Pravosudni sustav

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


  • ​Na koji način mogu dobiti presudu ili rješenje suda?

Radi ishođenja presude, rješenja i drugih dokumenata potrebno je obratiti se izravno sudu koji je postupao u predmetu.

  • Na koji način mogu saznati u kojoj je fazi postupak po kaznenoj prijavi koju sam podnio?

Obavijest o predanoj kaznenoj prijavi možete dobiti  kod nadležnog državnog odvjetništva.

U Zakonu o kaznenom postupku propisano da je državni odvjetnik dužan donijeti odluku o kaznenoj prijavi u roku od šest mjeseci od dana upisa prijave u upisnik kaznenih prijava i o tome obavijestiti podnositelja prijave uz navođenje kratkih razloga te odluke.

Po isteku šest mjeseci podnositelj prijave, oštećenik i žrtva mogu podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku zbog nepoduzimanja radnji državnog odvjetnika koje dovode do odugovlačenja postupka, a viši državni odvjetnik će, nakon što primi pritužbu, zatražiti očitovanje o navodima pritužbe te ako ocijeni da je pritužba osnovana, odrediti primjereni rok u kojem se mora donijeti odluka o prijavi.

  • Kako mogu ostvariti pravo na naknadu putnih troškova kada je predmet delegiran odlukom Vrhovnog suda sa stvarno i mjesno nadležnog suda općinskog suda drugom općinskom sudu?

Predsjednik zajedničkog neposredno višeg suda odredit će da u pojedinoj vrsti predmeta postupa drugi stvarno i mjesno nadležni sud ako sud koji je po zakonu stvarno i mjesno nadležan zbog velikog broja predmeta koje ima u radu ne može u razumnom roku raspraviti te predmete i donijeti odluku, zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova ili zbog promjena u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova.

Sud prvog stupnja kojem je predmet ustupljen o tome će obavijestiti stranke, odnosno njihove punomoćnike ili zastupnike uz prvo pismeno koje im bude upućeno.

U slučaju ovakvog ustupa sudskog predmeta strankama i njihovim punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, a odvjetnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na naknadu troškova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja određeni Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ako putovanje do drugog suda i natrag do mjesta ureda traje duže od tri sata.

Naknada navedenih troškova isplaćuje se na teret državnog proračuna, u dijelu u kojem su ti troškovi veći od onih koje bi stranke imale da se postupak vodi pred mjesno nadležnim sudom, a odluka o ovim troškovima donosi se zajedno s odlukom o troškovima postupka.

  • Zašto je promijenjen broj predmeta u sudskom sporu kada se radi o istoj stvari?

U Sudskom poslovniku propisano je kada i iz kojih razloga predmet može dobiti novi broj  pa se tako predmet koji je označen dovršenim, a u predmetu se nastavi postupak zbog ukidanja, djelomičnog ukidanja odluke ili drugih razloga (npr. pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka), upisuje pod novim poslovnim brojem s potrebnim ranijim upisima.
 
Predmet se također upisuje pod novim poslovnim brojem ako se povodom izvanrednog pravnog lijeka ukine pravomoćna odluka i predmet vrati na ponovno suđenje.

  • Može li sud poziv za svjedoka nasloviti  na maloljetno dijete bez naznake imena roditelja? 

Pozivanje maloljetnog djeteta koje nije navršilo šesnaest godina života kao svjedoka obavlja se preko njegovih roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguće zbog potrebe da se hitno postupa ili zbog drugih opravdanih okolnosti.
 
Ako se poziv odnosi na starijeg maloljetnika (osoba koja je navršila šesnaest a nije navršila osamnaest godina života), poziv se može dostaviti na ime svjedoka starijeg maloljetnika bez naznake imena roditelja, odnosno zakonskog zastupnika.

  • Pritužba na rad državnog odvjetništva

Ovlasti Ministarstva pravosuđa i uprave u odnosu na rad državnih odvjetništava ograničene su te ministarstvo nema ovlasti utjecati na postupanje po kaznenim prijavama ni komentirati odluke koje državna odvjetništva donose po kaznenim prijavama.
 
Naime, državna odvjetništva su tijela koja svoju djelatnost obavljaju samostalno i neovisno te je zabranjen svaki oblik utjecaja na donošenje odluka ili postupanje državnog odvjetništva.
 
Ministarstvo pravosuđa i uprave je u sklopu obavljanja poslova pravosudne uprave, ovlašteno ispitivati predstavke odnosno pritužbe građana na rad državnih odvjetništava koje se odnose na odugovlačenje u davanju ocjene o osnovanosti podnesene kaznene prijave ili na ponašanje državnog odvjetnika, zamjenika državnog odvjetnika ili drugog djelatnika državnog odvjetništva prema stranci u tijeku postupka ili obavljanja drugih službenih radnji.

Nadležno državno odvjetništvo je dužno donijeti odluku o zaprimljenoj kaznenoj prijavi u roku od šest mjeseci od dana upisa prijave u upisnik kaznenih prijava i o tome Vas obavijestiti uz navođenje kratkih razloga te odluke.
 
Po isteku šest mjeseci kao podnositelj prijave možete podnijeti pritužbu višem državnom odvjetniku zbog nepoduzimanja radnji državnog odvjetnika koje dovode do odugovlačenja postupka, a viši državni odvjetnik će, nakon što primi pritužbu, zatražiti očitovanje o navodima pritužbe te ako ocijeni da je pritužba osnovana, odrediti primjereni rok u kojem se mora donijeti odluka o prijavi.