE 3
OPĆINA POSTIRA 1
OPĆINA POVLJANA 1
OPĆINA PRIMOŠTEN 2
OPĆINA PRIVLAKA 2
OPĆINA PRIVLAKA 3
OPĆINA PROMINA 1
OPĆINA PUČIŠĆA 1
OPĆINA PUNAT 5
OPĆINA PUNITOVCI 1
OPĆINA PUŠĆA 1
OPĆINA RADOBOJ 2
OPĆINA RAKOVICA 2
OPĆINA RASINJA 2
OPĆINA RAVNA GORA 3
OPĆINA REŠETARI 2
OPĆINA RIBNIK 1
OPĆINA ROVIŠĆE 2
OPĆINA RUGVICA 3
OPĆINA RUŽIĆ 2
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 2
OPĆINA SEGET 3
OPĆINA SELCA 2
OPĆINA SELNICA 1
OPĆINA SEVERIN 2
OPĆINA SIKIREVCI 2
OPĆINA SIRAČ 2
OPĆINA SKRAD 4
OPĆINA SLIVNO 15
OPĆINA SOKOLOVAC 2
OPĆINA SOPJE 4
OPĆINA SRAČINEC 5
OPĆINA STANKOVCI 3
OPĆINA STARA GRADIŠKA 1
OPĆINA STARI JANKOVCI 3
OPĆINA STARI MIKANOVCI 3
OPĆINA STARIGRAD 2
OPĆINA STRAHONINEC 1
OPĆINA STRIZIVOJNA 3
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE 2
OPĆINA STUPNIK 2
OPĆINA SUNJA 2
OPĆINA SUTIVAN 1
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV 2
OPĆINA SVETA MARIJA 2
OPĆINA SVETI ĐURĐ 3
OPĆINA SVETI ILIJA 2
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU 3
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE 3
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI 3
OPĆINA SVETVINČENAT 3
OPĆINA ŠANDROVAC 2
OPĆINA ŠENKOVEC 1
OPĆINA ŠODOLOVCI 3
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA 5
OPĆINA ŠTEFANJE 3
OPĆINA ŠTITAR 1
OPĆINA ŠTRIGOVA 2
OPĆINA TAR-VABRIGA 1
OPĆINA TISNO 6
OPĆINA TKON 1
OPĆINA TOMPOJEVCI 2
OPĆINA TOPUSKO 4
OPĆINA TORDINCI 4
OPĆINA TOUNJ 3
OPĆINA TRIBUNJ 4
OPĆINA TRNAVA 2
OPĆINA TRPANJ 2
OPĆINA TRPINJA 1
OPĆINA TUHELJ 2
OPĆINA UDBINA 1
OPĆINA UNEŠIĆ 3
OPĆINA VELA LUKA 3
OPĆINA VELIKA 1
OPĆINA VELIKA KOPANICA 2
OPĆINA VELIKA LUDINA 2
OPĆINA VELIKA PISANICA 1
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 1
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 4
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC 3
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE 4
OPĆINA VILJEVO 1
OPĆINA VINICA 1
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA 2
OPĆINA VIRJE 3
OPĆINA VISOKO 3
OPĆINA VIŠKOVCI 2
OPĆINA VIŠKOVO 3
OPĆINA VLADISLAVCI 1
OPĆINA VOĆIN 3
OPĆINA VOĐINCI 3
OPĆINA VOJNIĆ 1
OPĆINA VRATIŠINEC 3
OPĆINA VRBANJA 3
OPĆINA VRBJE 1
OPĆINA VRBNIK 3
OPĆINA VRPOLJE 2
OPĆINA VRSAR 2
OPĆINA VRSI 1
OPĆINA ZADVARJE 1
OPĆINA ZAGORSKA SELA 3
OPĆINA ZDENCI 1
OPĆINA ZLATAR BISTRICA 2
OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC 1
OPĆINA ŽAKANJE 3
OPĆINA ŽUMBERAK 1
OPĆINAGVOZD 2
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 147
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA 191
ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 135
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 156
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 147
ŽUPANIJA POŽEŠKO - SLAVONSKA 2
ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA 482
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA 169
ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA 179
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA 216
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA 82
ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 177
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA 357
 

Od ostalih pitanja potrebno je navesti i preostala tri. Radilo se uglavnom o podacima koji će služiti za daljnje usmjeravanje rada na transparentnosti općina, gradova i županija. Od toga, jedno pitanje je u obradi podataka prikazano u uvodnom dijelu- da li su podaci o javnim ustanovama u jedinici javno objavljeni.

  DA NE
Postoji li tijelo koje se posebno bavi antikorupcijom na razini jedinice? 1.91% 98.09%
Želite li dodati neku posebnost svoje službene mrežne stranice kojom pomažete građanima da budu informirani o vašem radu? 18.85% 81.15%


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
Utvrđeno je da jedinice izdaju pojedine dokumente o gradnji ukoliko im je to u djelokrugu. Jednako tako, utvrđuje se da jedinice rade i na sklapanju koncesijskih ugovora. Ujedno, bilo bi korisno na internetskim stranicama objavljivati popis koncesijskih ugovora te način njihove realizacije i to na način na koji je to uređeno u području objave podataka o ugovorima sklopljenim u postupku nabave.
 
Smatra se bitnim politiku suzbijanja korupcije proširiti i na jedinice na način da se i na lokalnom nivou osnivaju povjerenstva i donose mini programi  sa specifičnim temama za lokalnu razinu.

Popis trgovačkih društava i javnih ustanova
Popis čelnika jedinica, njihovih zamjenika te čelnika, zamjenika čelnika i članova predstavničkih tijela
Zaključci i preporuke - skupno

Utvrđeno je da na razini Republike Hrvatske djeluje 429 općina, 126 gradova i 20 županija i Grad Zagreb. Tijekom ispunjavanja upitnika, neke jedinice su imale znatnih problema iz razloga što posjeduju jedno računalo a i to jedno je u kvaru. Osim toga, broj zaposlenih u nekim jedinicama bio je ograničavajući faktor u pogledu brzine ispunjavanja upitnika. Smatra se važnim razmotriti novi način ustroja Republike Hrvatske kako bi došlo do osnivanja većih jedinica od postojećih.
Utvrđuje se da općine, gradovi i županije na različit način honoriraju rad svojih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Smatra se korisnim sačiniti analizu te utvrditi kolika je ukupna masa plaća koja se ovog trenutka uplaćuje iz proračuna jedinica te razmotriti mogućnost ujednačavanja.

Uspjeh upravljanja jedinica uz ostale  elemente svakako obuhvaća i kreiranje vizije i misije. Definiranu viziju i misiju je potrebno objaviti na mrežnim stranicama kako bi bila svima poznata i jasna.
 
Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave bi se trebale  svakako aktivirati u području strateškog planiranja. Strateški dokument bi trebao imati jasno postavljene ciljeve iz kojih bi bila vidljiva slika kako bi jedinica trebala izgledati za desetak ili dvadesetak godina.  Definirani ciljevi bi trebali biti mjerljivi, ostvarivi, realni i jasni. Takav dokument bi trebao pomoći u planiranju strateškog razvitka jedinice.

Iz upitnika je vidljivo da velik broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uopće nije donio dokument kojim se reguliraju darovi i naknade od poslovnih partnera i poslovnim partnerima (preko 94%), odnosno povjerljivost i nepristranost (preko 87%). S obzirom da je samo 16% jedinica donijelo dokument koji sadrži pravila vezana uz razdvajanje privatnih i poslovnih interesa, vidljivo je da je potreban velik napredak kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost nastanka sukoba interesa lokalnih službenika i dužnosnika.

Kako bi se povećala transparentnost njihova rada, a posebno s obzirom da su to jedinice koje izravno vrše vlast na lokalnoj razini, nužno je da se usvoji dokument kojim bi ta pravila bila jasno određena.

Sukob interesa je čest problem kako na razini državnih službenika i dužnosnika tako i na onoj lokalnoj, stoga je, uz donošenje dokumenta vezanog za ovo područje,  od iznimne važnosti i nastavak edukacije na istu temu.

Preko 90% jedinica nije uopće imenovalo povjerenika za etiku, a i od onih koje jesu, manje od polovice je objavilo njegove kontakte na svojim mrežnim stranicama. Ne čudi stoga ni mali broj službenika koji su prošli izobrazbu u cilju promoviranja etičkog postupanja (208 sveukupno).

Sve navedeno dovodi do zaključka da jedinice lokalne i područne samouprave moraju puno više pozornosti pridati razvoju etike i integriteta s obzirom da je i u Strategiji suzbijanja korupcije to navedeno kao jedan od osnovnih problema u cjelokupnoj antikorupcijskoj politici.

S obzirom da etički kodeks trenutno postoji samo za državne službenike, trebalo bi razmisliti i o donošenju istog takvog dokumenta na razini lokalne odnosno regionalne samouprave kako bi se unaprijedio etički standard na svim razinama vlasti.

Većina jedinica ima ustrojen Katalog informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11.).

Gotovo 2/3 jedinica ustrojilo je službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama prema Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 137/04).

Većina jedinica imenovala je mjerodavnu osobu ovlaštenu za ostvarivanje prava na pristup informacijama, službenika za informiranje.

Iz rezultata upitnika proizlazi da  se gotovo 3/4 službenih glasnika jedinica objavljuje na Internet stranicama, te ih je isto tako skoro 3/4 jedinica objavilo potpuno u elektroničnom obliku u razdoblju između 2010. i 2012. godine.

Pitanje službenih glasnika koji nisu objavljeni u elektronskom obliku prethodno je analizirano u ovom izvješću i razvidno je da ga jedinice nisu razumjele.

Većina jedinica zaprimile su barem jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama u prethodnoj godini i uglavnom su ih riješile, dok su ostale navele da nisu zaprimile niti jedan zahtjev ili nisu vodile evidencije o njima.

U 22,47% jedinica  kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka (adresa sjedišta i broj poštanskog ureda, e-mail, tel., fax.)  dostupni su na početnoj mrežnoj stranici jedinice.
 
Slijedom prethodno navedenih podataka može se zaključiti da većina jedinica na transparentan način objavljuje svoje statute, opće odluke i druge opće akte, te da ima objavljene službene vjesnike u elektroničnom obliku na internet stranicama.
Stoga se smatra da su jedinicama potrebne od strane Ministarstva uprave daljnje smjernice, preporuke i mišljenja glede razjašnjenja tog pitanja, kao i osposobljavanje kadrova koji će kvalitetno i profesionalno osigurati dostupnost traženih glasnika.
 
Iako više od 90% jedinica ima imenovanog službenika za informiranje iz prethodno navedenog proizlazi da je potrebna daljnja edukacija službenika jedinica iz područja prava na pristup informacijama, kako bi kvalitetnije izvršavali svoje zakonske obveze glede prava na pristup informacijama.

Revizorsko mišljenje o objektivnosti i realnosti financijskih izvještaja svakako treba biti dostupno javnosti. Dobiveni rezultati pokazali su da je u pojedinim jedinicama zadnji put revizija provedena 2006. godine dok je kod  većine zadnji put revizija obavljena u  prethodnoj godini. Potrebno je obvezati jedinice na  objavljivanje informacije o radu (Godišnji izvještaj o radu) čija objava omogućuju građanima da zahtijevaju veću odgovornost vlasti, pa se može očekivati bolje upravljanje, donošenje i pružanje efikasnijih javnih usluga.

Uočeno je da pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju mogućnost objave plana nabave na svojim internetskim stranicama, ali da to ne čine, već da svoje planove nabave dostavljaju Ministarstvu gospodarstva radi objave na Portalu javne nabave. Ovdje treba ukazati na okolnost da je zakonodavac u čl.20.st.7. Zakona o javnoj nabavi predvidio da će javni naručitelj, ukoliko nema mogućnost objave na internetskim stranicama, dostaviti u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave koje će ih objaviti na svojim internetskim stranicama. Stoga, držimo da je jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju vlastitu mrežnu stranicu potrebno dodatno poticati da na istoj objavljuju svoje planove nabave. 
 
Rubrika „Pojedinačni planovi nabave“ na portalu Ministarstva gospodarstva www.javnanabava.hr[1] je u trenutku izrade ovog Izvješća sadržavala 143 dokumenta s planovima nabave raznih naručitelja.

Slijedom navedenog, preporučuje se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje planove nabave objavljuju na vlastitim mrežnim stranicama, a tek ako ne postoji takva mogućnost, da planove nabave dostavljaju Ministarstvu gospodarstva radi njihove objave na portalu www.javnanabava.hr.
 
Objava informacija o statusu svih pokrenutih postupaka javnih nabava i svih odluka u postupku provođenja postupaka javne nabave ne prakticira se u dovoljnoj mjeri jer od ukupnog broja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave njih tek nešto više od 230 objavljuje navedene podatke na svojim mrežnim stranicama. U svrhu potpunije primjene načela transparentnosti, preporučuje se svim jedinicama, koje su u mogućnosti, da na svojim mrežnim stranicama objavljuju navedene podatke.

Iz prikupljenih odgovora proizlazi da je 325 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavilo ugovore sklopljene po postupcima javne nabave. Kao što je to slučaj i kod plana nabave, ako naručitelj nema mogućnost objave na mrežnim stranica, dostavit će registar ugovora i okvirnih sporazuma Ministarstvu gospodarstva radi njihove objave na portalu www.javnanabava.hr.

Preporučuje se svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju mogućnost objave plana nabave na svojim mrežnim stranicama da objave i registar ugovora i okvirnih sporazuma.
 
Rezultati pokazuju da, u pogledu zapošljavanja, postoji još puno prostora za povećanje transparentnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prvenstveno je potrebno nadograditi internetske stranice jedinica na način da postoji posebna rubrika, odnosno podstranica s objavama natječaja za zapošljavanje, kao i svim dodatnim informacijama o provedbi postupaka natječaja koje će se pravovremeno objavljivati.

Također, u svrhu što veće transparentnosti prilikom zapošljavanja preporučuje se jedinicama da na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama objavljuju odluke natječajnih komisija.
 
Zaključno, koncept unutarnjih kontrola u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu financijskog upravljanja i kontrole, proveden je parcijalno, s različitom uspješnošću jer su samo mjere dostupnosti organizacijske strukture jedinice na internet stranicama (85,07%) i sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te dostavljanje iste resornom ministarstvu (97,22 %) na zadovoljavajući provedene.
 
Iz navedenih razloga preporuča se provedba istoga na područjima definiranja službenih ovlasti odgovornih osoba za upravljanje financijskim sredstvima te provedbe samoprocjene sustava.

U dijelu unutarnje revizije (ovdje se napominje da su ovi podaci skupni i odnose se i na one jedinice koje nemaju zakonsku obvezu) u najvećem broju jedinica (oko 80%) koncept unutarnjih kontrola je ostao neproveden, pa primjerice tako u 81,25% jedinica nije organizacijski uspostavljena funkcija unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom, u 82,09% nije uopće imenovan voditelj unutarnje revizije, a u čak 93,37% slučajeva unutarnja revizija nije napravila procjenu rizika niti uključila u procjenu rizik korupcije.
 
Slijedom navedenoga ukazuje se kao nužno potrebno prvenstveno uspostaviti učinkovit sustav unutarnje revizije, implementirajući predviđene mjere i putem stručno ovlaštenih revizora postići cilj -  pomoći korisniku proračuna u ostvarivanju zadanih ciljeva glede transparentnosti i učinkovitosti upravljanja javnim sredstvima.

S obzirom da je utvrđeno da je ukupni iznos sponzorstava i donacija u 2011. godini (obveznih i dobrovoljnih) bio preko 700 milijuna kuna potrebno je odmah odrediti kriterije za dodjelu donacija i sponzorstava, utvrditi ozbiljne smjernice u odnosu na način dodjele te na najtransparentniji način pristupati daljnjoj dodjeli novčanih sredstava. Ujedno, predlaže se izvršiti dodatne kontrole u pogledu dodjele financijskih sredstava putem donacija i sponzorstava kako bi se spriječile eventualne zlouporabe.

Jedinice, kao obveznici Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine 70/12), imenovale su osobu zaduženu za nepravilnosti u većem postotku nego povjerenike za etiku (skoro dvije trećine). Međutim, iako je spomenutim Naputkom propisano da se kontakti te osobe moraju objaviti na mrežnoj stranici jedinice, samo 26% ih je to učinilo.

Neznatan je i broj prijavljenih slučajeva nepravilnosti lokalnim vlastima što pokazuje da bi ovaj sustav trebalo osjetno poboljšati jer je spomenuti mehanizam, kao jedan od  načina prijave sumnje na korupciju, vrlo bitan za djelotvornije antikorupcijsko djelovanje.

Osobe za nepravilnosti prva su instanca u postupanju s nepravilnostima, te bi službenici trebali biti bolje upoznati s načinom njihova djelovanja. Jedinice koje do sada nisu imenovale osobu zaduženu za nepravilnosti trebale bi to učiniti u što skorijem roku kako bi cjelokupni sustav postupanja s nepravilnostima bio u potpunosti uspostavljen.
 
U Republici Hrvatskoj je u gotovo 70% jedinica lokalne samouprave organizirana mjesna samouprava. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora.
 
Odgovori koje su jedinice lokalne samouprave dostavile općenito ukazuju na njihovo nedovoljno razumijevanje problematike i važnosti provođenja mjesnih izbora. Stoga se može zaključiti da dosad važeća regulativa nije bila dostatna da bi se lokalnu samoupravu potaklo na redovito provođenje izbora za tijela mjesnih odbora, a što je potvrđeno i u obrazloženju Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz listopada 2012.[2]
 
Navedenom novelom Zakona, koja je u tom dijelu stupila na snagu u prosincu 2012., propisuje se obveza provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Slijedom toga, očekuje se da će se, uz odgovarajući nadzor nad primjenom zakona, u narednom razdoblju otkloniti uočene nepravilnosti i provoditi načela zakonitosti i transparentnosti u provođenju mjesnih izbora.
 
Svega 39% jedinica lokalne samouprave ima na mrežnim stranicama dostupne podatke o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.). S obzirom da je mjesna samouprava za građane najneposrednija razina političke vlasti te da putem mjesnih odbora građani sudjeluju u upravljanju lokalnim poslovima, preporučuje se osigurati dostupnost podataka o predstavnicima mjesne samouprave i njihovih kontakt podataka na mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave koje imaju organiziranu mjesnu samoupravu.
 
Utvrđeno je da jedinice izdaju pojedine dokumente o gradnji ukoliko im je to u djelokrugu. Jednako tako, utvrđuje se da jedinice rade i na sklapanju koncesijskih ugovora. Ujedno, bilo bi korisno na internetskim stranicama objavljivati popis koncesijskih ugovora te način njihove realizacije i to na način na koji je to uređeno u području objave podataka o ugovorima sklopljenim u postupku nabave.
 
Smatra se bitnim politiku suzbijanja korupcije proširiti i na jedinice na način da se i na lokalnom nivou osnivaju povjerenstva i donose mini programi  sa specifičnim temama za lokalnu razinu.
 


[1]http://www.javnanabava.hr/userdocsimages//userfiles/file/Planovi%20nabave/2012/Pojedinačni-objava.zip

[2]Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske, listopad 2012.