Pravosudna policija

Koji su uvjeti za radno mjesto državnog službenika odjela osiguranja/pravosudnog policajca?
Uvjeti za prijam u državnu službu za službenika pravosudne policije koji obavlja poslove osiguranja pravosudnih tijela propisani su Zakonom o sudovima i uz opće uvjete za prijam u državnu službu uključuju posebnu zdravstvenu sposobnost, najviše 35 godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema te provođenje temeljne sigurnosne provjere.
 
Kandidat koji zadovolji navedene uvjete te položi pisani ispit i intervju može se primiti u državnu službu za službenika pravosudne policije i to u svojstvu vježbenika, neovisno o prethodno ostvarenom radnom stažu. Za vrijeme vježbeničkog staža mora završiti osposobljavanje i položiti ispit za zvanje. Službeniku pravosudne policije koji ne završi program osposobljavanja i ne položi ispit za zvanje prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.
Koji su uvjeti za prijam u pravosudnu policiju i postoji li školovanje za zvanje pravosudni policajac?
Slobodna radna mjesta u državnim tijelima, pa tako i radna mjesta službenika osiguranja pravosudnih tijela, za kandidata koji nije u državnoj službi, popunjavaju se putem javnog natječaja, sukladno Zakonu o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka USRH, 61/17, 70/19).

Osoba koja se prima u državnu službu mora imati:
 • odgovarajući stupanj obrazovanja,
 • odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo, osim u slučaju prijma vježbenika,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • hrvatsko državljanstvo.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe:
 • protiv kojih se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti ili koje su proglašene krivim za kazneno djelo za koje se kazneni postupak vodi po službenoj dužnosti,
 • kojima je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe,
 • kojima je prestala državna služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka državne službe.
Prijam u državnu službu u pravosudnu policiju Službe osiguranja pravosudnih tijela:

Uz navedene opće uvjete za prijam u državnu službu, službenici pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela moraju imati:
 1. posebnu zdravstvenu sposobnost,
 2. najviše 30 godina života ako je uvjet za prijam srednja stručna sprema.
Osoba koja se prima u državnu službu za službenika pravosudne policije prima se u svojstvu vježbenika neovisno o prethodno ostvarenom radnom stažu.
Službenici pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja sudova podliježu temeljnoj sigurnosnoj provjeri.


S obzirom na to da osoba koja se prvi put prima u službu pravosudne policije ima status vježbenika za službenika pravosudne policije, riječ je o redovnom postupku prijma, koji se provodi periodično, za prijam u državnu službu osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva (vježbenici).

Sukladno Pravilniku o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije („Narodne novine“, broj: 31/15), vježbenik za službenika pravosudne policije mora završiti izobrazbu o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela te je obvezan položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Vježbenik za službenika pravosudne policije može pristupiti polaganju ispita za najniže zvanje svoje stručne spreme nakon uspješno završene izobrazbe te se postavlja u zvanje nakon što položi ispit za zvanje za svoju stručnu spremu i zadovolji na probnom radu.
Člankom 22. Pravilnika o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništva („Narodne novine“, broj 83/15) i Pravilnikom o načinu zaštite osoba, imovine i objekta sudova („Narodne novine“, broj 88/12) u člancima 19. i 20. propisano je kako se izobrazba službenika pravosudne policije organizira putem tečajeva i seminara. Program izobrazbe službenika pravosudne policije donosi ministar pravosuđa.
 
Za prijam u državnu službu u pravosudnu policiju Uprave za zatvorski sustav i probaciju, uz opće uvjete za prijam, kandidat koji se prijavljuje na javni natječaj mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora kako slijedi:
 • završena srednja stručna sprema
 • do trideset godina života
 • regulirana obveza služenja vojnog roka
 • posebna zdravstvena sposobnost.
 
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
U skladu s člankom 34. stavkom 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, osoba koja se prima u državnu službu za službenika odjela osiguranja, prima se u svojstvu vježbenika neovisno o prethodno ostvarenom radnom stažu.
Za vrijeme probnog rada (vježbeničkog staža) koji traje 12 mjeseci, osoba mora pohađati osposobljavanje i položiti ispit za zvanje.

Za zvanje pravosudnog policajca u zatvorskom sustavu ne postoji posebno školovanje, nego se sve osobe u pravosudnu policiju Uprave za zatvorski sustav i probaciju primaju u svojstvu mlađeg pravosudnog policajca-vježbenika te su dužne pohađati temeljni tečaj službenika Odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa.