Kome i na koji način mogu uložiti predstavku na rad suda ili suca?

Svatko ima pravo podnijeti pisano ili usmeno predstavku predsjedniku suda na rad suda ili suca zbog odugovlačenja postupka u kojem je stranka ili ima pravni interes, odnosno zbog nedoličnog ili neprimjerenog ponašanja suca i drugog zaposlenika u službenim odnosima sa strankom koje je suprotno etičkom kodeksu i dobiti odgovor na njih.

Predsjednik suda dužan je odgovoriti na predstavku najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina zaprimanja.

Svatko ima pravo nadležnom državnom odvjetniku pisano ili usmeno podnositi predstavke i pritužbe na postupanje tog ili neposredno nižeg državnog odvjetništva i na njih dobiti odgovor u roku od najkasnije 30 dana od dana njihova zaprimanja u nadležnom državnom odvjetništvu.

Ministarstvo pravosuđa u okviru obavljanja poslova pravosudne uprave ispituje osnovanost predstavki građana na rad sudova koje se odnose na odugovlačenje sudskog postupka, na ponašanje suca ili drugog djelatnika suda prema stranki tijekom postupka ili obavljanja drugih službenih radnji odnosno predstavki na postupanje državnih odvjetništava koje se odnose na dugotrajnost postupanja ili na neprimjereno ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika ili drugog zaposlenika državnog odvjetništva prema stranki u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.
U obavljanju ovih poslova Ministarstvo pravosuđa obraća se predsjedniku odgovarajućeg suda odnosno Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske.

Sve podnesene predstavke moraju sadržavati:

  • naziv pravosudnog tijela i poslovni broj predmeta pod kojim se vodi određeni postupak odnosno ukazivati na pravosudnog dužnosnika ili drugog zaposlenika pravosudnog tijela na kojega se odnose te na njihovo ponašanje koje se smatra neprimjerenim.