j.d.o.o.

Da li kao umirovljenik mogu osnovati jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ( j.d.o.o.) odnosno, da li se moram prijaviti, odnosno uposliti u istom?
Umirovljenik može osnovati i biti zaposlen u jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću kao direktor i kao zaposlenik, međutim, kada se umirovljenik zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine se  obustavlja dok traje radni odnos, što je regulirano Zakonom o mirovinskom osiguranju.
Može li se osnovati j.d.o.o. bez ijednog zaposlenog kao u slučaju d.o.o.?
Može.
Koliko traje i košta likvidacija j.d.o.o.?
Za prestanak društva potrebna je odluka članova društva. Na likvidaciju j.d.o.o. primjenjuju se iste  odredbe kao i za likvidaciju klasičnog d.o.o. (članak 472. Zakona o trgovačkim društvima - ZTD-a).
Je li j.d.o.o. ograničen na tri djelatnosti po vašem predlošku ili možemo proširiti predložak?
Broj djelatnosti jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću nije ograničen  Zakonom o trgovačkim društvima.
Mogu li osnovati j.d.o.o. i pritom zadržati svoj trenutni posao?
Za osnivanje j.d.o.o. nema zapreka ako je osoba u radnom odnosu.
Da li je moguće osnovati j.d.o.o. s temeljnim kapitalom koji je veći od 20.000 kn ili nakon osnivanja j.d.o.o. s temeljnim kapitalom manjim od 20.000 kn povećati temeljni kapital uplatom sredstava ili se temeljni kapital može povećati samo iz zakonskih rezervi j.d.o.o.-a?
Nije moguće osnovati j.d.o.o. s temeljnim kapitalom koji iznosi 20.000,00 kn ili više. Temeljni kapital se može povećati i novim uplatama sukladno članku 457.  Zakona o trgovačkim društvima.
Zakon definira da je trenutak za prelazak u d.o.o. trenutak u kojem temeljni kapital društva prijeđe zakonski definiran limit (od 20 000 kn), no nigdje ne definira točan proces tog prelaska. Događa li se to "automatski"?
Temeljni kapital ne treba miješati sa stanjem na transakcijskom računu. Poveća li društvo odlukom članova društva temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala 20.000,00 kn, na temeljni kapital društva i na poslovne udjele tada se primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.
Mogu li strani državljani otvoriti j.d.o.o pod istim uvjetima kao državljani RH?
Mogu.
Ima li troškova s prelaskom iz j.d.o.o. u d.o.o.?
Troškovi su isti kao kod povećanja temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću.